1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Text Effects

Làm thế nào để tạo ra một hiệu ứng văn bản 3D đầy màu sắc trong Adobe Illustrator aksdfi

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ học cách tạo ra một hiệu ứng văn bản 3D đầy đủ có thể chỉnh sửa, đầy màu sắc trong Adobe Illustrator.

Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra một background đơn giản và cách thêm một số văn bản. Tận dụng bảng Appearance và sử dụng một loạt các hiệu ứng, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra hiệu ứng hoàn toàn có thể chỉnh sửa văn bản. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách dễ dàng lưu và sử dụng các kiểu đồ họa.

Để thêm cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện các hiệu ứng văn bản cuối cùng, bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên tại Envato Market.

1. Tạo Background và thêm văn bản

Bước 1

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn Units thả xuống các đơn vị, nhập width 850 và height 1000, và sau đó nhấp vào nút Advanced. Chọn RGBScreen (72ppi) và đảm bảo rằng hộp Align New Objects to Pixel Grid được hủy đánh dấu trước khi bạn bấm OK.

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tập trung vào Toobar của bạn. Hủy bỏ màu từ stroke, và sau đó chọn fill và thiết lập màu sắc của nó thành R=0 G=100 B=145. Di chuyển đến artboard của bạn và chỉ cần nhấp vào nó để mở cửa sổ Rectangle. Thiết lập Width 860 px và Height 1010 px và sau đó nhấp OK. Hãy chắc chắn rằng hình dạng mới mới được tạo bao gồm toàn bộ artboard của bạn.

rectanglerectanglerectangle

Bước 2

Quay lại thanh Toolbar và thiết lập màu trắng (R=255 G=255 B=255). Chọn công cụ Type (P) và mở bảng điều khiển nhân vật (cửa sổ > loại > nhân vật). Chọn Milkshake font và thiết lập Size thành 170 pt. Đơn giản nhấp vào artboard và thêm mẫu văn bản "Change" như hiển thị bên dưới.

texttexttext

Bước 3

Sử dụng các công cụ tương tự và các thuộc tính, thêm ba phần văn bản khác như hiển thị trong ảnh sau.

texttexttext

2. Thêm màu vào văn bản

Bước 1

Chọn mẫu văn bản ở đầu. Đầu tiên, chỉ cần xoá màu sẵn có, sẽ làm cho văn bản của bạn ẩn đi.

Di chuyển tới bảng Appearance (Window > Appearance) và chọn nút Add New Fill để thêm màu cho văn bản mà bạn chọn. Hãy chọn và thiết lập màu R=255 G=200 B=0.

add new filladd new filladd new fill

Bước 2

Đảm bảo rằng mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào Appearance.

Sử dụng nút tương tự Add New Fill, thêm fill thứ hai cho văn bản của bạn. Chọn nó, thiết lập màu trắng, và sau đó click vào phần "Opacity" của văn bản cho new fill để mở bảng Transparency bay ra.  Thay đổi Blending Mode sang Overlay và giảm Opacity xuống 50%.

second fillsecond fillsecond fill

Bước 3

Đảm bảo rằng mẫu trên cùng của văn bản vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Thêm fill thứ ba và kéo nó ở trên những cái fill đã có. Chọn nó, thiết lập màu thành R=255 G=200 B=0, và đi tới Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo cả hai thanh trượt của Scale lên 99.7% và đừng quên kiểm tra điểm tham chiếu bên trái phía dưới.

transformtransformtransform

Bước 4

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn đã được chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Thêm fill thứ tư và kéo nó lên các fill đã có. Chọn nó, thiết lập màu là  R=255 G=200 B=0, và sau đó đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel. Nhấp vào nút More Options, nhập tất cả các thuộc tính hiển thị dưới đây, và sau đó nhấp vào nút OK.

3d extrude bevel3d extrude bevel3d extrude bevel

Bước 5

Đảm bảo rằng mẫu văn bản của bạn đã được lựa chọn và chú ý vào bảng Appearance.

Chọn fill dưới cùng và đi đến Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính hiển thị trong cửa sổ ở trên bên trái (theo ảnh sau đây), nhấp vào nút OK, và sau đó thêm ba hiệu ứng Drop Shadow hiển thị bên dưới.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Bước 6

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và chú ý vào bảng Appearance.

Thêm fill thứ năm và kéo nó lên những fill đã thực hiện. Chọn nó, thiết lập màu là R=255 G=63 B=79, và sau đó đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập 15 px Offset và nhấp nút OK.

offset pathoffset pathoffset path

Bước 7

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn lại fill dưới cùng và đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel. Nhập tất cả các thuộc tính hiển thị dưới đây và sau đó nhấp vào nút OK.

redredred

Bước 8

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và chú ý vào bảng Appearance.

Chọn lại fill phía dưới và thêm ba lần hiệu ứng Drop Shadow như hiển thị bên dưới.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

3. thêm bóng cho văn bản của bạn fdf

Bước 1

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Thêm một fill mới và kéo nó xuống dưới những fill có sẵn. Chọn nó, thiết lập màu thành màu đen (R=0 G=0 B=0), và đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập 5 px Offset, nhấp OK, và đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel. Nhập thuộc tính hiển thị bên dưới, nhấp vào nút OK, và sau đó đi đến Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo cả hai thanh trượt Move xuống 15 px và sau đó nhấp vào nút OK.

black fillblack fillblack fill

Bước 2

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn lại fill màu đen, giảm Opacity xuống 60% và đi tới Effect > Blur > Gaussian Blur. Thiết lập Radius 15 px và sau đó nhấp vào nút OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 3

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn lại fill màu đen và nhân đôi nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item. Tập trung vào fill màu đen phía dưới và loại bỏ hiệu ứng Gaussian Blur. Thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light giảm Opacity xuống 10%.

soft lightsoft lightsoft light

Bước 4

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Thêm new fill và kéo nó về dưới fill có sẵn. Chọn nó, thiết lập sang màu đen và đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập 5 px Offset, nhập nút OK và đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel. Nhập thuộc tính hiển thị bên dưới, nhấp vào nút OK, và sau đó đi tới Effect > Distort & Transform > Transform. Kéo cả hai thanh trượt Move 40 px và nhấp vào nút OK.

blackblackblack

Bước 5

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn lại fill màu đen ở bên dưới, giảm Opacity xuống 10%, và đi tới Effect > Blur > Gaussian Blur. Thiết lập Radius 20 px và sau đó nhấp vào OK. 

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 6

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn lại mà điền vào phía dưới màu đen và lặp lại nó bằng cách sử dụng nút Duplicate chọn mục tương tự TU. Tập trung vào điền vào phía dưới màu đen và thoát khỏi có hiệu lực Gaussian Blur. Ngoài ra, thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light và giảm Opacity 10%.

black fillblack fillblack fill

Bước 7

Đảm bảo rằng mảnh của bạn trên cùng của văn bản vẫn được lựa chọn và giữ tập trung vào các bảng điều khiển diện mạo.

Thêm new fill và kéo nó lên trên các fill có sẵn. Chọn nó và thay thế các màu sắc hiện có với linear gradient hiển thị bên dưới. Nhớ chọn màu vàng từ Gradient image làm chuẩn cho tỷ lệ Opacity. Với fill mới được chọn, đi tới Effect > Pathfinder > Add và sau đó đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập -4 px Offset và nhấn OK.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

Bước 8

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn lại fill ở đầu, giảm Opacity xuống 30%, và đi tới Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập 5 px Radius và nhấp nút OK.

duplicate selected itemduplicate selected itemduplicate selected item

Bước 9

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và chú ý vào bảng Appearance.

Chọn lại fill ở đầu và nhân đôi nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item. Việc chọn này đã thêm fill và thay thế linear gradient sẵn có với fill khác được hiển thị bên dưới. Hãy nhớ rằng màu vàng chuẩn cho tỷ lệ Opacity, trong khi màu xanh chuẩn cho tỷ lệ Location. Ngay khi bạn hoàn thành, giảm fill này cho Opacity còn 50% thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light, và sau đó nhấp vào hiêu ứng có sẵn Offset Path effect. Giảm Offset xuống -2 px và nhấp vào nút OK. 

linear gradientlinear gradientlinear gradient

Bước 10

Đảm bảo mẫu văn bản của bạn vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Thêm new fill và kéo nó lên trên fill sẵn có. Giảm Opacity xuống 75%, thay đổi chế độ Blending Mode sang Soft Light và thay thế màu có sẵn với linear gradient được hiển thị bên dưới. Đừng quên, màu vàng từ Gradient image làm chuẩn cho tỷ lệ Opacity. Với new fill vẫn được chọn, đi tới Effect > Pathfinder > Add và sau đó đi tới Effect > Path > Offset Path. Nhập -2 px Offset và nhấn OK.

linear gradientlinear gradientlinear gradient

4. Lưu và sử dụng Graphic Style

Bước 1

Hãy chắc rằng mẫu văn bản của bạn vẫn được chọn, mở bảng Graphic Styles (Window > Graphic Styles), và nhấp vào nút New Graphic Style để lưu lại các thuộc tính của đối tượng bạn chọn.

new graphic stylenew graphic stylenew graphic style

Bước 2

Chọn văn bản còn lại và áp dụng theo style của bạn.

graphic stylegraphic stylegraphic style

5. Tạo bóng phụ cho minh hoạ tổng thể

Bước 1

Chọn hình chữ nhật màu xanh, tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F) và đem nó về trước (Shift-Control-]). Chọn sao chép và thay thế màu tô có sẵn với radial gradient hiển thị bên dưới. Xin lặp lại, hãy nhớ màu vàng chuẩn cho phần trăm Opacity và cách sử dụng công cụ Gradient Tool (G) để điều chỉnh gradient như hiện bên dưới.

radial gradientradial gradientradial gradient

Bước 2

Đảm bảo các hình chữ nhật được thêm trong các bước trước vẫn được lựa chọn và thay đổi từ chế độ Blending Mode thành Soft Light.

shadingshadingshading

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Dưới đây là sản phẩm được hoàn thành. Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này và có thể áp dụng những kỹ thuật trong các dự án tương lai.

Đừng ngần ngại chỉnh sửa thiết kế cuối cùng và thực hiện nó theo riêng bạn. Bạn có thể lấy cảm hứng từ tìm một vài nguồn hữu ích từ Envato Market, cùng với những giải pháp thú vị để nâng cao thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads