Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Tạo hiệu ứng chữ Blending 3D trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 15 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article)

Trong hướng dẫn sau, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo Hiệu ứng văn bản 3D trong Adobe Illustrator. Ngoài việc sử dụng các công cụ 3D, bạn sẽ xếp lớp các shape chữ cái để tạo ra sự thay đổi màu sắc với gradient và highlight. Bạn cũng sẽ làm việc trong các pattern tinh tế được kiểm soát với Opacity Masks.


Bước 1

Tạo mới tài liệu RGB 600 x 620 pixel và bắt đầu với background. Sử dụng Rectangle Tool (M) tạo ra shape bằng kích thước artboard của bạn. Tô màu linear gradient, như hình sau đây. Nhìn kỹ hơn vào gradient trong hình ảnh và bạn sẽ nhận thấy một số số màu trắng phía trên thanh trượt gradient. Những con số này là viết tắt của tỷ lệ phần trăm của Location (vị trí).


Bước 2

Chọn shape ở bước trước đó và đến bảng Appearance (Window > Appearance). Mở menu fly-out ra và nhấp vào Add New Fill. Thao tác nàu sẽ thêm fill thứ hai cho shape đang được chọn. Tô màu đen cho nó, giảm Opacity xuống 3%, thay đổi chế độ hòa trộn thành Multiply, sau đó chuyển đến Effect > Artistic > Film Grain. Nhập dữ liệu hiển thị trong hình ảnh sau đây và nhấp vào OK.


Bước 3

Chọn Rectangle Grid Tool và chỉ cần nhấp vào artboard của bạn. Nhập tất cả dữ liệu hiển thị trong hình ảnh sau đây và nhấp vào OK. Điều này sẽ thêm một grid. Chọn grid, tăng thêm 0,25pt, stroke (viền) đen và sau đó đặt nó lên trên hình chữ nhật hiện có.


Bước 4

Chọn lại Rectangle Tool (M), tạo một shape mới bằng kích thước của artboard của bạn và đặt nó lên trên grid. Hãy tập trung vào shape mới này. Chọn Direct Selection Tool (A), chọn điểm neo dưới cùng, bên trái và di chuyển nó sang bên trái 350px. Chọn điểm dưới cùng, điểm neo phải và di chuyển sang phải 350px. Bây giờ shape của bạn sẽ trông giống như một hình thang (hình số 1). Chọn nó cùng với grid và đến Object > Enort Distort > Make with Top Object. Cuối cùng, grid của bạn sẽ trông giống như hình ảnh #3.


Bước 5

Chọn lại grid, hạ Opacity xuống 10% và thay đổi chế độ hòa trộn thành Multiply. Bây giờ hãy vào Effect > Artistic > Film Grain. Nhập dữ liệu hiển thị trong hình ảnh đầu tiên và sau đó nhấp vào OK.

Chọn lại Rectangle Tool (M), tạo một shape bằng kích thước của artboard của bạn và cho nó màu linear gradient (được hiển thị trong ảnh thứ hai). Chọn shape mới này cùng với grid và đi đến bảng Transparency (Window > Transparency). Mở menu fly-out và nhấp vào Make Opacity Mask. Bây giờ, shape của bạn sẽ trông giống như hình ảnh #3. Cuối cùng, lock (khoá) tất cả các shape được tạo ra cho đến nay.


Bước 6

Bây giờ, hãy thêm văn bản. Chọn Type Tool (T) và thêm vào từ đầu tiên (Vector). Sử dụng font techno overload BRK với kích cỡ 180pt và thiết lập màu ở R = 0, G = 178, B = 180. Tiếp theo, chọn Vertical Type Tool và thêm từ thứ hai. Sử dụng cùng font chữ, kích thước và màu sắc, nhưng nhập -200 vào tracking box. Chọn hai từ này và đi đến Object > Expand.


Bước 7

Bây giờ, bạn nên có hai group với các từ mở rộng. Chọn group "YAMOR" và nhấn Shift + Command + G để tách group, sau đó chọn group khác và đến Object > Compound Path > Make. Chọn path kết quả cùng với "T" từ "YAMOR".

Chọn Selection Tool (V), nhấp vào viền của chữ "T" (cần nhấn mạnh), sau đó chuyển đến bảng Align (Window > Align) và nhấp vào các nút Horizontal Align Left và Vertical Align Top. Cuối cùng, shape của bạn sẽ được căn chỉnh như thể hiện trong ảnh thứ ba. Chọn một trong các shape "T" và xóa nó, sau đó chọn tất cả các shape chữ cái này và đến Object > Compound Path > Make.


Bước 8

Chọn path ở bước trước đó và đi tới Effect > 3D > Extrude & Bevel. Thực hiện theo dữ liệu được hiển thị trong hình ảnh sau đây và nhấp vào OK. Tạo hai bản sao của hình này (Command + C > Command + F) và tắt hiển thị của chúng. Sau này bạn sẽ cần chúng. Bây giờ chọn lại shape ban đầu và đi đến Object > Expand Appearance.


Bước 9

Chọn group kết quả từ bước trước đó và nhấn Shift + Command + G một lần. Bây giờ bạn sẽ có một group cho mỗi chữ cái mở rộng. Chuyển đến Layers panel, đi sâu vào các group này, tìm các shape chữ cái trên cùng và di chuyển chúng ra. Chọn tất cả các shape này, tô màu tối hơn cho chúng và di chuyển chúng lên trên cùng của bảng Layers. Bằng cách này bạn sẽ phân biệt chúng dễ dàng hơn với các shape còn lại.


Bước 10

Tạo hai độ dốc được hiển thị trong hình ảnh sau đây và lưu chúng vào bảng Swatches của bạn. Bạn sẽ sử dụng chúng rất nhiều trong các bước sau. Một lần nữa, chú ý ở hình ảnh gradient. Các số màu vàng là viết tắt của tỷ lệ phần trăm Opacity.


Bước 11

Bây giờ chúng ta hãy chăm sóc phần còn lại của các shape. Hãy bắt đầu với chữ cái đầu tiên. Chọn các hình được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên và nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder. Đảm bảo rằng shape kết quả được điền với R = 0, G = 178, B = 180 và sau đó thêm ba lần điền mới và sử dụng các gradient tuyến tính được lưu trong bước trước.


Bước 12

Chọn các hình được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên và nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder. Thêm một điền mới cho shape kết quả và sử dụng Gradient 1.


Bước 13

Di chuyển đến chữ cái thứ hai. Hợp nhất các shape như bạn đã làm với chữ cái trước đó, sau đó thêm các điền mới và sử dụng các gradient đã lưu. Hầu hết thời gian bạn sẽ cần hai Gradents (trái và phải) và Gradient 2 (giữa).


Bước 14

Tiếp tục với bức thư tiếp theo. Hợp nhất các shape và thêm độ dốc đã lưu.


Bước 15

Tiếp theo là "T." Đầu tiên, tạo gradient hiển thị trong hình ảnh sau, lưu nó và đặt tên là "Gradient 3." Bây giờ hợp nhất các shape và thêm độ dốc đã lưu như thể hiện trong hình ảnh sau đây. Thanh trượt cho gradient 3 không rõ ràng vì các thanh trượt khác. Hình ảnh phóng to, phóng to có thể hữu ích.


Bước 16

Tiếp tục với "O." Một lần nữa, hợp nhất các shape và thêm độ dốc đã lưu như được hiển thị.


Bước 17

Tiếp theo là "R." Một lần nữa, hợp nhất các shape và thêm độ dốc đã lưu.


Bước 18

Di chuyển đến "U" và làm theo các bước tương tự.


Bước 19

Tập trung vào chữ "T" thứ hai, hợp nhất các shape, sau đó thêm độ dốc đã lưu. Một lần nữa, bạn sẽ cần Gradient 3.


Bước 20

Cuối cùng, chúng tôi sẽ làm việc trên "S." Đầu tiên, tạo gradient hiển thị trong hình ảnh sau, lưu nó và đặt tên là "Gradient 4." Bây giờ hợp nhất các shape và thêm độ dốc đã lưu như được hiển thị.


Bước 21

Đây là cách công việc của bạn sẽ trông như thế nào cho đến nay. Bây giờ hãy tập trung vào các shape chữ tối. Đầu tiên, sao chép các shape "YAMOR" hàng đầu. Chọn các bản sao này và đi đến Object> Compound Path> Make.


Bước 22

Chuyển đến Chỉnh sửa> Tùy chọn> Chung và nhập 0,5px vào hộp Tăng bàn phím. Sao y đường dẫn đã thực hiện ở bước trước (Command + C> Command + F). Chọn bản sao này và nhấn mũi tên lên một lần. Chọn lại bản sao cùng với shape ban đầu và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Điền vào group shape kết quả bằng màu trắng và thay đổi chế độ hòa trộn của nó thành Lớp phủ.


Bước 23

Di chuyển đến hình chữ "U". Chọn nó và tạo hai bản sao. Chọn bản sao trên cùng và nhấn mũi tên lên hai lần. Chọn lại hai bản sao này và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Xóa các hình rất mỏng và sau đó chọn đường dẫn còn lại. Tô nó với gradient tuyến tính hiển thị bên dưới (hình số 2) và thay đổi chế độ hòa trộn thành Lớp phủ. Lưu gradient này trong bảng Swatches của bạn. Bạn sẽ cần nó một lần nữa cho hai bước tiếp theo.


Bước 24

Di chuyển đến hình chữ "T" và tạo hai bản sao. Chọn cái trên cùng và nhấn mũi tên lên ba lần. Chọn lại cả hai bản sao và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Bạn sẽ nhận được một group với hai shape.

Tiếp theo bạn cần chia hình trái. Chọn Công cụ Pen (P) và vẽ một shape giống như trong hình thứ hai. Chọn nó cùng với shape bên trái và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Bây giờ hãy điền ba shape này với gradient tuyến tính được lưu trong bước trước và thay đổi chế độ hòa trộn của chúng thành Overlay.


Bước 25

Cuối cùng, tạo hai bản sao cho hình chữ "S". Chọn bản sao trên cùng và nhấn mũi tên lên bốn lần. Chọn lại cả hai bản sao và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Điền vào các shape kết quả với gradient được lưu mới, sau đó thay đổi chế độ hòa trộn thành Overlay. Chọn các hình được tạo trong bốn bước cuối cùng và group chúng. Nhấp đúp vào group mới này (trong bảng điều khiển Lớp) và đặt tên là "Ánh sáng".


Bước 26

Đây là cách làm việc của bạn nên nhìn xa. Một lần nữa, sao chép các shape "YAMOR" trên cùng, sau đó chọn các bản sao này và đi đến Object> Compound Path> Make.


Bước 27

Nhân đôi đường dẫn được thực hiện ở bước trước. Lần này nhấn mũi tên xuống một lần. Chọn lại bản sao cùng với đường dẫn gốc và nhấp vào nút Mặt trước từ bảng Pathfinder. Điền vào group shape kết quả với R = 0, G = 112, B = 132. Bây giờ hạ thấp Opacity của nó xuống 50% và thay đổi chế độ hòa trộn thành Multiply.


Bước 28

Di chuyển đến hình chữ "U". Chọn nó và tạo hai bản sao. Chọn bản sao trên cùng và nhấn mũi tên xuống hai lần. Chọn lại hai bản sao này và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Điền vào group shape kết quả với R = 0, G = 112, B = 132. Giảm Opacity xuống 50% và thay đổi chế độ hòa trộn thành Multiply.


Bước 29

Chuyển đến hình chữ "T" và tạo hai bản sao. Chọn cái trên cùng và nhấn mũi tên xuống ba lần. Chọn lại cả hai bản sao và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Điền vào group shape kết quả với R = 0, G = 112, B = 132. Giảm Opacity xuống 50% và để chế độ hòa trộn ở mức Bình thường.


Bước 30

Một lần nữa, tạo hai bản sao cho hình chữ "S". Chọn bản sao trên cùng và nhấn mũi tên xuống bốn lần. Chọn lại cả hai bản sao và bấm vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Điền vào group shape kết quả với R = 0, G = 112, B = 132 và hạ thấp Opacity xuống 50%. Chọn các hình được tạo trong bốn bước cuối cùng và group chúng. Nhấp đúp vào group mới này (trong bảng điều khiển Lớp) và đặt tên là Tối.


Bước 31

Chọn lại tất cả các shape chữ cái và đi đến Object> Compound Path> Make. Đảm bảo rằng shape kết quả được đặt bên dưới các group "Ánh sáng" và "Tối" (trong bảng điều khiển Lớp), sau đó điền nó với độ dốc tuyến tính được hiển thị bên dưới. Nhấp đúp vào shape này (trong bảng điều khiển Lớp) và đặt tên là "Văn bản".


Bước 32

Thêm bốn điền mới cho shape văn bản. Đối với ba lần điền đầu tiên, sử dụng gradient tuyến tính được hiển thị. Bây giờ chọn phần còn lại từ bảng điều khiển Giao diện. Làm cho nó thành màu đen, giảm Opacity xuống 5%, thay đổi chế độ hòa trộn thành Multiply. Đi đến Hiệu ứng> Nghệ thuật> Hạt phim. Nhập dữ liệu hiển thị bên dưới (hình số 4) và nhấp vào OK.


Bước 33

Bây giờ, do hiệu ứng Film Grain, các cạnh của văn bản có một chút pixel. Có thể khó nhận ra điều đó, đặc biệt là vì hậu cảnh, nhưng tốt hơn hết là che giấu chúng. Nhân đôi shape văn bản (Command + C> Command + F). Chọn bản sao này, đi đến bảng điều khiển Giao diện, chỉ giữ một điền và làm cho nó trắng. Chọn shape màu trắng này cùng với shape văn bản gốc và chuyển đến bảng Minh bạch. Mở menu fly-out và nhấp vào Make Opacity Mask.


Bước 34

Nhân đôi shape mặt nạ từ bước trước. Chọn bản sao này, mở menu fly-out của bảng điều khiển Độ trong suốt và đi đến Phát hành Opacity Mask. Giữ shape màu trắng và xóa cái khác. Bây giờ bạn cần thay thế màu trắng bằng một mô hình được xây dựng đẹp. Mở menu fly-out của bảng Swatches và đi tới Mở Thư viện Swatch> Mẫu> Trang trí> Trang trí_Modern.

Chọn lại shape màu trắng và nhấp vào mẫu Optical Squares 2. Bây giờ bạn đã thêm mẫu cho shape của mình, hạ thấp Opacity xuống 30% và thay đổi chế độ hòa trộn thành Overlay. Cuối cùng, đưa shape này ra phía trước (phím Shift + Lệnh + Phím khung phải).


Bước 35

Nhân đôi shape được thực hiện trong bước trước. Chọn bản sao này, nâng Opacity trở lại 100%, thay đổi chế độ hòa trộn thành Bình thường và điền nó với gradient tuyến tính hiển thị bên dưới. Chọn shape mới này cùng với hình có hoa văn và quay lại bảng điều khiển Transparency. Mở menu fly-out và nhấp vào Make Opacity Mask. Điều này sẽ làm cho mô hình dần dần biến mất.


Bước 36

Bật khả năng hiển thị cho một trong các bản sao được thực hiện ở bước thứ tám. Chuyển đến bảng Giao diện và mở hiệu ứng Extrude & Bevel. Nhấp vào nút Tùy chọn khác, đánh dấu vào ô Vẽ các mặt ẩn, sau đó bấm OK và đi đến Đối tượng> Mở rộng Giao diện. Một lần nữa, bạn sẽ có được một group với rất nhiều group và shape.

Bước này sẽ đòi hỏi một chút kiên nhẫn. Đi sâu vào các group này và tìm các shape chữ cái dưới cùng. Di chuyển chín shape bên ngoài group và xóa nó. Chọn các shape này, đi đến Object > Compound Path > Make, sau đó di chuyển đường dẫn kết quả phía sau các thành phần văn bản khác.


Bước 37

Chọn shape được thực hiện trong bước trước. Điền nó với R = 0, G = 112, B = 132. Bây giờ, chọn Công cụ lựa chọn (V) và kéo dòng dưới xuống khoảng 2px.


Bước 38

Chọn lại shape ở bước trước đó và đi tới Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập radius 2px và nhấp OK. Nhân đôi shape này. Chọn bản sao này và di chuyển nó vào grid và hình chữ nhật background trong bảng điều khiển Layers. Thay thế màu fill cho bản sao này bằng R = 209, G = 211, B = 212. Mở hiệu ứng Gaussian Blur từ bảng điều khiển Appearance và tăng radius lên 10px.


Bước 39

Chọn shape màu xám từ bước trước và đi đến Object > Path > Offset Path. Nhập radius 5px và nhấp vào OK. Chọn path kết quả và nhấn mũi tên xuống 7 lần. Bây giờ điền vào với R = 220, G = 220, B = 220. Bây giờ hãy mở hiệu ứng Gaussian Blur và tăng radius lên 15px.


Bước 40

Bật visibility cho bản sao khác được thực hiện trong bước thứ 8. Chọn bản sao này, Bring it to Front (Phím Shift + Command + Phím khung bên phải), sau đó mở hiệu ứng Extrude & Bevel từ bảng Appearance. Chuyển đến menu dropdown Surface và chọn Wireframe, sau đó bấm OK và áp dụng Object > Expand Appearance.


Bước 41

Nhân đôi shape có hoa văn. Chọn bản sao này, unmask nó và chỉ giữ mask lại (hình dáng với gradient). Thay thế gradient bằng một màu đen thuần, sau đó Bring shape to Front (Shift + Command + phím }. Chọn nó cùng với group kết quả từ bước trước đó và đi đến bảng Transperancy. Mở menu fly-out ra, nhấp vào Make Opacity Mask và bỏ chọn Clip. Cuối cùng, chọn group đã mask, giảm Opacity xuống 30% và bạn đã hoàn thành.


Tổng kết

Hình ảnh cuối cùng được hiển thị bên dưới

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads