1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Photoshop Actions

Cách tạo một Action với Hiệu ứng Phân tán Tuyệt vời trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 16 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng phân tán tuyệt vời.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một vài mẫu hoa văn mà chúng ta sẽ sử dụng cho việc tạo ra các phần bị phân tán. Sau đó, chúng ta sẽ xác định các vùng mà của tấm ảnh mà chúng ta muốn phân tán và tạo ra các phần. Sau đó, chúng ta sẽ phân tán chúng theo hướng mà chúng ta chọn, chuyển đổi chúng, làm mờ một số để thêm chiều sâu trường ảnh và cuối cùng thực hiện một số điều chỉnh thiết kế của chúng ta.

Tôi sẽ cố gắng giải thích tất cả mọi thứ thật chi tiết mà tất cả mọi người có thể tạo ra nó, ngay cả những người chỉ mới lần đầu tiên mở Photoshop.

Hiệu ứng được minh hoạ ở trên là một hiệu ứng mà tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra nó ở đây trong hướng dẫn này. Nếu bạn muốn tạo các hiệu ứng như ở bên dưới, với một nhấp chuột duy nhất và chỉ trong một vài phút, thì hãy xem qua bộ Dispersion Photoshop Action của tôi.

Dispersion photoshop action final resultsDispersion photoshop action final resultsDispersion photoshop action final results

Những gì bạn sẽ cần

Để tạo lại thiết kế trong hướng dẫn này, bạn sẽ cần các hình ảnh sau:

1. Làm thế nào để bắt đầu

Trước tiên, mở hình ảnh mà bạn muốn làm việc với nó. Để mở hình ảnh của bạn, hãy chuyển đến File > Open, chọn hình của bạn và nhấp vào Open. Bây giờ, trước khi bắt đầu, chỉ cần kiểm tra một số thứ:

 1. Tấm hình của bạn nên đặt ở chế độ màu RGB, 8 Bits/Channel. Để kiểm tra điều này, vào Image > Mode.
 2. Để có kết quả tốt nhất, kích thước tấm hình của bạn nên ở 1500-4000px rộng/cao. Để kiểm tra điều này, vào Image > Image Size.
 3. Tấm hình của bạn nên là layer Background. Nếu không, hãy vào Layer > New > Background from Layer.
Checking image size and modeChecking image size and modeChecking image size and mode

2. Cách tạo các mẫu hoa văn

Bước 1

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo một số mẫu hoa văn mà chúng ta sẽ sử dụng để tạo các phần phân tán. Vì vậy, hãy vào File > New để tạo một tập tin mới, đặt tên là Pattern 1, và chọn các thiết lập sau:

Creating new file named Pattern 1Creating new file named Pattern 1Creating new file named Pattern 1

Bước 2

Bây giờ chọn công cụ Ellipse Toolnhấp chuột trái bất kỳ nơi nào bên trong canvas để tạo một hình bầu dục, và chọn các thiết lập bên dưới. Vị trí của hình bầu dục đặt hoàn toàn ở giữa của canvas.

Creating new ellipseCreating new ellipseCreating new ellipse

Bước 3

Nhấp chuột trái lên biểu tượng con mắt của layer Background để ẩn nó, vào Edit > Define Pattern để định nghĩa một pattern mới, và đặt tên nó là Circle_Pattern_1.

Defining new pattern named Circle Pattern 1Defining new pattern named Circle Pattern 1Defining new pattern named Circle Pattern 1

Bước 4

Bây giờ bạn có thể đóng tập tin Pattern 1. Vào File > New để tạo một tập tin mới, đặt tên nó là Pattern 2, và nhập các thiết lập sau:

Creating another new file named Pattern 2Creating another new file named Pattern 2Creating another new file named Pattern 2

Bước 5

Chọn công cụ Ellipse Toolnhấp chuột trái vào bất cứ nơi nào bên trong canvas để tạo ra một hình bầu dục, và chọn các thiết lập dưới đây. Vị trí của hình bầu dục hoàn toàn ở giữa của canvas.

Creating another ellipseCreating another ellipseCreating another ellipse

Bước 6

Nhấp chuột trái lên biểu tượng con mắt của layer Background để ẩn nó, vào Edit > Define Pattern để định nghĩa một mẫu hoa văn mới, và đặt tên nó là Circle_Pattern_2.

