1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Thủ thuật nhanh: Cách tạo một hóa đơn minh họa trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn sau, bạn sẽ học cách tạo một hóa đơn minh họa đơn giản. Để bắt đầu, bạn sẽ cần một hình chữ nhật và hiệu ứng Zig Zag. Tiếp theo, sử dụng nhiều fill và stroke cùng với một số hiệu ứng đơn giản để thêm các màu sắc. Cuối cùng, một số hiệu ứng cơ bản và kỹ thuật xây dựng hình véc tơ khác nhau sẽ giúp bạn tạo ra những chi tiết cụ thể hoàn tất minh hoạ của bạn.


Bước 1

Tạo ra tài liệu với kích thước 700x700px. Trước tiên, bật Gird - lưới (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Tiếp theo, bạn sẽ cần một lưới 5px. Đi tới  Edit > Preferences > Guides > Grid, nhập 5 trong mỗi hộp Girdline và 1 trong hộp Subdivisions box. Bạn cũng có thể mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các hình. Đừng quên chuyển đổi đơn vị đo lường sang pixels từ Edit > Preferences > Unit > General. Các tùy chọn này của Al sẽ làm tăng đáng kể tốc độ công việc của bạn.


Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool và bấm vào artboard của bạn. Nhập 350 cho chiều rộng và 455 cho hộp chiều cao, sau đó bấm OK. Điều này sẽ tạo ra một hình có kích thước 350x455px. Chọn Fill là none và thêm stroke màu đen. Chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và chọn điểm neo phía dưới, sau đó đi đến thanh trên cùng và bấm vào Cut Path ở nút Selected Anchor Points. Bây giờ, đi tới bảng Layer và bạn sẽ nhận thấy hình chia làm hai đường riêng biệt.


Bước 3

Chọn đường nằm ngang và đi tới Effect > Distort&Transform > Zig Zag. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới, bấm vào OK, sau đó đi đến Object > Expand Appearance. Tiếp theo, chọn công cụ Direct Selection Tool (A), chọn điểm neo được đánh dấu trong ảnh thứ hai và đi đến Object > Path > Join. Tiếp tục với công cụ Direct Selection Tool (A) và chọn điểm hai neo được đánh dấu trong ảnh thứ ba. Một lần nữa, đi đến Object > Path > Join. Cuối cùng, bạn có một hình trong bảng Layer của bạn.


Bước 4

Thêm một số màu sắc cho hình đã tạo trong bước trước. Đầu tiên, tô màu R=245 G=245 B=245 và loại bỏ stroke bất kỳ. Tiếp theo, đi đến bảng Appearance, mở trình đơn bay ra và nhấp vào Add New Fill. Điều này sẽ thêm fill thứ hai cho ảnh của bạn. Chọn từ bảng Appearance và và chọn màu với linear gradient hiển thị trong ảnh thứ hai. Màu vàng chuẩn cho tỷ lệ phần trăm opacity. Điều này có nghĩa rằng bạn cần phải chọn thanh trượt trên gradient và giảm độ mờ của nó xuống 0%. Thêm một fill thứ ba cho hình của bạn. Làm cho nó màu đen, giảm opacity của nó xuống 2% và thay đổi chế độ blending mode thành Multiply, sau đó đi đến Effect > Artistic > Film Grain. Nhập dữ liệu hiển thị trong ảnh thứ ba, sau đó bấm OK.


Bước 5

Tiếp tục với hình ở bước trước và thêm một stroke đầu tiên. Tạo độ rộng 2.5pt, canh chỉnh nó vào bên trong và thiết lập màu sắc R=250 G=250 B=250. Chọn stroke này từ bảng Appearance và nhấp vào nút Duplicate Selected Item ở dưới cùng của bảng Appearance. Có thể nhận thấy, điều này sẽ thêm một bản sao stroke. Chọn nó, tạo độ rộng 1pt và thiết lập màu sắc R=209 G=211 B=212. Cuối cùng, chọn lại toàn bộ những đường còn lại và đi đến Effect Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới, sau đó bấm OK.


Bước 6

Tập trung vào vùng trên. Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình dạng có kích thước 390x70pt và đặt nó như hiển thị trong hình ảnh đầu tiên. Snap to Grid sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng. Hãy chọn nó và đi đến Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập radius 15px, nhấp vào OK sau đó đi đến Object > Expand Appearance. Chọn lại công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình dạng thứ hai. Với kích thước 370x10 px, sau đó đặt nó như hiển thị trong ảnh thứ hai. Một lần nữa, chọn hình này và đi tới Effect > > Stylize > Rounded Corners. Nhập radius 5px, nhấp OK, sau đó đi tới Object > Expand Appearance. Chọn ảnh đang tạo ra, tạo một bản sao ở phía trước (Control + C > Control + F) và tắt hiển thị của nó. Bạn sẽ cần hình này sau.


Bước 7

Chọn hai hình đã tạo ở bước trước và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tiếp theo, chọn công cụ Pen Tool, vẽ một đường ngang đơn giản và đặt nó như hiển thị trong hình ảnh thứ hai. Một lần nữa, chức năng Snap to Grid  sẽ có ích. Chọn nó cùng với hình dạng mới và nhấp vào nút Divide từ bảng Pathfinder. Bạn sẽ nhận được một nhóm với bốn hình. Chọn hai hình dạng được lựa chọn hình ảnh thứ ba và xóa chúng sau đó chọn hai hình khác và ungroup chúng (Shift + Control + G).


Bước 8

Tập trung vào hình dạng được tạo ở bước trước. Chọn nó, lưu nó lại (Shift + Control + [) và tô màu R=188 G=190 B=192. Chọn lại hình màu xám và thêm một fill thứ hai. Tô nó màu đen, giảm opacity xuống 4% và thay đổi chế độ blending mode thành Multiply, sau đó đi đến Effect > Artistic > Film Grain. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới, bấm vào OK, sau đó thêm một stroke. Tạo độ rộng 2pt, sắp xếp nó vào bên trong và thiết lập màu R=230 G=231 B=232. Thêm một stroke thứ hai cho hình của bạn. Tạo độ rộng là 1pt, sắp xếp nó vào bên trong và thiết lập màu R=147 G=149 B=152. Di chuyển tới hình ở trên. Chọn nó và đem ra trước (Shift + Control + ]), sau đó thêm các thuộc tính tương tự được sử dụng cho hình ở dưới.


Bước 9

Chọn hình ở trên, hình màu xám và tạo một bản sao ở phía trước (Control + C > Control + F) sau đó chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình dạng kích thước 430x40px. Đặt nó như hiển thị trong hình ảnh thứ hai, sau đó chọn nó cùng với bản sao làm mới và bấm vào nút Intersect từ bảng Pathfinder. Tô hình dạng đang thực hiện với linear gradient hiển thị trong hình ảnh thứ ba và giảm opacity xuống 25%.


Bước 10

Bật hiển thị cho bản sao tạo ra ở bước sáu. Chọn nó và làm cho một bản sao ở phía trước (Control + C > Control + F), sau đó đi tới Edit > Preferences > General và nhập 0,5 trong hộp Keyboard Increment. Bật tắt Snap to Grid (View > Snap to Grid), sau đó chọn bản sao và nhấn mũi tên xuống một lần (cho nó giảm 0.5px). Chọn lại cả hai hình và bấm vào nút Minus Front  từ bảng Pathfinder. Bạn sẽ nhận được một hình dạng khá mỏng.Tô màu R=88 G=89 B=91, sau đó đi đến Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập radius 3px, nhấp vào OK, sau đó đi tới bảng Layer. Chọn lại hình mờ này và di chuyển xuống dưới cùng, hình màu xám.


Bước 11

Chọn công cụ Ellipse Tool (L) và nhấp vào artboard của bạn. Nhập chiều dài và rộng là 10 rồi bấm OK. Điều này sẽ tạo ra một hình dạng có kích thước 10x10px. Tô màu R=188 G=190 B=192, sau đó đi đến Object > Path > Offset Path. Nhập Offset -1pt và nhấp OK. Nhân đôi hình, sau đó chọn các bản sao và nhấn mũi tên xuống một lần. Chọn lại hai hình này và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu trắng cho hình.


Bước 12

Chọn lại vòng tròn màu xám và thêm một stroke 1pt. Sắp xếp nó vào bên trong và thiết lập màu R = 128 G = 130 B = 133, sau đó thêm một fill thứ hai cho hình dạng của bạn. Thiết lập màu R = 109 G = 110 B = 113 sau đó đi đến Effect > Distort&Transform > Transform. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới, bấm vào OK sau đó đi đến Effect > Distort&Transform > Pucker & Bloat. Kéo thanh trượt về -60%, sau đó bấm OK. Chọn vòng tròn cuối cùng này cùng với hình dạng đã tạo ở bước trước đó và nhóm chúng lại (Control + G).


Bước 13

Chọn Nhóm đã tạo ở bước trước và tạo ba bản sao. Bật Snap to Grid, sau đó đặt nhóm của bạn như hiển thị trong ảnh sau đây.


Bước 14

Chọn công cụ  Pen Tool (P), vẽ một đường path 330px và đặt nó như hiển thị trong ảnh sau. Với Fill là none, thêm stroke 2pt và thiết lập màu R = 188 G = 190 B = 192. Chọn stroke này từ bảng Appearance, sau đó đi đến bảng Stroke panel (Window > Stroke). Bấm vào nút Round Cap và đánh dấu hộp Dashed Line, sau đó nhập 0pt trong hộp dash và 5 trong hộp gap. Cuối cùng, đi tới Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu như hiển thị bên dưới và nhấp OK.


Bước 15

Chọn lại công cụ Pen Tool (P), vẽ 330px, đường path nằm ngang và đặt nó như thể hiện trong ảnh đầu tiên. Với Fill là 0pt, sau đó thêm một stroke kích thước 1pt và thiết lập màu R = 188 G = 190 B = 192. Chọn stroke này và đi tới Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu như hiển thị bên dưới, nhấp vào OK và đi tới Effect > Distort&Transform > Transform. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới ảnh thứ hai và nhấp OK.


Bước 16

Chọn công cụ Type Tool (T) và thêm văn bản. Sử dụng font Calbri font và màu sắc hiển thị bên dưới. Cuối cùng, chọn tất cả văn bản và đi đến Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới, sau đó bấm OK.


Bước 17

Chọn hai hình màu xám và nhân đôi chúng, sau đó chọn các bản sao và bấm vào nút Unite từ bảng Pathfinder. Tô màu hình với màu sắc đơn giản, dạng phẳng, lưu nó lại (Shift + Control + [), sau đó đi đến Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập dữ liệu hiển thị trong ảnh cuối cùng, click OK và bạn đã hoàn tất.


Kết luận

Bây giờ, công việc của bạn đã hoàn tất. Dưới đây là hình ảnh sẽ trông như thế này.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads