1. Design & Illustration
  2. Adobe Creative Cloud

Thủ thuật nhanh: Cách sử dụng thư viện Adobe Creative Cloud

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

What You'll Be Creating

Nếu bạn thường xuyên sử dụng Adobe Illustrator và Photoshop, thư viện Creative Cloud cung cấp cách để giữ những thành phần thường xuyên sử dụng ở cùng một nơi. Thư viện Creative Cloud cũng có thể được sử dụng với các ứng dụng điện thoại di động của Adobe, như Shape, Brush, và Draw.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads