1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Photoshop Actions

Paano Gumawa ng Architecture Sketch Effect sa Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Sa tutoryal na ito, iyong matututunan kung paano lumikha ng architecture sketch effect. Ipaliliwanag ito gamit ng malilim na pagdedetalye upang maintindihan ng lahat, kahit iyong mga kabubukas lang ng Photoshop para sa unang pagkakataon. 

Ang effect na nasa itaas ay ang ituturo sa tutoryal na ito. Kung nais gawin ang mas mataas na antas na sketch na mayroong mga watercolor effect gaya ng nasa ibaba, isang pindot lamang at iilang minuto ang kailangan, tignan ang aking TechnicalArt 2 Photoshop Action.

Action final resultsAction final resultsAction final results

Mga Kakailanganin

Upang magawa ang disenyo sa itaas, kakailanganin ang sumusunod na rekurso:

1. Magsimula na tayo

Una, buksan ang larawan na nais gamitin. Upang buksan ang iyong larawan, pumunta sa File > Open, piliin ang larawan, at pindutin ang Open. Ngayon, bago mag-umpisa, tignan ang ilang mga bagay:

  1. Ang iyong larawan ay dapat nasa RGB Color mode, 8 Bits/Channel. Para matignan ito, pumunta sa Image > Mode.
  2. Para sa pinaka magandang resulta, ang laki ng iyong larawan dapat ay 2000-4000 px wide/high. Para tignan ito, pumunta sa Image > Image Size.
  3. 3. Ang iyong larawan dapat ang Background layer. Kung hindi, pumunta sa Layer > New > Background mula sa Layer.
Checking image size and modeChecking image size and modeChecking image size and mode

2. Paano Gumawa ng Background

Hakbang 1

Sa bahagi na ito, gagawa tayo ng background. Pumunta sa Layer > New Fill Layer > Solid Color  upang lumikha ng bagong solid color fill layer at pangalanang Background color, at piliin ang kulay #f0f0f0 tulad ng nasa ibaba. 

Creating new solid color fill layerCreating new solid color fill layerCreating new solid color fill layer

Hakbang 2

I-Right-click ang layer na ito, pumunta sa Blending Options, pilliin ang Gradient Overlay, at gamitin ang mga setting sa ibaba:

Adding layer styleAdding layer styleAdding layer style

3. Paano Gumawa ng Main Sketch

Hakbang 1

Sa bahagi na ito ay gagawin natin ang main sketch. Piliin ang Background layer at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang madoble ang layer na ito. Pagkatapos ay dalhin ang layer na ito sa pinaka taas ng Layers panel.

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 2

Ngayon pindutin ang Control-Shift-U sa iyong keyboard upang ma-desaturate ang layer. Pagkatapos ay pumunta sa Image > Adjustments > Levels at ipasok ang mga setting sa ibaba:

Adjusting levelsAdjusting levelsAdjusting levels

Hakbang 3

Pangalanan ang layer na ito na Temp at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang madoble ang layer na ito. 

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 4

Ngayon pindutin ang Control-I sa iyong keyboard upang baliktarin ang layer na ito at palitan ang Blending Mode ng layer na ito sa Color Dodge. Matapos ay pumunta sa Filter > Other > Minimum at ilagay ang Radius sa 2 px at ang Preserve sa Squareness gaya ng nasa ibaba:

Adding minimum filterAdding minimum filterAdding minimum filter

Hakbang 5

Control-click sa Temp layer upang makuha ang parehong layer nang sabay. Matapos ay pindutin ang Control-E sa keyboard upang mapagsama ang dalawang layer sa iisa. 

Merging layersMerging layersMerging layers

Hakbang 6

Palitan ang Blending Mode ng layer na ito sa Multipy at pangalanang Main Sketch.

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

4. Paano Gumawa ng Perspective Sketch

Hakbang 1

Sa bahagi na ito, ating gagawin ang perspective Sketch. Piliin ang Background layer at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard para madoble ito. Dalhin ang layer sa pinaka taas ng Layers panel.

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 3

Pumunta sa Filter > Stylize > Find Edges at pintudutin ang Control-Shift-U sa iyong keyboard upang ma-desaturate ang layer na ito. 

Adding stylize filterAdding stylize filterAdding stylize filter

Hakbang 3

Pumunta sa Filter > Blur > Motion Blur, at ilagay ang Angle sa 90° at ang Distance sa 1200 px gaya ng nasa ibaba:

Adding motion blur filterAdding motion blur filterAdding motion blur filter

Hakbang 4

Pumunta sa Filter > Sharpen > Smart Sharpen at ilagay ang mga settings na nasa ibaba:

Adding smart sharpen filterAdding smart sharpen filterAdding smart sharpen filter

Hakbang 5

Pumunta sa Filter > Filter Gallery > Sketch > Photocopy, at ilagay ang Detail sa 2 and Darkness sa 5

Adding photocopy filterAdding photocopy filterAdding photocopy filter

Hakbang 6

Palitan ang Blending Mode ng layer na ito sa Multiply at palitan ang Opacity sa 40%. Pangalanan ang layer na itong Perspective_Sketch_1.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Hakbang 7

Pumunta sa Layer > Layer Mask > Hide All upang magdagdag ng layer mask na magtatago sa buong layer. 

Adding layer maskAdding layer maskAdding layer mask

Hakbang 8

Gawing #ffffff ang kulay ng background, piliin ang Brush Tool (B), gumamit ng malambot na brush, at mag-brush kung saan gustong ipakita ang patayo na mga perspective line.

Brushing into layer maskBrushing into layer maskBrushing into layer mask

Hakbang 9

Piliin ang Background layer at pindutin ang Control-J sa iyong keyboard upang doblehin ang layer na ito. Dalhin ang layer sa ibaba ng Perspective_Sketch_1 layer sa Layers panel. 

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 10

Pumunta sa Filter > Stylize > Find Edges at pindutin ang Control-Shift-U sa iyong keyboard upang ma-desaturate ang layer.

Adding stylize filterAdding stylize filterAdding stylize filter

Hakbang 11

Pumunta sa Filter > Blur > Motion Blur, at ilagay ang Angle sa  atang Distance sa 1200 px gaya ng nasa ibaba:

Adding motion blur filterAdding motion blur filterAdding motion blur filter

Hakbang 12

Pumunta sa Filter > Sharpen > Smart Sharpen at ilagay ang mga settings nanasa ibaba:

Adding smart sharpen filterAdding smart sharpen filterAdding smart sharpen filter

Hakbang 13

Pumunta sa Filter > Filter Gallery > Sketch > Photocopy, at ilagay ang Detail sa at Darkness sa 5

Adding photocopy filterAdding photocopy filterAdding photocopy filter

Hakbang 14

Palitan ang Blending Mode ng layer na ito sa Multiply at palitan ang Opacity sa 55%. Pangalanan ang layer na itong Perspective_Sketch_2.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Hakbang 15

Pumunta sa Layer > Layer Mask > Hide All upang magdagdag ng layer mask namagtatago sa buong layer. 

Adding layer maskAdding layer maskAdding layer mask

Hakbang 16

Gawing #ffffff ang kulay ng background, piliin ang Brush Tool (B), gumamit ng malambot na brush,at mag-brush kung saan gustong ipakita ang patayo na mga perspective line.

Brushing into layer maskBrushing into layer maskBrushing into layer mask

5. Paano Gumawa ng Text

Hakbang 1

Sa bahagi na ito, ating gagawin ang text. Piliin ang Horizontal Type Tool (T) at gawing Hijrnotes ang font, laki ng font ay 80 px, alyado sa Kaliwa, at kulay sa #000000.  Pumindot kahit saan sa loob ng canvas at pumunta sa Type > Paste Lorem Ipsum para magdikit ng kahit anong teksto. Maaaring gamitin ang sariling mga text at font setting.

Creating textCreating textCreating text

Hakbang 2

Mag-double-click sa layer thumbnail upang gawign pwedeng i-edit ang teksto at magtanggal ng parte ng teksto. Piliin ang Move Tool (V) at dalhin kahit saan sa loob ng canvas upang ipusisyon ang teksto gaya ng nasa ibaba: 

Editing textEditing textEditing text

Hakbang 3

Pangalanan ang layer na ito na Text_1. Pindutin ang Control-J sa keyboard upang doblehin ang layer na ito. 

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 4

Mag-double-click sa layer thumbnail upang gawign pwedeng i-edit, pindutin ang Control-A para mapili ang buong teksto, at pumunta sa Type > Paste Lorem Ipsum upang magdikit ng kahit anong teksto. Piliin ang Move Tool (V) at dalhin kahit saan sa loob ng canvas upang ipusisyon ang teksto gaya ng nasa ibaba: 

Editing textEditing textEditing text

Hakbang 5

Pangalanan ang layer na itong Text_2 at dalhin sa ibaba ng Text_1 layer sa Layers panel. Pindutin ang Control-J sa keyboard upang doblehin ang layer na ito.

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Hakbang 6

Mag-double-click sa layer thumbnail upanggawign pwedeng i-edit, pindutin ang Control-A para mapili ang buong teksto, at pumunta sa Type > Paste Lorem Ipsum upang magdikit ng kahit anong teksto. Piliin ang Move Tool (V) at dalhin kahit saan sa loob ng canvas upang ipusisyon ang teksto gaya ng nasa ibaba: 

Editing textEditing textEditing text

Hakbang 7

Pindutin ang Control-T sa keyboard upang i-transform and layer at ilagay sa 15° ang Rotate.

Transforming layerTransforming layerTransforming layer

Hakbang 8

Pangalanan ang layer na Text_3 at dalhin ito sa ilalim ng Tex_2 layer sa Layers panel.

Arranging layersArranging layersArranging layers

6. Paano Gawin ang mga Pinal na Pagsasaayos

Hakbang 1

Sa bahagi na ito, gagawin natin ang pinal na mga pagsasaayos sa disenyo. Pindutin ang D sa keyboard upang maibalik sa orihinal ang mga swatch at piliin ang Text_1 na layer.   Matapos ay pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map upang gumawa ng bagong gradient map adjustment na layer at pangalanang Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layer

Hakbang 2

Ngayon ay baguhin ang Blending Mode ng layer na ito sa Soft Light at gawing 35% ang Opacity.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Hakbang 3

Pumunta sa Layer > New Adjustment Layer > Levels upang gumawa ng bagong adjustment layer at pangalanang Overall Brightness.

Creating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layerCreating new levels adjustment layer

Hakbang 4

I-double-click ang layer thumbnail at sa Properties na panel, gamitin ang mga setting na nasa ibaba:

Adjusting levelsAdjusting levelsAdjusting levels

Hakbang 5

Ngayon pindutin ang Control-Shift-E sa iyong keyboard upangma-desaturate ang screenshot. Pagkatapos ay pumunta sa Filter > Other > High Pass at ilagay ang Radius sa 2 px at gaya ng nasa ibaba:

Adding high pass filterAdding high pass filterAdding high pass filter

Hakbang 6

Palitan ang Blending Mode ng layer na ito sa Hard Light at pangalanang Overall Sharpening.

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

Nagtagumpay Ka Na!

Pagpupugay at ikaw ay nagtagumpay! Ito ang ating pinal na resulta: 

Final resultFinal resultFinal result

Kung nais gumawa ng mas mataas na antas na sketch gamit ang mga watercolor effect gaya ng nasa ibaba, isang pindot lamang at ilang minuto ang kailangan, tapos ay tignan ang TechnicalArt 2 Photoshop Action.

Gumagana ito sa simpleng pag-brush over sa iyong larawan gamit ng isang kulay at paglaruan lang ang action. Ang action ay gagawin na lahat para sa iyo, at bibigyan ka ng naka-layer na at maaaring gawing sariling mga resulta. Mayroon ding higit sa 60 na mataas ang kalidad na watercolor brush na maaaring gamitin upang dagdagan pa ang disenyo. Ang action ay gagawa rin ng apat na texture (watercolor, canvas, paper, at halftone) at may 25 na kulay na maaaring pagpilian. 

Ang action na ito ay may kasamang detalyadong video tutorial na ipinapakita paano gamitin ang action at gawing sarili ang resulta upang makuha ang pinaka magandang resulta mula sa effect.

Action final resultsAction final resultsAction final results

Maaari rin itong makuha nang maramihan at makatipid ng 50% - tignan ang aking Artistic 4in1 Photoshop Actions Bundle.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads