Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Tools & Tips

Thủ thuật nhanh: Sử dụng công cụ Gradient Tool và Gradient Panel trong Illustrator

Scroll to top
Read Time: 1 min

() translation by (you can also view the original English article)

Theo yêu cầu độc giả, chúng tôi có hướng dẫn sâu vào các tính năng gradient trong Adobe Illustrator. Bắt đầu với bảng Gradient, sau đó kiểm tra công cụ Gradient Tool, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra và áp dụng gradient để tạo stroke, các đối tượng và compound paths.

Tác phẩm nghệ thuật được sử dụng trong video hướng dẫn là "Brown Owl" từ GraphicRiver của tác giả seamartini

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads