1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

by
Read Time:7 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Tìm hiểu cách tạo nghệ thuật graffiti từ các bức ảnh của bạn trên Adobe Photoshop, bằng cách sử dụng các filter và adjustment.

Hiệu ứng graffiti là một phần của Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action từ portfolio của tôi trên Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo Background tường gạch

Tạo tài liệu mới New Document với kích thước 850 x 630 px . Bạn cũng có thể sử dụng kích thước riêng cho tập tin của bạn, nhưng bạn nên điều chỉnh kích thước sử dụng trong bài hướng dẫn này.,

Thêm Brick Wall vào New Layer. Thiết lập lại kích thước ảnh nếu cần theo kích thước bản vẽ của bạn.

Brick Wall TextureBrick Wall TextureBrick Wall Texture

2. Cách thêm nghệ thuật Graffiti 

Bước 1

Trong New Layer, thêm Graffiti Wall texture. Điều chỉnh lại kích thước ảnh nếu cần theo khung ảnh của bạn.

Graffiti Wall TextureGraffiti Wall TextureGraffiti Wall Texture

Bước 2

Nhấn vào biểu tượng thứ hai ở dưới bảng Layers để thêm một Layer Mask vào Graffiti Wall layer.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Thiết lập Foreground Color là#000000 và chọn công cụ Brush Tool. Sử dụng Grunge Brush để vẽ mặt nạ bên trong để ẩn một vài hiệu ứng graffiti và điều chỉnh tường gạch.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

3. Cách tạo hiệu ứng chân dung Graffiti 

Bước 1

Thêm Man Portrait vào New Layer. Sử dụng công cụ Magic Wand Tool để chọn background của ảnh này. Thiết lập Tolerance là 10 và đánh dấu Contiguous. Giữ phím Shift để tạo nhiều lựa chọn. Nhấn Delete để loại bỏ lựa chọn background.

Remove Background in PhotoshopRemove Background in PhotoshopRemove Background in Photoshop

Nhấn Control-D để bỏ chọn.

Bước 2

Nhấn Control-J để Duplicate hai lần đối với Man Portrait layer, và đặt tên các new layer là Man Portrait 1 và Man Portrait 2. Ẩn hai layer vừa mới tạo. Nhấn vào biểu tượng con mắt - eye kế bên layer bất kỳ trên bảng Layers sẽ ẩn/hiện layer.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

Bước 3

Quay lại Man Portrait layer và thêm Stroke layer kích thước khoảng 4 pxPosition ở giữa, Color #000000.

Add Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer StyleAdd Stroke Layer Style

Bước 4

Đi tới Filter > Artistic > Cutout và chọn Number of Levels 8Edge Simplicity 0 và Edge Fidelity 3.

Filter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop FilterFilter Artistic Cutout Photoshop Filter

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Bước 5

Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Posterize và thiết lập Levels thành 5. Nhấn vào nút thứ ba từ bên trái để thêm điều chỉnh như Clipping Mask cho layer bên dưới.

Posterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in PhotoshopPosterize Adjustment in Photoshop

Bước 6

Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast và thiết lập Brightness thành 117  Contrast là -50. Nhấn vào nút thứ ba từ bên trái để thêm điều chỉnh như Clipping Mask cho layer bên dưới.

Brightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in PhotoshopBrightness and Contrast Adjustment in Photoshop

Bước 7

Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation và thiết lập Hue thành 129  Saturation thành 100. Nhấn vào nút thứ ba bên trái để thêm điều chỉnh như Clipping Mask cho layer bên dưới.

Hue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in PhotoshopHue and Saturation Adjustment in Photoshop

Chọn công cụ Brush Tool và sử dụng Grunge Brush để vẽ bên trong Hue/Saturation Mask sử dụng màu #000000 để điều chỉnh màu gốc bên dưới.

Paint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer MaskPaint Inside the Layer Mask

Bước 8

Tạo New LayerCopy và paste ảnh Graffiti Wall vào layer này. Right-click vào layer và chọn Create Clipping Mask.

Create Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in PhotoshopCreate Clipping Mask in Photoshop

Thay đổi Blend Mode của Graffiti Effect layer vào Lighter Color.

Blend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in PhotoshopBlend Mode Lighter Color in Photoshop

Nhấn vào biểu tượng thứ hai ở dưới bảng Layers để thêm Layer Mask vào Graffiti Effect layer. Chọn công cụ Brush Tool và sử dụng Grunge Brush để vẽ bên trong Layer Mask sử dụng màu #000000 để ẩn một số chi tiết.

Paint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in PhotoshopPaint Inside the Layer Mask in Photoshop

Bước 9

Nhấn vào biểu tượng con mắt bên cạnh Man Portrait 1 layer để hiển thị layer. Thiết lập Foreground Color thành#000000 và Background Color thành#ffffff.

Show Layer in PhotoshopShow Layer in PhotoshopShow Layer in Photoshop

Bước 10

Đi tới Filter > Sketch > Photocopy và thiết lập Detail thành 3 và Darkness là 50.

Photocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in PhotoshopPhotocopy Filter in Photoshop

Bước 11

Đi tới Filter > Artistic > Cutout và thiết lập Number of Levels là 3Edge Simplicity là 3 và Edge Fidelity là 3.

Cutout Filter in PhotoshopCutout Filter in PhotoshopCutout Filter in Photoshop

Bước 12

Đi đến Image > Adjustments > Levels và thiết lập Input Levels.

Levels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in PhotoshopLevels Adjustment in Photoshop

Bước 13

Thiết lập Blend Mode của Man Portrait 1 là Multiply.

Multiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in PhotoshopMultiply Blend Mode in Photoshop

Nếu muốn, bạn có thể thực hiện thao tác tương tự nhưng thiết lập khác đi cho Man Portrait 2 layer, nhưng bước này là không bắt buộc.

4. Cách tạo hiệu ứng gạch

Bước 1

Nhấn Shift-Control-N để tạo một New Layer trên những layer khác.

Nhấn Shift-Control-Alt-E để Merge tất cả các layer hiển thị. Đặt layer này là Brick Effect.

Merge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in PhotoshopMerge All Visible Layers in Photoshop

Bước 2

Thêm một Layer Mask vào Brick Effect layer.

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Bước 3

Đi tới Image > Trim và chọn transparent pixels.

Trim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in PhotoshopTrim Canvas in Photoshop

Bước 4

Đi tới Brick Wall layer và tạo một lựa chọn, sử dụng công cụ Rectangular Marquee Tool. Nhấn Control-C để tạo Copy cho lựa chọn.

Copy Selection in PhotoshopCopy Selection in PhotoshopCopy Selection in Photoshop

Bước 5

Quay lại Brick Effect layer và trên tab Channels nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh Brick Effect Mask để hiển thị nó. Nhấn Control-V để Paste lựa chọn vào mặt nạ này.

Work with Channels in PhotoshopWork with Channels in PhotoshopWork with Channels in Photoshop

Bước 6

Quay lại tab Layers và nhấn Control-D để Deselect. Ngoài ra nhấp vào Brick Effect Layer Thumbnail.

Use Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in PhotoshopUse Image as Layer Mask in Photoshop

Bước 7

Mở Layer Style Window của Brick Effect layer và thêm hiệu ứng Bevel and Emboss.

Bevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in PhotoshopBevel and Emboss in Photoshop

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, bạn đã học được cách tạo ra một hiệu ứng graffiti trong Photoshop từ đầu bằng cách sử dụng brush và texture.Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này.

Để có kết quả nhanh hơn, đừng ngần ngại hãy tải action này  Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action từ portfolio của tôi trên Envato Market.

Graffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop ActionGraffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action

Và kiểm tra kết quả cuối cùng bên dưới!

Graffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop TutorialGraffiti Wall Photo Effect Photoshop Tutorial

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads