Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects
Design

Cách tạo hiệu ứng chữ 3D cho biển hiệu cửa hàng

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thấy cách sử dụng các thuộc tính hình dáng của Photoshop, cùng với 3D mesh, vật liệu và thiết lập ánh sáng, để tạo ra một biển hiệu cửa hàng 3D và thêm background texture. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng chữ này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo hình dạng văn bản cơ bản

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 1000 x 800 px.

Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool, thay đổi Radius trong thanh Options là 10 px, và tạo hình dạng.

Đặt lại tên layer hình thành Sign.

Create a Rounded Rectangle Shape

Bước 2

Tạo text trong All Caps, sử dụng phông chữ Grounday. Thiết lập Size thành 300 pt, hoặc size bất kỳ và thay đổi kích thước hình dạng của Sign cho phù hợp với text.

Canh giữa text bên trong Sign khi hoàn thành.

Create the Text

Bước 3

Đặt lại tên text layer thành Textright-click nó, và chọn Convert to Shape.

Convert to Shape

Bước 4

Duplicate vào Text layer và đặt lại tên bản sao thành Stroke.

Stroke Layer

Bước 5

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A),và thay đổi Fill trong thanh Options thành None và Stroke Size thành 5.

Click vào biểu tượng Set shape stroke type và click vào nút More Options để vào hộp cài đặt Stroke.

Thiết lập Align thành Outside, Caps thành Square, và Corners thành Miter.

Đánh dấu ô Dashed Line, và thay đổi giá trị Dash đầu tiên thành 3 và giá trị Gap là 20.

Bạn có thể sử dụng các giá trị khác mà bạn thích, tùy thuộc vào text mà bạn có và kết quả bạn muốn.

Stroke Settings

2. Cách tạo hình dạng dấu trừ

Bước 1

Duplicate đối với Text layer, đặt layer bản sao trên Sign layer, và chọn cả hai Text copy và Sign layer.

Duplicate the Text Layer

Bước 2

Đi tới Layer > Combine Shapes > Subtract Front Shape.

Đổi tên layer kết quả thành Sign và thay đổi màu sắc Fill nếu cần thiết.

Subtract Front Shape

Bước 3

Chọn công cụ Ellipse Toolnhấn-giữ phím Option key, và click-kéo để tạo một vòng tròn nhỏ ở góc trái trên hình.

Cố giữ vòng tròn nhỏ gần các cạnh

Subtract an Ellipse Shape

Bước 4

Tạo vòng tròn khác kết hợp với góc phải của Sign.

Nếu bạn cảm thấy khó làm cho cả hai vòng kết hợp với nhau, bạn có thể tạo và sắp xếp chúng trong mỗi layer riêng biệt, và sau đó loại chúng giống như bạn đã thực hiện với hình dạng Text.

Khi bạn hoàn thành, click vào biểu tượng Path operations trong thanh Options và click Merge Shape Components.

Merge Shape Components

3. Cách tạo 3D Meshes và làm việc với 3D Scene

Bước 1

Đối với mỗi layer hình, chọn nó và đi tới 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Create the 3D Layers

Bước 2

Chọn tất cả layer 3D và đi tới 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D Layers

Bước 3

Để truy cập 3D mesh trên settings và properties, bạn cần mở hai panel: 3D panel và Properties panel (tìm cả hai ở dưới menu Window).

3D panel có các thành phần của 3D scene, và khi bạn click vào tên của những thành thành phần này, bạn có thể truy cập vào các cài đặt trong  Properties panel. Vì vậy hãy đảm bảo luôn chọn tab của thành phần mà bạn muốn điều chỉnh trong 3D panel trước khi thay đổi các cài đặt trong Properties panel.

3D and Properties Panels

Bước 4

Nếu bạn chọn công cụ Move Tool, bạn sẽ thiết lập 3D Modes bên phải thanh Options.

Khi bạn chọn một trong những công cụ này, bạn có thể nhấp và kéo để thực hiện các thay đổi (trên các phần tử được chọn trong 3D panel).

Sử dụng những chế độ này để thay đổi  Current View thành góc mà bạn thích.

Change the View

4. Cách điều chỉnh các cài đặt 3D Mesh và Cap 

Bước 1

Chọn tab Sign mesh trong 3D panel, và thay đổi Extrusion Depth trong Properties panel thành 10 px.

Extrusion Depth

Bước 2

Click vào biểu tượng Cap ở trên Properties, thay đổi Sides thành Front and Back, Bevel Width là 1, và Contour thành Half Round.

Cap Settings

Bước 3

Thay đổi Extrusion Depth là 10 px trên Text mesh.

Extrusion Depth

Bước 4

Click vào biểu tượng Cap, thay đổi Sides thành Front and Back, Bevel Width là 2, và Contour thành Half Round.

Cap Settings

Bước 5

Thay đổi Extrusion Depth thành 50 px trên Stroke mesh.

Extrusion Depth

Bước 6

Chọn công cụ Move Tool, và sử dụng 3D Axis để di chuyển 3D mesh tới vị trí cuối cùng.

Di chuyển các mũi tên ở đầu trục lưới, phần dưới đây chúng được sử dụng để xoay và các khối được sử dụng để mở rộng tỷ lệ. Khối lập phương ở giữa được sử dụng để điều chỉnh các đối tượng thống nhất. Tất cả bạn cần làm là nhấp chuột và kéo vào phần bạn muốn.

Move the Meshes

5. Cách thêm Preset 3D Meshes

Bước 1

Tạo New Layer trên 3D layer, đặt tên Donut, và Fill nó với màu Black.

Create a New Layer

Bước 2

Đi tới 3D > New Mesh from Layer > Mesh Preset > Donut.

Click vào tab Current View của Donut mesh trong 3D panel, và chọn hiển thị Sign từ menu Viewtrong Properties.

Điều này sẽ kết nối cả hai camera hiển thị để giúp kết hợp các layer 3D sau này.

Create a Donut Mesh

Bước 3

Tạo một New Layer khác, đặt tên là Cylinder, và tô màu Black.

Đi tới 3D > New Mesh from Layer > Mesh Preset > Cylinder, và kết hợp Current View thành Sign.

Create a Cylinder Mesh

Bước 4

Tạo một hoặc nhiều hơn New Layer, đặt tên Sphere, và tô màu Black.

Đi đến 3D > New Mesh from Layer > Mesh Preset > Sphere, và kết hợp Current View thành Sign.

Create a Sphere Mesh

Bước 5

Chọn tất cả layer 3D cũng như Sign layer, và đi tới 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D Layers

6. Cách tạo và làm việc với Instance Objects

Bước 1

Ẩn Cylinder và Sphere mesh bằng cách click vào biểu tượng con mắt bên cạnh các tab trong 3D panel, và đảm bảo chọn tab Donut mesh.

Hide 3D Meshes

Bước 2

Scale Donut mesh xuống, rotate nó và đặt trong Sign mesh của góc bên trái.

Bạn có thể click vào biểu tượng Coordinates ở trên Properties panel để sử dụng các giá trị, đặc biệt cho Rotation Angles.

Adjust the Donut Mesh

Bước 3

Right-click vào tab Donut mesh, và chọn Instance Object.

Một Instance Object là một bản sao cơ bản được liên kết phản ánh những thay đổi đối tượng gốc, giống như các thiết đặt tài liệu, chẳng hạn.

Instance Object

Bước 4

Di chuyển instance object tới các góc khác.

Move the Instance Object

7. Cách Scale 3D Mesh

Bước 1

Hiện Cylinder mesh. Đối với cylinder, bạn cần scale vào mesh theo Y-Axis để tương thích theo phương đứng.

Nếu bạn sử dụng các giá trị Coordinates để thực hiện điều đó, bạn cần click vào biểu tượng Scale và hủy đánh dấu tùy chọn đầu tiên Uniform Scaling.

Uniform Scaling

Bước 2

Đặt Cylinder mesh trên Donut mesh.

Move the Cylinder Mesh

Bước 3

Tạo Instance Object từ Cylinder mesh và di chuyển nó lên trên Donut mesh.

Instance Object

Bước 4

Lặp lại các bước tương tự để thêm Sphere mesh vào chỗ bạn thích.

Add the Sphere Meshes

8. Cách tạo chất liệu kim loại đơn giản

Bước 1

Chọn các tab DonutCylinder, và Sphere Material và sử dụng các chất liệu sau:

 • Specular: 138, 138, 138
 • Shine: 50

Bạn có thể tăng giá trị  Reflection một chút nếu bạn muốn.

Basic Material Settings

Bước 2

Click vào biểu tượng Diffuse texture, chọn Replace Texture, và mở ảnh 3 từ gói Metal gradient seamless textures 1.

Replace Texture

Bước 3

Chọn tab Donut_Material, click vào biểu tượng Diffuse texture, và chọn Edit Texture.

Edit Texture

Bước 4

Việc này sẽ mở tập tin texture. Thêm Levels Adjustment Layer và thay đổi giá trị Gamma thành 0.55.

Save và đóng tập tin lại.

Levels Settings

Bước 5

Phần này là tùy chọn, nhưng bạn có thể click vào biểu tượng Diffuse texture một lần nữa, chọn Edit UV Properties, và điều chỉnh giá trị của texture nếu cần.

Edit UV Properties

9. Cách thêm Bump Texture

Bước 1

Chọn tab Cylinder_Material, click vào biểu tượng Bump folder, và chọn New Texture.

New Texture

Bước 2

Thiết lập các giá trị Width và Height là 500, và click OK.

Set the Dimensions

Bước 3

Khi mở tập tin mới, Duplicate vào Background layer, và double-click vào bản sao để áp dụng hiệu ứng Pattern Overlay, sử dụng 10 px horizontal stripes đối với Pattern fill.

Save và đóng tập tin lại.

Pattern Overlay

Bước 4

Tăng giá trị Bump thành 50, và điều chỉnh UV Properties thành kết quả mà bạn muốn.

Adjust the Bump Settings

10. Tạo chất liệu gỗ đơn giản

Bước 1

Chọn tab Sign Front Inflation Material, click biểu tượng Diffuse texture, và chọn Edit Texture.

Đặt seamless wood tex image trên layer hình, và Clip nó để xem kết quả thế nào.

Texture có thể nối liền nhau, vì vậy bạn có thể lặp lại nó nếu cần thiết. Khi thực hiện xong, Save và đóng tập tin.

Edit the Sign Texture

Bước 2

Để áp dụng cùng texture cho Bump, click vào biểu tượng Bump folder, và chọn Sign texture từ danh sách.

Thay đổi màu Specular thành (210208208),và giá trị Shine thành 70%.

More Material Settings

Bước 3

Chọn tab Sign Extrusion Material, sử dụng PlywoodNew0061 image cho Diffuse texture, và thay đổi màu Specular thành (515151).

Sign Extrusion Material

Bước 4

Click vào tab Sign mesh và thay đổi Texture Mapping thành Tile.

Texture Mapping

Bước 5

Chọn tab Sign Extrusion Material một lần nữa, và điều chỉnh UV Properties để có kết quả bạn thích.

Eidt UV Properties

11. Cách tạo những chất liệu cơ bản khác

Bước 1

Chọn tất cả các tab Stroke Material và sử dụng các cài đặt:

 • Diffuse: Sử dụng ảnh PlywoodNew0061 
 • Specular: 185, 184, 181 
 • Shine: 50%
Stroke Material

Bước 2

Chọn tất cả các tab Text Material, click vào Diffuse texture, và chọn Remove Texture.

Remove Texture

Bước 3

Sử dụng các cài đặt:

 • Diffuse: 227, 227, 227
 • Specular: 241, 240, 240
 • Illumination: 191, 191, 191
 • Shine: 100%
Text Material Settings

12. Cách thêm Background Texture

Bước 1

Đặt ảnh Background bên dưới 3D layer, và đặt tên layer thành BG

Add the Background Image

Bước 2

Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation, thay đổi Hue thành 10 và Saturation là -35.

Hue and Saturation adjustment layer

Bước 3

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur, và thay đổi Radius to 5.

add a Gaussian Blur

Bước 4

Chọn 3D layer, và thay đổi Current View để phù hợp với góc ảnh background.

Change the Current View

13. Cách điều chỉnh 3D Lighting

Bước 1

Chọn tab Infinite Light 1, và thay đổi Intensity thành 50% và Shadow Softness là 30%.

Infinite Light 1 Settings

Bước 2

Sử dụng công cụ Move Tool hoặc các giá trị Coordinates để di chuyển ánh sáng về hướng góc trên bên trái và nghiêng về sau một ít.

Infinite Light 1 Location

Bước 3

Click vào biểu tượng Add new Light to Scene ở trên 3D panel, và chọn New Infinite Light.

New Infinite Light

Bước 4

Thay đổi Intensity thành 30% và hủy đánh dấu ô Shadow.

Infinite Light 2 Settings

Bước 5

Di chuyển ánh sáng sang góc phải bên dưới.

Infinite Light 2 Location

Bước 6

Click vào tab Environment, click vào biểu tượng IBL texture và chọn Replace Texture để mở ảnh Warehouse.

Replace IBL Texture

Bước 7

Thay đổi Intensity thành 30% và Ground Plane Shadows Opacity là 0%.

Di chuyển ánh sáng xung quanh nếu bạn muốn thấy kết quả khác.

Environment Light Settings

Bước 8

Click vào biểu tượng IBL texture và chọn Edit Texture. Thêm Hue/Saturation Adjustment Layer và thay đổi giá trị Saturation thành -75Save và đóng tập tin lại.

Hue and Saturation adjustment layer

14. Cách Render một 3D Scene và thêm Adjustments

Bước 1

Ngay khi bạn thực hiện xong thay đổi với cảnh 3D, đi tới 3D > Render 3D Layer. Việc render có thể mất một khoảng thời gian, nhưng bạn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn phím Esc.

Bạn cũng có thể dừng việc render để điều chỉnh ánh sáng, hiển thị camera hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn nghĩ rằng cần tinh chỉnh và render một lần nữa cho đến khi bạn nhận được một kết quả mà bạn thích.

Khi bạn hoàn thành việc render, right-click vào 3D layer và chọn Convert to Smart Object để tránh những thay đổi bất ngờ.

Render and Convert to Smart Object

Bước 2

Thêm một Curves Adjustment LayerClip nó thành 3D layer và tinh chỉnh curve để điều chỉnh ánh sáng.

Curves adjustment layer

Bước 3

Thêm Brightness/Contrast Adjustment LayerClip nó thành 3D layer và thay đổi cả hai giá trị Brightness và Contrast thành 10.

Brightness and Contrast adjustment layer

15. Cách thêm Global Adjustments

Bước 1

Thêm Gradient Map Adjustment Layer trên tất cả các layer và đánh dấu ô Dither.

Tạo Gradient fill, sử dụng Color và Location Stops:

Color - Location

 • #282828 - 0%
 • #53535c - 25% 
 • #7a7b87 - 50%
 • #a3a4ad - 75%
 • #ededf1 - 100%

Thay đổi Gradient Map layer, từ chế độ Blend Mode thành Soft Light và Opacity lên 35%.

Gradient Map adjustment layer

Bước 2

Thêm Color Lookup Adjustment Layer, chọn bảng Sienna-Blue từ menu Abstract và thay đổi Opacity thành 35%.

Color Lookup adjustment layer

Bước 3

Tạo một New Layer trên tất cả các layer và đặt tên Noise.

Add a Noise Layer

Bước 4

Đi tới Edit > Fill, và thay đổi Contents thành 50% Gray.

Add a Gray Fill Layer

Bước 5

Chuyển Noise layer thành Smart Object, và thiết lập Foreground và Background Colors thànhBlack vàWhite

Convert to a Smart Object

Bước 6

Đi đến Filter > Noise > Add Noise, thay đổi Amount là 2.5 Distribution thành Gaussian, và đánh dấu ô Monochromatic.

Add Noise

Bước 7

Thay đổi Noise layer từ chế độ Blend Mode sang Soft Light.

Change the Blend Mode

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng ta tạo ra một loạt các layer hình dạng để tạo ra biển hiệu và văn bản.

Sau đó, chúng ta chuyển các hình dạng thành 3D mesh, bổ sung thêm cài đặt trước 3D mesh, cũng như các đối tượng và đã điều chỉnh các cài đặt và tài liệu.

Sau đó, chúng ta đã thêm và điều chỉnh background texture hình ảnh và chỉnh sửa ánh sáng của 3D scene cho phù hợp.

Cuối cùng, chúng ta đã render cảnh, và thêm vào lớp điều chỉnh và fill layer để hoàn tất tắt các hiệu ứng.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả của bạn bên dưới.

3D Warehouse Sign Text Effect Photoshop Tutorial
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.