Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Cách tạo biển hiệu Cà phê 3D sử dụng Adobe Photoshop và Bộ lọc Forge

by
Read Time:11 minsLanguages:
Sponsored Content

This sponsored post features a product relevant to our readers while meeting our editorial guidelines for being objective and educational.

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Việc tìm kiếm đúng các texture cho một tác phẩm nghệ thuật 3D đôi khi có thể là một chút rắc rối. Filter Forge là một plugin Photoshop tuyệt vời có ích trong trường hợp này, với hơn 5.000 bộ lọc Texture có cài đặt trước, thiết lập và tùy chọn khác nhau để quản lý sự xuất hiện của texture. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một vài bộ lọc để tạo ra bảng hiệu cà phê 3D đơn giản. Hãy cùng bắt đầu nào!

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo hình dạng và văn bản

Bước 1

Tạo tài liệu mới kích thước 750 x 1000 px. Chọn công cụ Ellipse Tool, tạo vòng tròn kích thước 435 x 435 px và nhân đôi Ellipse 1 layer và đặt lại tên bản sao Frame.

Create the Main EllipsesCreate the Main EllipsesCreate the Main Ellipses

Bước 2

Bằng việc kích hoạt công cụ Ellipse Tool, thay đổi Fill trong thanh Options thành None của hình Frame, Stroke Color thành xám sáng và Stroke Size là 30 pt. Sau đó click vào biểu tượng Set shape stroke type và thiết lập Align thành Outside.

Frame Stroke OptionsFrame Stroke OptionsFrame Stroke Options

Bước 3

Tạo vòng tròn khác kích thước 50 x 50 px và đặt tên là Hand

Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool, thiết lập Radius thành 35, và tạo hình chữ nhật bo tròn kích thước 250 x 250 px  Đặt lại tên là Plate.

Creating the Hand and the PlateCreating the Hand and the PlateCreating the Hand and the Plate

Bước 4

Chọn công cụ Rectangle Tool, và tạo hình chữ nhật kích thước 737 x 15 px  Đặt lại tên layer là Wall, và nhân đôi nó hai lần. Đặt lại tên bản sao đầu tiên Ceiling và bản sao thứ hai Edge.

Creating the Rectangle LayersCreating the Rectangle LayersCreating the Rectangle Layers

Bước 5

Cuối cùng, thêm văn bản ở trung tâm của hình elip lớn bằng cách sử dụng phông chữ Nexa Rust Script L 0. Màu sắc và kích thước không quan trọng, vì chúng ta sẽ có thể thay đổi chúng khi chúng ta chuyển đổi văn bản vào lưới 3D.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

2. Tạo các Layer 3D

Bước 1

Đối với mỗi layer, chọn nó và đi tới 3D > New 3D Extrusion from Selected Path. Đối với text layer, chọn nó và đi tới 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

Create the 3D LayersCreate the 3D LayersCreate the 3D Layers

Bước 2

Chọn tất cả các layer 3D và sau đó đi tới 3D > Merge 3D Layers, và đặt tên layer đã trộn thành 3D Scene.

Merge the 3D LayersMerge the 3D LayersMerge the 3D Layers

3. Thay đổi một vài giá trị Mesh

Để truy cập cài đặt và thuộc tính 3D mesh, bạn sẽ cần phải mở hai bảng: bảng điều khiển 3D và bảng thuộc tính Properties (cả hai tìm thấy dưới menu Window).

Bảng điều khiển 3D có tất cả các thành phần của cảnh 3D, và khi bạn nhấp vào tên của bất kỳ của những thành phần này, bạn sẽ có thể truy cập vào các thiết lập trong bảng thuộc tính Properties. Vì vậy hãy chắc chắn rằng luôn luôn chọn tab của thành phần bạn muốn thay đổi trong bảng điều khiển 3D trước khi bạn thay đổi các thiết lập trong bảng thuộc tính Properties.

Bước 1

Chọn mỗi tab Mesh trong bảng điều khiển 3D, và thay đổi các giá trị Extrusion Depth trong bảng thuộc tính Properties như sau:

  • Ellipse 1: 50
  • Frame: 55
  • Text: 25
  • Hand: 500
  • Plate: 50
  • Wall: 1000
  • Ceiling: 1000
  • Edge: 50
Change the Extrusion Depth ValuesChange the Extrusion Depth ValuesChange the Extrusion Depth Values

Bước 2

Thay đổi Texture Mapping thành Tile cho mỗi lưới WallCeiling, và Edge.

Change the Texture MappingChange the Texture MappingChange the Texture Mapping

4. Thay đổi các giá trị Cap

Chọn tab Frame mesh và sau đó nhấn vào biểu tượng Cap trên bảng Properties. Thay đổi Bevel Width là 7%, và Contour là Half Round.

