7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ hoạt hình giòn tan trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 8 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ giòn tan có thể chỉnh sửa trong Adobe Illustrator.

Đối với người mới bắt đầu, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo mẫu của riêng mình bắt đầu từ mẫu được tích hợp sẵn. Tiếp theo, sử dụng một đoạn chữ đơn giản và bảng Appearance, bạn sẽ biết cách tạo hiệu ứng chữ. Trong khi thêm các mẩu vụn nhỏ xung quanh chữ của bạn, thì bạn cũng sẽ biết cách dễ dàng lưu và sử dụng các kiểu đồ họa. Cuối cùng, bạn sẽ học được cách tinh chỉnh chữ và cách thêm một nền đơn giản cho thiết kế cuối cùng.

Để có thêm nguồn cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu ứng chữ cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn tài nguyên tại GraphicRiver.

Điều bạn cần

Bạn sẽ cần tài nguyên sau để hoàn thành dự án này:

1. Cách tạo một tài liệu mới và thiết lập lưới Grid

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn Units thả xuống, nhập 850 vào hộp chiều rộng và 500 trong hộp chiều cao, sau đó nhấp vào nút More Settings. Chọn RGB cho Color Mode, đặt Raster Effects thành Screen (72 ppi), rồi nhấp chuột vào Create Document.

Đừng quên thiết lập đơn vị đo thành pixel từ Edit > Preferences > Units.

new documentnew documentnew document

2. Cách tạo và lưu mẫu

Bước 1

Mở menu fly-out từ bảng Swatches (Window > Swatches) và vào Open Swatch Library > Patterns > Basic Graphics > Basic Graphics_Textures. Chọn mẫu USGS 22 Grave Beach và chỉ cần kéo nó lên bản vẽ của bạn.

patternpatternpattern

Bước 2

Chọn một trong các hình tròn màu đen tạo nên mẫu đã nhập vào của bạn và vào Select > Same > Fill Color để chọn tất cả các hình dạng có màu tô màu đen. Đơn giản chỉ cần thay màu đen bằng R=140 G=67 B=23.

select sameselect sameselect same

Bước 3

Chọn tất cả các hình dạng tạo nên mẫu của bạn và chỉ cần kéo chúng vào trong bảng Swatches để lưu chúng dưới dạng mẫu mới.

save patternsave patternsave pattern

3. Cách tạo hiệu ứng chữ

Bước 1

Chọn công cụ Type (T) và mở bảng Character (Window > Type > Character). Chọn phông chữ Knicknack và đặt kích thước là 170 px và tracking thành 50.

Nhấp vào bản vẽ và thêm đoạn chữ của bạn như được hiển thị bên dưới. Hiện tại làm cho nó thành màu đen.

type tooltype tooltype tool

Bước 2

Chọn chữ của bạn, hướng đến bảng Swatches (Window > Swatches) và nhấp vào bảng màu [None] để xóa màu chữ màu đen.

Di vào bảng điều khiển Appearance (Window > Appearance) và thêm một màu tô mới bằng cách sử dụng nút Add New Fill. Chọn màu tô mới và đặt màu này thành R=253 G=243 B=188.

fill nonefill nonefill none

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng chữ của bạn vẫn được chọn, hướng đến bảng Appearance, và thêm màu tô thứ hai bằng cách sử dụng nút Add New Fill.

Chọn màu tô mới này, thiết lập màu sắc là R=255 G=188 B=53, và đi đến Effect > Path > Offset Path. Nhập -2 px Offset, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các cài đặt được hiển thị trong hình ảnh sau và nhấp vào OK.

add new filladd new filladd new fill

Bước 4

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm màu tô thứ ba và chọn nó.

Đặt màu này thành R=210 G=96 B=12 và đi đến Effect > Path > Offset Path. Nhập -2 px Offset, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các cài đặt được hiển thị trong hình ảnh sau và nhấp vào OK.

offset pathoffset pathoffset path

Bước 5

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm màu tô thứ tư và chọn nó.

Đặt màu tô này thành R=255 G=188 B=53 và vào Effect > Path > Offset Path. Nhập -2 px Offset, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các cài đặt được hiển thị trong hình ảnh sau và nhấp vào OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 6

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm màu tô thứ năm và chọn nó.

Áp dụng mẫu của bạn từ bảng Swatches và sau đó đi đến Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp vào OK.

apply patternapply patternapply pattern

Bước 7

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm màu tô thứ sáu và chọn nó.

Áp dụng mẫu USGS 21 Intricate Surface từ bảng Basic Graphics_Textures cơ bản, thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và đi đến Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp vào OK.

soft lightsoft lightsoft light

Bước 8

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một màu tô thứ bảy và chọn nó.

Đặt màu này thành R=140 G=67 B=23, đổi Blending Mode thành Soft Light, và vào Effect > Path > Offset Path. Nhập một -3 px Offset, nhấn OK, và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các cài đặt được hiển thị trong hình ảnh sau, nhấp OK và vào Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới và nhấp vào OK.

film grainfilm grainfilm grain

Bước 9

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn, tiếp tục hướng đến bảng Appearance và chọn nét stroke.

Đặt màu này thành R=210 G=96 B=12, tăng Weight lên 3 px và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các cài đặt được hiển thị trong hình ảnh sau và nhấp vào OK.

roughenroughenroughen

Bước 10

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Thêm một nét stroke thứ hai bằng nút Add New Stroke và chọn nó.

Đặt màu này thành R=103 G=22 B=1, giảm Weight xuống 1 px và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các cài đặt được hiển thị trong hình ảnh sau và nhấp vào OK.

add new strokeadd new strokeadd new stroke

Bước 11

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và tiếp tục hướng đến bảng Appearance. Chọn toàn bộ chữ (nhấp vào phần "Type" ở trên cùng của bảng điều khiển) và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong cửa sổ trên cùng bên trái (trong hình dưới đây), nhấn OK, và sau đó áp dụng bốn hiệu ứng Drop Shadow khác được hiển thị bên dưới.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

4. Cách lưu một phong cách và thêm một số mẩu vụn

Bước 1

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn, mở bảng Graphic Styles và nhấp chuột vào New Graphic Style.

graphic stylegraphic stylegraphic style

Bước 2

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và chọn Touch Type Tool (Shift-T). Nhấp vào ký tự đầu tiên tron chữ của bạn và sử dụng tay cầm tròn nằm phía trên ký tự được chọn để xoay nó như được hiển thị trong hình dưới đây.

touch type tooltouch type tooltouch type tool

Bước 3

Sử dụng Touch Type Tool (Shift-T) để xoay sáu ký tự khác gần như được thể hiện trong các hình ảnh sau đây.

rotate charactersrotate charactersrotate characters

Bước 4

Sử dụng Pen Tool (P) hoặc Brush Tool (B), vẽ một số hình dạng nhỏ xung quanh chữ của bạn, gần như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Những hình dạng mới sẽ là mẩu vụn. Chọn tất cả các hình dạng này và chỉ áp dụng phong cách của bạn từ bảng Graphic Styles.

crumbscrumbscrumbs

5. Cách tạo nền

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo ra một hình dạng 860 x 510 px. Tô màu cho hình chữ nhật này với R=253 G=243 B=188, đặt nó ra phía sau (Shift-Control- [), và chắc chắn rằng nó bao gồm toàn bộ bản vẽ của bạn.

rectanglerectanglerectangle

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật của bạn vẫn được chọn, hướng đến bảng Appearance, và thêm màu tô thứ hai. Chọn nó và áp dụng gradient xuyên tâm như hiển thị dưới đây. Sử dụng công cụ Gradient Tool (G) để kéo dài gradient của bạn như thể hiện trong hình dưới đây.

radial gradientradial gradientradial gradient

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là cách nó thể hiện. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ kết quả cuối cùng của bạn trong phần bình luận.

Hãy điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời tại GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.