Defining new pattern named Circle Pattern 2Defining new pattern named Circle Pattern 2Defining new pattern named Circle Pattern 2

Bước 7

Bây giờ bạn có thể đóng tập tin Pattern 2. Vào File > New để tạo một tập tin mới, đặt tên nó là Pattern 3, và chọn các thiết lập sau:

Creating another new file named Pattern 3Creating another new file named Pattern 3Creating another new file named Pattern 3

Bước 8

Chọn công cụ Ellipse Toolnhấp chuột trái lên bất kỳ đâu bên trong canvas để tạo một hình bầu dục, và chọn các thiết lập dưới đây. Sau đó đặt hình bầu dục hoàn toàn ở giữa của canvas.

Creating another ellipseCreating another ellipseCreating another ellipse

Bước 9

Nhấp chuột trái lên biểu tượng con mắt của layer Background để ẩn nó, vào Edit > Define Pattern để định nghĩa một mẫu hoa văn mới, và đặt tên nó là Circle_Pattern_3.

Defining new pattern named Circle_Pattern_3Defining new pattern named Circle_Pattern_3Defining new pattern named Circle_Pattern_3

3. Cách tạo nền

Bước 1

Trong chương này chúng ta sẽ tạo nền xác định những khu vực nào của tấm hình sẽ bị phân tán. Vào Layer > New > Layer để tạo một layer mới và đặt tên nó là Base.

Creating new layer named BaseCreating new layer named BaseCreating new layer named Base

Bước 2

Bây giờ chọn Brush Tool (B), chọn một brush mịn, chỉnh kích thước của brush, và sơn lên các vùng mà bạn muốn phân tán. Bạn có thể sử dụng bất kỳ màu nào - không thành vấn đề.

Creating the baseCreating the baseCreating the base

4. Cách tạo các mảnh

Bước 1

Trong chương này chúng ta sẽ tạo các mảnh mà chúng ta sẽ phân tán chúng sau. Giữ Control và nhấp lên hình thu nhỏ của layer Base để tạo một vùng chọn của layer đó.

Making selection of the Base layerMaking selection of the Base layerMaking selection of the Base layer

Bước 2

Bây giờ ẩn layer Base bằng cách nhấp chuột lên biểu tượng con mắt nằm cạnh hình thu nhỏ. Chọn công cụ Lasso Tool (L), nhấp chuột phải lên bất kỳ đâu bên trong canvas, chọn Make Work Path, và nhập các thiết lập dưới đây:

Making work path from selectionMaking work path from selectionMaking work path from selection

Bước 3

Chọn layer Background và vào Layer > New > Layer để tạo một layer mới. Giữ tên mặc định Layer 1 bởi vì chúng ta sẽ xoá layer này trong bước sau.

Creating a new layer for filling it with Circle_Pattern_1Creating a new layer for filling it with Circle_Pattern_1Creating a new layer for filling it with Circle_Pattern_1

Bước 4

Chọn công cụ Pen Tool (P), nhấp chuột phải lên bất kỳ đâu trên canvas, chọn Fill Path, và chọn Circle_Pattern_1 như là Custom Pattern. Nhập các thiết lập dưới đây:

Filling work path with Circle_Pattern_1Filling work path with Circle_Pattern_1Filling work path with Circle_Pattern_1

Bước 5

Bây giờ giữ Control và nhấp lên hình thu nhỏ của Layer 1 để tạo một vùng chọn của layer đó, chọn layer Background, và chọn Layer > New > Layer Via Copy.

Creating a new layer via copy to create first medium partsCreating a new layer via copy to create first medium partsCreating a new layer via copy to create first medium parts

Bước 6

Nhấp đúp lên Layer 2 và đổi tên nó thành MP_1 như là những mảnh có kích thước trung bình. Nhấp chuột phải lên Layer 1 và chọn Delete Layer.

Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to MP_1Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to MP_1Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to MP_1

Bước 7

Bây giờ tạo thêm các mảnh có kích thước trung bình, lặp lại tất cả các bước từ Bước 3 đến Bước 6 trong chương này. Tất nhiên, trong Bước 6, đổi tên tuỳ theo số thứ tự của layer các mảnh trung bình. Lặp lại những bước này bao nhiêu lần tuỳ ý bạn, tuỳ thuộc vào bao nhiêu mảnh mà bạn muốn tạo. Tôi đã lặp lại những bước này 49 lần, và tạo 50 layer các mảnh có kích thước trung bình.

Creating more medium partsCreating more medium partsCreating more medium parts

Bước 8

Chúng ta sẽ nhóm những mảnh này vì thế nó sẽ dễ hơn cho chúng ta khi làm việc với chúng sau này. Vì vậy chọ mảnh trung bình cuối cùng của bạn, giữ phím Shift và nhấp chuột lên layer các mảnh trung bình đầu tiên ở trên cùng, vào Layer > New > Group from Layers để tạo một nhóm từ những layer này, và đặt tên nó là Medium Parts.

Creating new group named Medium PartsCreating new group named Medium PartsCreating new group named Medium Parts

Bước 9

Bây giờ chúng ta sẽ tạo các mảnh nhỏ. Chọn layer Background và vào Layer > New > Layer để tạo một layer mới, và giữ tên mặc định Layer 1 bởi vì chúng ta sẽ xoá layer này trong bước sau.

Creating a new layer for filling it with Circle_Pattern_2Creating a new layer for filling it with Circle_Pattern_2Creating a new layer for filling it with Circle_Pattern_2

Bước 10

Chọn công cụ Pen Tool (P)nhấp chuột phải lên bất kỳ đâu bên trong canvas, chọn Fill Path, và chọn Circle_Pattern_2 như là Custom Pattern. Nhập các thiết lập sau:

Filling work path with Circle_Pattern_2Filling work path with Circle_Pattern_2Filling work path with Circle_Pattern_2

Bước 11

Bây giờ giữ Control và nhấp lên hình thu nhỏ của Layer 1 để tạo một vùng chọn của layer đó, chọn layer Background, và chọn Layer > New > Layer Via Copy.

Creating a new layer via copy to create first small partsCreating a new layer via copy to create first small partsCreating a new layer via copy to create first small parts

Bước 12

Nhấp đúp lên Layer 2 và đổi tên nó thành SP_1 như là các mảnh nhỏ. Sau đó nhấp chuột phải lên layer Layer 1 và chọn Delete Layer.

Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to SP_1Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to SP_1Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to SP_1

Bước 13

Bây giờ, tạo thêm các mảnh nhỏ, lặp lại tất cả các bước từ Bước 9 đến Bước 12 trong chương này. Tất nhiên, trong Bước 12 đổi tên tuỳ thuộc vào số thứ tự của layer các mảnh nhỏ. Lặp lại các bước này bao nhiêu lần tuỳ bạn muốn, phụ thuộc vào bao nhiêu mảnh mà bạn muốn tạo. Tôi đã lặp lại các bước này 14 lần, và tạo 15 layer các mảnh nhỏ.

Creating more small partsCreating more small partsCreating more small parts

Bước 14

Chúng ta cũng sẽ nhóm các mảnh này. Vì vậy chọn mảnh nhỏ cuối cùng của bạn, giữ phím Shift và nhấp chuột lên layer các mảnh nhỏ đầu tiên ở trên cùng, vào Layer > New > Group from Layers để tạo một nhóm từ những layer này, và đặt tên nó là Small Parts.

Creating new group named Small PartsCreating new group named Small PartsCreating new group named Small Parts

Bước 15

Bây giờ chúng ta sẽ tạo các mảnh lớn. Chọn layer Background và vào Layer > New > Layer để tạo một layer mới, và giữ tên mặc định Layer 1 bởi vì chúng ta sẽ xoá layer này trong bước sau.

Creating new layerCreating a new layer for filling it with Circle_Pattern_3Creating new layerCreating a new layer for filling it with Circle_Pattern_3Creating new layerCreating a new layer for filling it with Circle_Pattern_3

Bước 16

Chọn công cụ Pen Tool (P)nhấp chuột phải lên bất kỳ đâu bên trong canvas, chọn Fill Path, và chọn Circle_Pattern_3 như là Custom Pattern. Nhập các thiết lập dưới đây:

Filling work path with Circle_Pattern_3Filling work path with Circle_Pattern_3Filling work path with Circle_Pattern_3

Bước 17

Bây giờ giữ Control và nhấp lên hình thu nhỏ của Layer 1 để tạo một vùng chọn của layer đó, chọn layer Background, và chọn Layer > New > Layer Via Copy.

Creating a new layer via copy to create first large partsCreating a new layer via copy to create first large partsCreating a new layer via copy to create first large parts

Bước 18

Nhấp đúp lên Layer 2 và đổi tên nó thành LP_1 như là các mảnh lớn. Sau đó nhấp chuột phải lên layer Layer 1 và chọn Delete Layer.

Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to LP_1Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to LP_1Deleting Layer 1 and renaming Layer 2 to LP_1

Bước 19

Bây giờ, tạo thêm các mảnh lớn, lặp lại tất cả các bước từ Bước 15 đến Bước 18 trong chương này. Tất nhiên, trong Bước 18 đổi tên tuỳ thuộc vào số thứ tự của layer các mảnh lớn. Lặp lại các bước này bao nhiêu lần tuỳ bạn muốn, phụ thuộc vào bao nhiêu mảnh mà bạn muốn tạo. Tôi đã lặp lại các bước này 13 lần, và tạo 14 layer các mảnh lớn.

Creating more large partsCreating more large partsCreating more large parts

Bước 20

Chúng ta cũng sẽ nhóm các mảnh này. Vì vậy chọn mảnh lớn cuối cùng của bạn, giữ phím Shift và nhấp chuột lên layer các mảnh lớn đầu tiên ở trên cùng, vào Layer > New > Group from Layers để tạo một nhóm từ những layer này, và đặt tên nó là Large Parts.

Creating new group named Large PartsCreating new group named Large PartsCreating new group named Large Parts

Bước 21

Bây giờ kéo nhóm Large Parts lên trên Medium Parts. Sau đó chọn công cụ Pen Tool (P), nhấp chuột phải lên bất kỳ đâu bên trong canvas và chọn Delete Path.

Changing layer order and deleting pathChanging layer order and deleting pathChanging layer order and deleting path

5. Cách Phân tán các mảnh

Bước 1

Trong chương này, chúng ta sẽ làm phân tán các mảnh. Chọn công cụ Move Tool (V) và bắt đầu chọn các layer các mảnh trong bảng Layers và di chuyển chúng xung quanh để tạo một hiệu ứng phân tán. Bạn có thể phân tán chúng theo bất kỳ hướng nào mà bạn thích. Tôi sẽ phân tán chúng theo hướng từ dưới lên. Vì thế dưới đây là những gì mà tôi có được:

Dispersing the partsDispersing the partsDispersing the parts

Bước 2

Bây giờ chúng ta sẽ làm mờ một số mảnh để tạo độ sâu trường ảnh. Vì vậy hãy chọn một số layer các mảnh, vào Filter > Blur > Gaussian Blur, và nhập vào các thiết lập dưới đây:

Bluring the parts layerBluring the parts layerBluring the parts layer

Bước 3

Bạn có thể lặp lại Bước 2 để làm mờ bao nhiêu mảnh tuỳ bạn muốn. Đồng thời, tự do sử dụng các giá trị Radius trong bảng Gaussian Blur. Tôi đã làm mờ tổng cộng 14 mảnh, và dưới đây là kết quả của tôi:

Bluring more parts layersBluring more parts layersBluring more parts layers

Bước 4

Bây giờ chúng ta sẽ đổi tên tất cả các layer mà chúng ta đã làm mờ thành BP_1BP_2 và vân vân, tuỳ thuộc vào bao nhiêu layer đã được làm mờ mà bạn có, vì vậy nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta sau này để tuỳ biến hiệu ứng nếu cần thiết.

Sau đó chọn tất cả các layer các mảnh đã được làm mờ, trong trường hợp của tôi tất cả layer từ BP_1 đến BP_14 vì tồi đã làm mờ 14 mảnh, và sau đó vào Layer > New > Group from Layers để tạo một nhóm từ những layer này. Đặt tên nó là Blurred Parts. Đặt nhóm này trên cùng của các nhóm khác, và dưới layer Base.

Creating new group named Blurred PartsCreating new group named Blurred PartsCreating new group named Blurred Parts

Bước 5

Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi một số mảnh để thêm độ sâu trường ảnh. Vì thế chọn một số layer các mảnh, nhấp Control-T trên bàn phím của bạn, và thay đổi chiều rộng và chiều cáo như sau:

Tranforming the parts layerTranforming the parts layerTranforming the parts layer

Bước 6

Bạn có thể lặp lại Bước 5 để biến đổi bao nhiêu mảnh tuỳ bạn muốn. Đồng thời, tự do sử dụng các giá trị biến đổi khác nhau. Tôi đã biến đổi tổng cộng chín mảnh, và đây là kết quả của tôi:

Transforming more parts layersTransforming more parts layersTransforming more parts layers

Bước 7

Bây giờ bạn có thể tạo một số thay đổi cuối cùng đối với các mảnh, giống như làm mờ một số mảnh, biến đổi chúng, thay đổi vị trí của chúng, tạo thêm các mảnh bằng cách nhân đôi một số layer, hoặc xoá các mảnh bằng ách ẩn một số layer hoặc sử dụng Eraser Tool (E) và một brush mịn. Dưới đây là kết quả của tôi:

Final changes to the partsFinal changes to the partsFinal changes to the parts

6. Cách thêm một Chuyển động

Bước 1

Trong chương này, chúng ta sẽ thêm chuyển động vào các mảnh. Nhấp lên biểu tượng con mắt của layer Background nằm kế bên hình thu nhỏ của nó để hẩn layer đó, chọn nhóm Blurred Parts, sau đó nhấn Control-Alt-Shift-E để tạo một snapshot.

Hiding Background layer and merging visibleHiding Background layer and merging visibleHiding Background layer and merging visible

Bước 2

Thay đổi blending mode của layer này thành Screen, vào Filter > Blur > Gaussian Blur, và nhập các thiết lập bên dưới.

Adding gaussian blur filter to Layer 1Adding gaussian blur filter to Layer 1Adding gaussian blur filter to Layer 1

Bước 3

Bây giờ nhấn Control-Alt-Shift-E trên bàn phím của bạn để tạo một snapshot một lần nữa. Sau đó vào Filter > Blur > Motion Blur và chọn các thiết lập bên dưới:

Adding motion blur filter to Layer 2Adding motion blur filter to Layer 2Adding motion blur filter to Layer 2

Bước 4

Vào Filter > Distort > Wave và chọn các thiết lập dưới:

Adding distort wave filter to Layer 2Adding distort wave filter to Layer 2Adding distort wave filter to Layer 2

Bước 5

Bây giờ nhấp chuột phải lên Layer 1 trong bảng Layers, chọn Delete Layer, và nhấp lên biểu tượng con mắt của Layer 2 nằm cạnh hình thu nhỏ của nó để ẩn layer đó. Chọn nhóm Blurred Parts và nhấn Control-Alt-Shift-E trên bàn phím của bạn để tạo một snapshot một lần nữa.

Deleting Layer 1 and merging visibleDeleting Layer 1 and merging visibleDeleting Layer 1 and merging visible

Bước 6

Bây giờ chọn Layer 2 và nhấp lên biểu tượng con mắt nằm cạnh hình thu nhỏ của nó để hiển nó lên. Giữ phím Control và nhấp lên hình thu nhỏ của Layer 3 để tạo một vùng chọn của layer đó, chọn công cụ Move Tool (V), và nhấp vào Align bottom edges trong menu trên cùng. Sau đó vào Select > Deselect để huỷ vùng chọn.

Aligning Layer 2 with selection of Layer 3Aligning Layer 2 with selection of Layer 3Aligning Layer 2 with selection of Layer 3

Bước 7

Nhấp chuột phải lên Layer 3 và chọn Delete Layer. Sau đó nhấp vào biểu tượng con mắt của layer Background nằm cạnh hình thu nhỏ của nó để hiển layer đó lên. Kéo Layer 2 lên trên layer Background, nhấp đúp lên tên của nó, và đổi tên nó thành Parts Motion. Giảm Opacity xuống 20%.

Renaming Layer 2 to Parts Motion and changing its opacityRenaming Layer 2 to Parts Motion and changing its opacityRenaming Layer 2 to Parts Motion and changing its opacity

7. Cách thêm độ tương phản vào các mảnh.

Bước 1

Trong chương này, chúng ta sẽ thêm một số tương phản vào các mảnh. Nhấn D trên bàn phím của bạn để đặt lại swatches, chọn nhóm Blurred Parts, và vào Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map để tạo một adjustment layer > Curves mới. Đặt tên nó là Parts Contrast.

Creating new gradient map adjustment layer named Parts ContrastCreating new gradient map adjustment layer named Parts ContrastCreating new gradient map adjustment layer named Parts Contrast

Bước 2

Bây giờ thay đổi blending mode của layer này thành Soft Light và giảm Opacity xuống 20%.

Changing blending mode and opacity of Parts Contrast layerChanging blending mode and opacity of Parts Contrast layerChanging blending mode and opacity of Parts Contrast layer

Bước 3

Bây giờ, trong khi layer Parts Contrast được chọn, giữ phím Shift và nhấp lên layer Parts Motion để chọn hai layer này và tất cả các layer khác giữa chúng, và vào Layer > New > Group from Layers để tạo một nhóm từ những layer được chọn này. Đặt tên nó là Parts và thay đổi blending mode của nó thành Normal.

Creating new group named PartsCreating new group named PartsCreating new group named Parts

8. Cách tạo một tuỳ chỉnh cuối cùng

Bước 1

Trong chương này chúng ta sẽ tạo một số tuỳ chỉnh cuối cùng vào thiết kế của chúng ta. Vào Layer > New Adjustment Layer > Curves để tạo một adjustment layer > Curves mới và đặt tên nó là Color Look.

Creating new curves adjustment layer named Color LookCreating new curves adjustment layer named Color LookCreating new curves adjustment layer named Color Look

Bước 2

Nhấp đúp lên layer Color Look và nhập những thiết lập sau:

Changing settings of Color Look adjustment layerChanging settings of Color Look adjustment layerChanging settings of Color Look adjustment layer

Bước 3

Bây giờ vào Layer > New Adjustment Layer > Vibrance để tạo một adjustment layer > Vibrance mới và đặt tên nó là Overall Vibrance.

Creating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layer

Bước 4

Nhấp đúp lên hình thu nhỏ của layer Overall Vibrance và nhập các thiết lập dưới đây:

Changing settings of Overall Vibrance adjustment layerChanging settings of Overall Vibrance adjustment layerChanging settings of Overall Vibrance adjustment layer

Bước 5

Bây giờ nhấn D trên bàn phím của bạn để đặt lại swatches và vào Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map để tạo một adjustment layer > Gradient Map mới. Đặt tên nó là Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layer named Overall ContrastCreating new gradient map adjustment layer named Overall ContrastCreating new gradient map adjustment layer named Overall Contrast

Bước 6

Thay đổi blending mode của layer này thành Soft Light và giảm Opacity xuống 15%.

Changing blending mode and opacity of Overall Contrast layerChanging blending mode and opacity of Overall Contrast layerChanging blending mode and opacity of Overall Contrast layer

Bước 7

Và cuối cùng chúng ta sẽ thêm độ nét cho thiết kế của chúng ta. Nhấn Control-Alt-Shift-E trên bàn phím của bạn để tạo một snapshot, vào Filter > Other > High Pass, và chọn các thiết lập bên dưới:

Adding high pass filter to Layer 1Adding high pass filter to Layer 1Adding high pass filter to Layer 1

Bước 8

Bây giờ nhấp đúp lên Layer 1 và đặt tên nó là Overall Sharpening. Thay đổi Blending Mode của nó thành Hard Light và giảm Opacity xuống 80%.

Renaming Layer 1 to Overall Sharpening and changing its blending mode and opacityRenaming Layer 1 to Overall Sharpening and changing its blending mode and opacityRenaming Layer 1 to Overall Sharpening and changing its blending mode and opacity

Bạn đã làm được!

Chúng mừng, bạn đã thành công! Dưới đây là kết quả cuối cùng của chúng ta:

Final resultFinal resultFinal result

Tạo hiệu ứng này một cách thủ công có thể thật sự rất mất thời gian và khó nhọc. Nếu bạn muốn tạo các hiệu ứng phân tán bằng một cú nhấp chuột và chỉ trong vòng vài phút, với hướng và hình dạng của các mảnh tuỳ bạn chọn thì hãy xem qua bộ Dispersion Photoshop Action của tôi.

Dispersion photoshop action final resultsDispersion photoshop action final resultsDispersion photoshop action final results

Bạn chỉ cần dùng brush vẽ lên các vùng mà bạn muốn phân tán, chọn một hình dạng và hướng, và nhấn Play action. Action này sẽ làm tất cả mọi thứ cho bạn chỉ trong vòng vài phút, tạo cho bạn layer đầy đủ và kết quả có thể tuỳ biến được. Bộ action bao gồm 13 hình dạng khác nhau mà bạn có thể chọn lựa:

 • hình tròn
 • hình trái tim
 • kim cương
 • hình sao
 • tam giác
 • lục giác
 • nốt nhạc
 • đường tròn
 • đường viền hình trái tim
 • đường viền hình kim cương
 • đường viền hình sao
 • đường viền hình tam giác
 • đường viền hình lục giác

Và đồng thời có năm hướng phân tán khác nhau mà bạn có thể chọn:

 • bên phải
 • bên trái
 • lên trên
 • xuống dưới
 • giữa
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads