Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects
Design

Cách tạo một Hiệu ứng Chữ đóng băng đơn giản trong Adobe Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:MediumLanguages:
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create a Furry, White Rabbit Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create a Quick Repetitive Text Effect Illusion in Adobe Illustrator

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để sử dụng các layer style, với shape và các hoạ tiết đơn giản, để tạo ra một hiệu ứng văn bản đóng băng đơn giản.

Hiệu ứng văn bản này đã được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Style có sẵn trên GraphicRiver, như 3D Ice Cool, Freeze and Snow Effects Styles.

3D Ice Cool Freeze and Snow Effects Styles

Hãy bắt đầu nào!

Nguyên liệu

Các nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo shape nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 650 px.

Create a New Document

Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), và tạo ra một hình chữ nhật bao phủ phần dưới cùng của tài liệu. Đổi tên layer hình chữ nhật thành Ground.

Create the Ground Rectangle

Bước 3

Tạo ra một hình chữ nhật khác nằm ở phần trên, và đổi tên layer của nó thành Back.

Create the Back Rectangle

2. Cách định phong cách shape Ground

Nhấp đúp vào layer Ground để áp dụng Layer Style sau:

Bước 1

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color#9cb0be
 • Opacity: 15%
 • Distance: 0
 • Size: 250
Inner Shadow

Bước 2

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Tích vào hộp Dither
 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 20%
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Tạo một gradient Transparent to Fill Color bằng cách sử dụng màu đen trên cả hai mặt.
Gradient Overlay

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tab Gradient Overlay để thêm một hiệu ứng Gradient Overlay khác với các cài đặt này:

 • Tích vào hộp Dither
 • Tích vào hộp Reverse
 • Sử dụng Gradient như ở dưới từ tập tin CSP True Sky Gradients.
Gradient Overlay - 2

Bước 4

Nhấp vào tab Gradient Overlay đầu tiên, và sau đó nhấp chuột kéo bên trong tài liệu để di chuyển gradient để ánh sáng ở gần phần trên của hình chữ nhật.

Move the Gradient

Đây là minh hoạ hình chữ nhật đầu tiên.

Styled Ground

3. Cách sao chép và dán Layer Style

Bước 1

Nhấp chuột phải vào layer Ground, chọn Copy Layer Style, và sau đó nhấp chuột phải vào layer Back và chọn Paste Layer Style.

Nhấp đúp vào layer Back để bỏ chọn hộp Reverse trong hiệu ứng Gradient Overlay thứ hai.

Copy and Paste the Layer Style

Bước 2

Điều này sẽ định phong cách cho hình chữ nhật Back. Nếu cần thiết, di chuyển Gradient như bạn đã làm trước đó.

Move the Gradient

4. Cách tinh chỉnh nền

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở phía dưới của bảng Layers và chọn Hue/Saturation.

Add a HueSaturation Adjustment Layer

Bước 2

Đổi Hue thành -3, Saturation thành -25, và Lightness thành -20.

HueSaturation Settings

Bước 3

Thêm một layer Gradient Fill. Tạo một Gradient Transparent to Fill Color sử dụng màu đen ở cả hai phía.

Sau đó, đổi Style thành Radial và Scale thành 200, và tích vào hộp Dither.

The Gradient Fill Settings

Bước 4

Đổi Blend Mode của layer Gradient thành Soft Light.

Change the Blend Mode

Bước 5

Đặt các hình hoa văn - Golds, Whites, và Greys ở bên trên tất cả các layer khác, đổi tên layer của nó thành BG Texture, và thay đổi kích thước của nó khi cần.

Add the Background Texture

Bước 6

Vào Image > Adjustments > Desaturate, và sau đó thay đổi Blend Mode của layer BG Texture thành Soft Light.

BG Texture Layer Settings

5. Cách tạo Layer Văn bản

Bước 1

Tạo văn bản chữ in hoa (All Caps) sử dụng phông chữ Korrnik.

Sau đó, thiết lập Color thành #367497, Size thành 250 pt, and giá trị Tracking thành 25.

Create the Text

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản, đổi Fill của bản sao thành 0, và sau đó nhân đôi bản sao đó.

Duplicate the Text Layers

6. Cách trang trí cho layer văn bản ban đầu

Nhấp đúp vào layer văn bản ban đầu để áp dụng Layer Style sau:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Style: Emboss
 • Technique: Chisel Soft
 • Depth: 200
 • Size: 10
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 60
 • Altitude: 50
 • Gloss Contour: Sawtooth 1
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode:
  • Opacity: 20%
 • Shadow Mode: Screen
  • Color#ffffff
  • Opacity: 80%
Bevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các thiết lập sau:

 • Contour: Rolling Slope - Ascending
 • Tích vào hộp Anti-aliased.
 • Range: 100%
Contour

Bước 3

Thêm một Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 50%
 • Color#edf1f4
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Size: 90
 • Contour: Gaussian
 • Tích vào hộp Anti-aliased
Inner Glow

Bước 4

Thêm một Satin với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Screen
 • Color#afcbea
 • Opacity: 50%
 • Angle: 30
 • Distance: 38
 • Size: 50
 • Contour: Cone - Inverted
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Tích vào hộp Invert
Satin

Bước 5

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 70%
 • Tạo một Gradient Fill Fill Color to Transparent sử dụng màu #275c8d cho bên trái và #274a71 cho bên phải.
Gradient Overlay

Bước 6

Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 50%
 • Color#b9dfff
 • Spread: 20
 • Size: 10
 • Contour: Cove - Deep
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Range: 80%
Outer Glow

Bước 7

Thay đổi giá trị Fill của layer văn bản thành 20%.

Change the Fill Value

7. Cách trang trí cho bản sao đầu tiên của Layer văn bản

Nhấp đúp vào bản sao layer văn bản đầu tiên để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 50
 • Gloss Contour: Ring
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Soft Light
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Soft Light
  • Color#f4ffff
  • Opacity: 70%
Bevel and Emboss

Bước 2

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Cove - Deep
 • Tích vào hộp Anti-aliased
Contour

Bước 3

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color#8699a6
 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Size: 35

Điều này sẽ trang trí cho layer văn bản thứ hai.

Styled Text Layer 2

8. Cách trang trí cho bản sao thứ hai của Layer văn bản

Nhấp đúp vào bản sao layer văn thứ hai để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 50
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: -158
 • Altitude: 64
 • Tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Linear Burn
  • Color#90abc8
  • Opacity: 100%
Bevel and Emboss

Bước 2

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Cove - Deep
 • Tích vào hộp Anti-aliased
Contour

Bước 3

Thêm một Texture với các cài đặt này:

 • Pattern: Molecular
 • Depth: 5%
Texture

Bước 4

Thêm một Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Pattern: Satin
Pattern Overlay

Bước 5

Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Opacity: 35%
 • Color#7ab6ef
 • Spread: 20
 • Size: 30
Outer Glow

Điều này sẽ hoàn tất hiệu ứng đóng băng.

Styled Text Layer 3

9. Cách tạo ra một phản chiếu

Bước 1

Nhân đôi tất cả ba layer văn bản mà bạn có, đi đến Layer > Merge Layers và đổi tên layer được sáp nhập thành Reflection.

Create the Reflection Layer

Bước 2

Nhấn Command-T để vào Free Transform Mode, và sau đó nhấp chuột phải vào đường bao quanh bên ngoài và chọn Flip Vertical.

Flip Vertical

Bước 3

Di chuyển văn bản phản chiếu xuống ngay phía dưới văn bản gốc, và nhấn phím Return (hoặc Enter trong Windows) để chấp nhận các thay đổi.

Move the Reflection

Bước 4

Nhấp chuột phải vào layer Reflection, chọn Convert to Smart Object, và sau đó thay đổi Blend Mode của nó thành Soft Light và đặt nó ở bên dưới của layer văn bản ban đầu.

Convert to Smart Object

Bước 5

Vào Filter > Blur > Motion Blur, và thay đổi Angle thành 90 và Distance thành 10.

Motion Blur

Bước 6

Nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở phía dưới cùng của bảng Layers để thêm một mặt nạ.

Add a Layer Mask

Bước 7

Chọn công cụ Gradient Tool, thiết lập lại màu ForegroundBackground thành màu đentrắng, và chọn hình thu nhỏ của layer Reflection.

Chọn Gradient Fill Foreground to Transparent trong thanh Options và đảm bảo rằng biểu tượng Linear Gradient đang được chọn.

Bây giờ giữ phím Shift và kéo từ bên trên của văn bản ban đầu xuống đến ngay phía dưới của tài liệu, để Fill mặt nạ và ẩn phần dưới của phản chiếu.

Bạn có thể cần phải thử lại hoặc lặp lại bước này một vài lần để có được một kết quả mà bạn ưng ý.

Mask the Reflection

10. Cách tạo một bóng đổ đơn giản

Bước 1

Nhân đôi layer văn bản ban đầu, kéo bản sao xuống bên dưới nó, và đổi tên thành Shadow.

Create the Shadow Layer

Bước 2

Nhấp chuột phải vào layer Shadow và chọn Rasterize Type.

Nhấn Command-T, và giảm kích thước văn bản xuống theo chiều dọc để có được hình dạng bóng đổ cơ bản.

Rasterize Type

Bước 3

Sử dụng công cụ Move Tool để đặt lại vị trí của Shadow ở dưới văn bản.

Reposition the Shadow

Bước 4

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur, và thiết lập Radius thành 10.

Gaussian Blur

Bước 5

Thay đổi Blend Mode của layer Shadow thành MultiplyOpacity của nó thành 70%.

Shadow Layer Settings

11. Cách thêm một layer hoa văn tuyết

Bước 1

Đặt hình Heavy Snow Texture ở bên trên tất cả các layer khác, đổi tên layer của nó thành Snow Texture, thay đổi Blend Mode của nó thành Screen, và thay đổi kích thước của hoa văn nếu cần thiết.

Add the Snow Texture

Bước 2

Chọn công cụ Spot Healing Brush Tool, và đảm bảo rằng hộp Sample All Layers trong thanh Options không được tích chọn.

Sử dụng một đầu viết mịn, bo tròn để vẽ lên những điểm không cần thiết và loại bỏ chúng.

Remove Unwanted Areas

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một hình nền đơn giản sử dụng các shape, layer style, và các adjustment layer. Sau đó, chúng ta tạo ba layer văn bản, và trang trí tất cả chúng để đạt được hiệu ứng đóng băng.

Sau đó, chúng ta tạo một phản chiếu và một bóng đổ cho văn bản đóng băng. Cuối cùng, chúng ta thêm một lớp hoạ tiết để hoàn tất hiệu ứng.

Đừng ngại để lại ý kiến, góp ý cũng như thành quả của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.