Làm tương tự cho tab Text mesh nhưng thiết lập Bevel Width là 10% thay vì 7%.

Adjusting the Cap SettingsAdjusting the Cap SettingsAdjusting the Cap Settings

5. Thay thế các 3D Mesh

Bước 1

Một cách để định vị các 3D mesh trong cảnh sẽ bằng cách thay đổi giá trị Coordinates của chúng. Vì vậy click vào tab Wall mesh và sau đó click vào tab Coordinates trên bảng Properties. Thay đổi Y Rotation Angle thành 90, và Z Rotation Angle thành -90.

Change the Coordinates ValuesChange the Coordinates ValuesChange the Coordinates Values

Bước 2

Một cách khác là sử dụng chế độ 3D Modes and 3D Axis của công cụ Move Tool.

Nếu bạn chọn công cụ Move Tool, bạn sẽ tìm set 3D Modes cho nó bên phải của thanh Options.

Khi bạn chọn một trong những chế độ, bạn có thể nhấp và kéo để thực hiện các thay đổi (trên các phần tử được chọn trong bảng điều khiển 3D). Bạn cũng có thể sử dụng để làm việc với các 3D Meshes mà bạn có.

Đối với 3D Axis, những mũi tên ở cuối cùng của trục di chuyển trên lưới, phần dưới đây chúng được sử dụng để xoay và các khối được sử dụng để mở rộng quy mô. Khối lập phương ở trung tâm được sử dụng để điều chỉnh các đối tượng thống nhất. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp chuột và kéo phần có liên quan.

The Move Tool 3D Modes and 3D AxisThe Move Tool 3D Modes and 3D AxisThe Move Tool 3D Modes and 3D Axis

Bước 3

Sử dụng công cụ  Move Tool và các giá trị Coordinates để di chuyển và đặt 3D mesh xung quanh trong cảnh, cũng như giao diện ảnh, cho đến khi bạn nhận được một kết quả mà bạn hài lòng.

Moving the 3D Meshes and Placing them in the 3D SceneMoving the 3D Meshes and Placing them in the 3D SceneMoving the 3D Meshes and Placing them in the 3D Scene

6. Tạo chất liệu gỗ

Bước 1

Nhấn vào tab Ellipse 1 Front Inflation Material trong bảng 3D, và sau đó click vào biểu tượng texture Diffuse trong bảng Properties và chọn Edit Texture.

Edit the Ellipse TextureEdit the Ellipse TextureEdit the Ellipse Texture

Bước 2

Điều này sẽ mở tập tin texture. Tạo một new layer trên layer hình và đi tới Filter > Filter Forge > Filter Forge 4.

Chọn bộ lọc Grainy Wood chọn preset thứ 9, và click nút Apply.

Grainy Wood FilterGrainy Wood FilterGrainy Wood Filter

Bước 3

Ngay khi texture được áp dụng, thêm Levels adjustment layer, và thay đổi giá trị Gamma thành 0.90.

Lưu tập tin (File > Save) và đóng nó lại (File > Close) để quay lại tài liệu gốc.

Levels Adjustment LayerLevels Adjustment LayerLevels Adjustment Layer

Bước 4

Thay đổi giá trị Shine là 90, Reflection là 10, và Roughness là 5.

Ellipse Mesh Material SettingsEllipse Mesh Material SettingsEllipse Mesh Material Settings

7. Tạo chất liệu Brush Metal

Bước 1

Chọn tab  Front Inflation Material của Frame mesh, click vào biểu tượng texture Diffuse và chọn Edit Texture.

Tạo new layer trên layer hình và đi tới Filter > Filter Forge > Filter Forge 4. Chọn bộ lọc Super Brushed Metal, chọn preset thứ và click vào nút Apply.

Chọn tập tin và đóng nó lại, và lặp lại các bước tương tự để áp dụng texture giống cho cả hai Back Inflation và Extrusion Materials của Frame mesh.

The Super Brushed Metal FilterThe Super Brushed Metal FilterThe Super Brushed Metal Filter

Bước 2

Chọn tất cả các tab Frame mesh Material và thay đổi Shine thành 80%, Reflection là 21%, Roughness là 23%, và Refraction là 1.100.

Frame Mesh Material SettingsFrame Mesh Material SettingsFrame Mesh Material Settings

8. Tạo Text Material

Chúng ta sẽ không áp dụng bất kỳ texture vào văn bản. Thay vì vậy, chúng ta sẽ áp dụng một màu, bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích.

Để thực hiện, chọn tất cả các tab Text mesh Material, click vào biểu tượng texture Diffuse và chọn Remove Texture.

Sau đó thay đổi Shine là 89%, Reflection là 35%, và Roughness là 5%. Chọn Diffuse chọn màu bạn thích—giá trị RGB được sử dụng là (13010112)—và thay đổi màu Specular là (898989).

Text Mesh Material SettingsText Mesh Material SettingsText Mesh Material Settings

9. Tạo các chất liệu Hand và Plate

Bước 1

Chọn các tab Hand và Plate mesh Material, và sau đó thay đổi Shine thành 80%, Reflection là 21%, Roughness là 23%, và Refraction là 1.100.

Hand and Plate Mesh Material SettingsHand and Plate Mesh Material SettingsHand and Plate Mesh Material Settings

Bước 2

Chọn lại tab Plate Inflation Material, nhấn vào biểu tượng texture Diffuse và chọn Frame Extrusion Material từ danh sách.

Đối với Plate Front Inflation Material, chỉnh sửa texture riêng để áp dụng cùng brush metal texture. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải chỉnh sửa các giá trị UV.

Hand and Plate TexturesHand and Plate TexturesHand and Plate Textures

10. Tạo chất liệu gạch

Bước 1

Chọn tab Wall Extrusion Material và nhấp biểu tượng texture Diffuse và chọn Edit Texture.

Đi tới Filter > Filter Forge > Filter Forge 4, chọn bộ lọc Brick factory và chọn preset thứ 11.

Brick Factory TextureBrick Factory TextureBrick Factory Texture

Bước 2

Click vào tab Settings và thay đổi Color 1 of bricks là#EDECEA, và Color 2 of bricks thành#EAEAEA. Sau đó nhấp vào nút Apply.

Một khi texture được áp dụng, lưu và đóng tập tin để quay lại cảnh 3D.

Brick Factory Filter SettingsBrick Factory Filter SettingsBrick Factory Filter Settings

Bước 3

Click vào texture Diffuse một lần nữa và chọn Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

Bước 4

Trong Texture Properties , bạn cần thực hiện xung quanh với các giá trị Scale hoặc Tile để có kết quả mà bạn thích.

Điều này về cơ bản kiểm soát cách texture được áp dụng lên extrusion của lưới trên tường, và cách lát gạch theo chiều dọc và chiều ngang.

Texture Properties ValuesTexture Properties ValuesTexture Properties Values

Bước 5

Thay đổi giá trị Shine thành 90% Sau đó chọn biểu tượng thư mục Bump và chọn texture Wall Extrusion Material. Nếu cần, chỉnh sửa UV Properties để khớp với Diffuse.

Add the Bump TextureAdd the Bump TextureAdd the Bump Texture

11. Tạo ra vật liệu trần

Bước 1

Chỉnh sửa texture Ceiling Extrusion Material để áp dụng bộ lọc Wall1 - AngelBlame.

Khi bạn chọn bộ lọc, nhấp tab Settings và đánh dấu Seamless Tiling và nhấp nút Apply.

Wall1 - AngelBlame FilterWall1 - AngelBlame FilterWall1 - AngelBlame Filter

Bước 2

Thêm Hue/Saturation adjustment layer, và thay đổi giá trị Saturation thành -75. Lưu và đóng tập tin.

HueSaturation Adjustment LayerHueSaturation Adjustment LayerHueSaturation Adjustment Layer

Bước 3

Một lần nữa, bạn sẽ cần phải điều chỉnh UV Properties cho texture này. Hãy thử các giá trị khác nếu bạn muốn.

Ceiling Texture UV PropertiesCeiling Texture UV PropertiesCeiling Texture UV Properties

Bước 4

Sau đó, chọn hai tab Ceiling và Edge Material , áp dụng texture Ceiling Extrusion Material (từ danh sách texture), và thay đổi giá trị Shine thành 90.

Ceiling and Edge Material SettingsCeiling and Edge Material SettingsCeiling and Edge Material Settings

12. Điều chỉnh ánh sáng

Bước 1

Nhấn vào tab Infinite Light 1 trong bảng 3D. Sau đó, trong bảng Properties, thay đổi Intensity thành 80%, và Shadow Softness thành 30%.

Sau đó, chọn công cụ Move Tool và di chuyển ánh sáng xung quanh cho đến khi bạn nhận được một kết quả mà bạn thích.

Infinite Light SettingsInfinite Light SettingsInfinite Light Settings

Bước 2

Nhấn vào tab Environment và nhấn vào biểu tượng texture IBL và chọn Replace Texture.

Nạp hình Art Gallery Background và thay đổi Intensity thành 40%

Environment SettingsEnvironment SettingsEnvironment Settings

Bước 3

Nhấn biểu tượng Add new Light to Scene ở dưới bảng 3D và chọn New Point Light.

Add New Point LightAdd New Point LightAdd New Point Light

Bước 4

Đặt ánh sáng trên đầu bảng hiệu và hơi chếch về đằng sau và sau đó thay đổi màu sắc của nó (248245237), Intensity là 30%, và Shadow Softness thành 10%.

Đánh dấu Light Falloff  và thay đổi các giá trị Inner và Outer tùy thuộc vào cách bạn muốn ánh sáng mờ dần.

Point Light 1 SettingsPoint Light 1 SettingsPoint Light 1 Settings

Bước 5

Bạn có thể mất một chút thời gian để di chuyển đèn xung quanh và thay đổi bất kỳ cài đặt của chúng, cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Move the Lights AroundMove the Lights AroundMove the Lights Around

13. Tạo độ sâu của trường

Bước 1

Di chuyển camera xung quan đến khi có được góc mà bạn thích. Sau đó chọn tab Scene trong bảng 3D và chọn Hidden Wireframe từ menu Presets trong bảng Properties 

Hidden Wireframe PresetHidden Wireframe PresetHidden Wireframe Preset

Bước 2

Nhấp vào tab Current View, và sau đó thay đổi giá trị Depth thành 5. Bắt đầu thử giá trị Distance khác nhau cho đến khi bạn tập trung vào bảng hiệu, và mờ trên các khu vực xung quanh.

Khi hoàn tất, nhấn tab Scene một lần nữa và chọn Default từ menu Presets.

Adding Depth of FieldAdding Depth of FieldAdding Depth of Field

14. Điều chỉnh kích thước khung hình

Bước 1

Sau khi cảnh đã sẵn sàng, bạn cần tạo một số thay đổi bất kỳ của những lưới mà bạn có.

Ví dụ, bạn có thể chọn tab Frame mesh trong bảng 3D và nhấp vào nút Edit Source trong bảng Properties để chỉnh sửa tùy chỉnh khung hình.

Frame Mesh Edit SourceFrame Mesh Edit SourceFrame Mesh Edit Source

Bước 2

Khi tập tin khung hình mở, thay đổi kích thước Stroke Size với giá trị bất kỳ mà bạn thích. Ở đây, nó được thiết lập 5. Lưu và đóng tập tin khi bạn làm xong.

Change the Stroke SizeChange the Stroke SizeChange the Stroke Size

Bạn có thể thấy cách khung hình 3D được cập nhật trong khung cảnh 3D khá tốt. Điều này áp dụng cho phần còn lại của các lưới 3D, và có ích khi bạn quyết định thay đổi cài đặt một lưới 3D sau khi bạn đã có cảnh 3D.

Updated Frame MeshUpdated Frame MeshUpdated Frame Mesh

15. Hiển thị cảnh 3D và điều chỉnh ánh sáng

Bước 1

Khi bạn hoàn thành cảnh 3D, đi tới 3D > Render. Việc render có thể tốn thời gian, nhưng bạn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn phím Esc.

Render the 3D SceneRender the 3D SceneRender the 3D Scene

Bước 2

Sau khi hiển thị Gradient Map adjustment layer sử dụng gradient fill Black to White và đánh dấu ô Dither. Sau đó, thay đổi chế độ Blend Mode thành Linear Burn của adjustment layer, và Opacity thành 30%.

Add Gradient Map Adjustment LayerAdd Gradient Map Adjustment LayerAdd Gradient Map Adjustment Layer

Điều này sẽ tăng cường màu sắc của kết quả cuối cùng.

Final ResultFinal ResultFinal Result

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng ta sử dụng một vài công cụ hình dạng khác nhau để tạo ra các hình dạng cơ bản sẽ là một phần của cảnh 3D, và sau đó chúng ta chuyển đổi những hình dạng này thành lưới 3D.

Sau đó, chúng ta chỉnh sửa một số cài đặt Mesh và Cap cho lưới 3D, và sử dụng giá trị Coordinates và các trục 3D để di chuyển những mesh xung quanh và đặt chúng trong cảnh 3D.

Sau khi các mesh đã được đặt, chúng ta bắt đầu sử dụng một số bộ lọc Filter Forge để tạo ra các texture và áp dụng chúng cho các vật liệu khác nhau, cũng như điều chỉnh các cài đặt của những vật liệu này.

Cuối cùng, chúng ta đã làm việc trên đèn chiếu sáng, thêm chiều sâu và xuất ảnh. Sau đó chúng ta đã thêm adjustment layer để tăng cường màu sắc cho kết quả cuối cùng.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị hoặc kết quả bên dưới.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads