Book Mockups

Want to show how your book cover designs will look in realistic settings? Use these book mockups to bring your book cover designs to life. Customize them easily.
  1. Cách thiết kế một trang bìa sách kiểu cổ điển

    Cách thiết kế một trang bìa sách kiểu cổ điển

    Tutorial Intermediate

    Để kỷ niệm khởi đầu Tuần chuyện cổ tích của chúng ta ở đây tại Envato Tuts+, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một bản thiết kế trang bìa cho một quyển truyện...