Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Comics

Mga Batayan sa Cartoons: Paano Gumuhit ng Cartoon na Katawan

by
Read Time:8 minsLanguages:
This post is part of a series called How to Draw Cartoons.
Cartoon Fundamentals: The Secrets in Drawing Animals
Cartoon Fundamentals: How to Create Movement and Action

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Ang kasiyahan sa pag-gawa ng mga karakter na cartoon ay hindi nasusukat. Ang pag-gawa at paghubog ng karakter ay hindi lamang nai-uugnay sa paghubog ng pigura: bawat karakter has may iba’t-ibang hugis, personalidad, at kakayahan. Ayos na kung alam mo na ang proporsyon ng ulo at ng ekspresyon mg mukha. Ngunit ang kaalamang ito ay mawawalang saysay kung hindi mo alam kung paano gawin ang kanilang mga katawan! Ang artista ay dapat isa-alangalang ang kalidad upang makabuo ng karakter na kaaya-aya sa mata ng mga manonood.

Sa cartoon, may mga iba’t-ibang uri ng karakter, tulad ng “goofy” at “bully”. Nais mo bang mas malaman ang tungkol sa kanila? Heto ang aking ituturo sa tutoryal na ito.


1. Paano magsimula

Kapag gumagawa ng karakter, ni-rerekomenda kong gumamit ng pa-unang guhit bago magsimula. Heto ay magbibigay sayo gn perpektong direksyon o estilo at kalidad ng iyong karakter.

Sa ganoon, ang mga hakbang na gagawin natin ngayon ay madali lamang. Una, gumuhit ng basikong hugis ng pigura at magdagdag ng iba pang detalye sa katawan. Ang hakbang na ito ay dapat a masunod sa kahit na ano pa mang karakter, mapa-tao, hayop, o kagamitan na nais mong mabigyan ng buhay (halimbawa, pag-gawa ng tumatawang tasa).

cartoonbodies-01cartoonbodies-01cartoonbodies-01

Bawat pag-guhit na iyong gagawin ay nakadepende sa pag-iiskets na parte. Sa hakbang na ito, papipinuhin mo ang iyong draft hangang sa ito ay maging kaaya-aya na sa iyong paningin.

Kapag nagawa mo na ang iyong ideyal na proporsyon, ang susunod na hakbang ay ang pag-gawa ng ekspresyon ng galaw ng katawan, kamay, at paa. Maski pa ang kamay ay maaaring magsabi ng buong istorya sa iisang posisyon.

cartoonbodies-02cartoonbodies-02cartoonbodies-02
Ang mga kamay ay mahaba at kakaibang subjek (maski na pa sa cartoon) at karapat-dapat na magkaroon ng tutoryal na tungkol dito lamang.

Sa madaling salita, walang misteryo sa proseso ng pagdidisenyo ng cartoon. 95% ng mga artista ay gumagawa ng karakter at ang kanilang mga galaw saispesipikong lugar, dahil mas ginagawa nitong mas madali ang proseso!


2. Proporsyon

Ang proporsyon ay isa sa mga pinaka-importanteng kadahilanan na dapat i-konsider sa pag-gawa ng cartoon na karakter. Dapat isipin ng artista ang sukat ng katawan ng mga parte ng katawan, dahil mula dito ay makakagawa tayo ng kabuuang pigura ng mga karakter. Halimbawa, ang mapambuskang lalaki ay may nakakatakot na natural, kung ganoon, may maliit na ulo at prominenteng dibdib! Ang kanyang mga kamay at binti ay matitibay at hulmado, ganoon na rin ang kanyang malaking panga. Kabaligtaran nito, ang mahiyaing karakter ay pase sa proporsyon ng sangool na may malaking ulo kaysa sa katawan. At ang lahat ng ito ay sa pabilog na hugis! Ang iba pang pigura, tulang ng noo at malalaking mata ay nagagamit para sa kanilang malambot na personalidad. At iba pa...

Ang mga animated studios ay may sikat na gawain na gumawa ng pahabang hugis para masukat ang tass ng karakter. Halibawa: Ang isang bata ay madalas na may mas malaking ulo kaysa sa iba pang marte ng kanyang katawan. Ngunit ang sa nakatatanda ay may naiibang proporsyon, na nagiiba-iba base sa kasarian at pangangatawan ng bawat isa.

cartoonbodies-03cartoonbodies-03cartoonbodies-03
cartoonbodies-03.1cartoonbodies-03.1cartoonbodies-03.1
Psychedelic na cartoon? Mukhang ganoon na nga.

Sa pagdidisenyo (o pagpapagalaw) ng karakter sa buong katawan, nirerekomenda na magtabi ng iba’t-ibang guhit nito sa iba’t-ibang papel. Sa ganoon, posibleng magkaroon ng pagkukuhanan sa kaniyang proporsyon sa pag-guhit ng iba’t-ibang posisyon at galaw.

cartoonbodies-04cartoonbodies-04cartoonbodies-04
Iba’t-ibang halimbawa
cartoonbodies-04.1cartoonbodies-04.1cartoonbodies-04.1
Impoirtanteng iguhit mo ang iyong karakter sa iba’t-ibang posisyon, sitwasyon, pananamit, hanggang sa makuha mo na ang ideyal na proporsyon na pangangatawan para rito.
cartoonbodies-05cartoonbodies-05cartoonbodies-05
Mga halimbawa ng maliit na aso.

3. Ang katawan ay isang Pear!

Isang basikong gawain sa mga nagdidisenyo ang pag-gamit na pear na hugis o katulad na hugis  sa pag-gawa ng katawan, dahil sa pagkakahalintulad nito sa natural na pag-iisip ng lahat. Ang totoo, isa itong basikong teknitko sa mga cartoon studios, dahil madaming iba’t-ibang artista ang gumagawa sa iisang karakter at dalat na mapanatili ang tamang proporsyon ng bawat isa.

cartoonbodies-06cartoonbodies-06cartoonbodies-06
cartoonbodies-07.1cartoonbodies-07.1cartoonbodies-07.1

Ang nasa itaas na halimbawa ay nagpapakita ng magandang epekto ng teknik na ito. Maaari kang gumuhit ng marami at iba’t-ibang karakter gamit ang iisang hubog! Ang dahilan sa pag-gawa gamit ang hubog ay para makagawa ng mabilis na pag-iisip sa isip ng tao. lalong-lao na sa mga bata -  kung saan lahat ay dapat simple para maintindihan. Lalong-lao na sa mga bata - kung saan lahat ay dapat simple para maintindihan. Ang pag-guhit sa katawan sa modelong pear, ay nakakatulong sa pagmementina ng daynamikong pigura at nagdadagdag ng pang-kabuuang interes sa iyong karakter!

cartoonbodies-08cartoonbodies-08cartoonbodies-08

4. Karagdagan sa iyong Skeleton  

Ngayon na alam na natin ang pag-gawa ng hubog, kailangan nating gumawa ng simpkeng istraktura ng pangangatawan. Kung iakw ay guguhit ng kahit na anong karakter na estilo, kailangan mong maintindihan ang pagkakaiba ng masel at buto sa iba’t-ibang kategorya tulad ng sa pusa, ibon, at tao. Ang kaalamang ito ay kinakailangan at magiging gabay natin sa mga kasu-kasuan ng karakter tulad ng siko.

cartoonbodies-09cartoonbodies-09cartoonbodies-09
Tignan ang pattern: Pabilog na hugis - pear na katawan - skeleton na kasu-kasuan.

Pagdating sa cartoon, importanteng isipin na dapat tayong makapagbigay ng istorya sa kada eksena na ating ginagawa. Hindi ito madalas nangyayari pagdating sa mga litrato at makatotohanang guhit. Ito ay dahil ang tao ay may kapasidad na itago ang kanilang totoong intensyon.

Ito ay naaiba sa cartoon. Ang pisikal na karakteristiks ay dapat na malinaw maski na pa walang pag-uusap o eksena sa paligid. Sa kadahilanang ito,ito ay nakakaaliw na estilo ng art!

cartoonbodies-10cartoonbodies-10cartoonbodies-10
cartoonbodies-11cartoonbodies-11cartoonbodies-11
Matutong magbigay ng istorya gamit ang iyong mga naiguhit at ikaw ay magiging matagumpay na cartoonist.

Sa pagbubuod:

 • Sukatin ang proporsyon ng iyong karakter gamit ang mga pabilog na hugis;
 • Balutin ang katawan gamit ang sikat na estilong hugis pear;
 • Sundan ang mga linyang nagsisilbing gabay sa pinaka-punto nga kasu-kasuan nh karakter (skeleton);
 • Buuin ang iyong karakter sa mga panghuling detalye sa paligid ng guhit naiyong ginawa.

5. Pagbabaligtad ng Pear

Ang “batas ng pear" nga ba ay umaandar sa lahat ng karakter sa cartoon na ating gagawin mula ngayon? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kung ating babaligtarin ang hugis, makakakgawa tayo ng kalakasan sa ating karakter! Tignan ang mga halimbawa sa ibaba.

cartoonbodies-12cartoonbodies-12cartoonbodies-12
cartoonbodies-12.1cartoonbodies-12.1cartoonbodies-12.1
Mahinang tao: pear na katawan. Malakas na tao: pabaligtad na pear na katawan. Madali, hindi ba?
cartoonbodies-13cartoonbodies-13cartoonbodies-13
Masasabi mo ba ang pagkakaiba sa hugis pear sa guhit na ito?

Isa pang interesanteng paghahalintulad ay base sa mga karakter na bagay na naihahalintulad sa pisikal, tulad ng halimbawa sa ibaba:

cartoonbodies-14cartoonbodies-14cartoonbodies-14
Ginagamit din natin ang prinsipyong pag-gamit ng pear. Naglalagay lang tayo ng ibang pag-aaral base sa katulad na teknik. Ikaw, bilang artista, ay malayang gumamit ng ano mang metodolohiya na hiyang sa iyo!

6. Ang magulong Karakter

Ang “magulong karakter” ay naglalakad gamit ang dalawang paa (maski na pa sa hayop) at mukhang nakakatawa at tamad.

Angganitong karakter ay madalas ipakita bilang isang duwag. Nas nanaisin nilang mapalayo sa kahit na ano pa mang problema i gulo. Maaari rin itong ipakita bilang isang nerd o naiinis na lalaki.

cartoonbodies-15cartoonbodies-15cartoonbodies-15

May hubog na dapat sinusundan sa ganoong karakter sa cartoon - maski na hindi nag-iisang batas, at maaaring baguhin para bumagay sa iyong karakter:

 • Mas manipis na ulo;
 • Malalalaking ilong (o palapad, kung sa hayop);
 • Malaking ngipin;
 • Maliliit na balikat;
 • Mukhang walang baba;
 • Batas ng pear (hindi kailan man nakabaligtad, palaging nakapataas!).

Sa pangkalahatan, ang mga ito ang karaniwang ginagamit upang gumawa ng magulong lalaki. Paglaruan ang teknik na ito hanggang sa makabisa at magamit sa ano pamang karakter.

cartoonbodies-16cartoonbodies-16cartoonbodies-16
Ano? Leon sa dalawang binti? Sandali... ito ba ay isang goofy leon?

Hindi lahat ng hayop na lumalakad katulad ng tao ay “magulo”. Marami sa mga ito ay may sarkastikong tono. Bilang halimbawa nito, maaari nating banggitin ang Woody Woodpecker at Bugs Bunny.


7. Gamitin ang ating nalalaman: Gumawa ng bayaning karakter

Ngayon ay gagawa na tayo ng katawan ng karakter base sa mga kaalamang ating nalaman. Tayo ng mag-umpisa!

Hakbang 1

Mag-uumpisa na akong gumuhit ng madalian. Hindi na kailangan pang mag-isip sa pag-guhit ng maraming iskets hanggat hindi pa nagagawa ang ideyal na proporsyon. Parte ito ng laro!

Umpisahan nating buuin ang ulo at ang katawan gamit ang pabilog na hugis:

cartoonbodies-17cartoonbodies-17cartoonbodies-17

Tignan na ginawa natin ang sukat ng ating karakter ng halos walang trabaho.

cartoonbodies-18cartoonbodies-18cartoonbodies-18
Tignan na atin ng dinagdagan ng nakabaligtad na pear dito, dahil ito ay isang malakas na karakter!

Kasama ng proporsyon na ito, nagdagdag tayo ng ma-ilang direksyong linya sa kabuuang karakter para gabayan tayo sa galaw ng katawan nito.

Hakbang 2

Magdagdag tayo ng linya na nakakadagdag sa kasu-kasuan ng skeleton. Tignan na nagdadagdag tayo ng natural na posisyon na isang bayaning cartoon - kung saan ang bigat ng katawan ay nasa iisang paa lamang.

cartoonbodies-19cartoonbodies-19cartoonbodies-19

Importanteng markahan ang parteng bewang sa hubog ng palanggana, dahil mas madaling makita ang pag-galaw. Ang pag-galaw ng bewang ay importante para magdagdag ng pagkakaiba-iba sa posisyon.

Hakbang 3

Mahusay! Panghuli, ilalagay natin ang detakye sa mukha at ang masel sa kawatan ng ating natatanging bayani.

cartoonbodies-20cartoonbodies-20cartoonbodies-20
Tigilan ang paglalaway... Isa lamang akong guhit!

Para gawin ang mga masels kakailanganin mo ng basikong kaalaman sa anatomy. Kung hindi, magiging mahirap ang pagdagdag ng lakas sa pangangailangan ng iyong karakter.

Hakbang 4

Kapag naayos mo na ang buong istraktura, maaari na tayong magdagdag ng damit.

cartoonbodies-21cartoonbodies-21cartoonbodies-21

Perpekto. Ngayon ay kumpleto na ang ating karakter! Sa pagdadagdag ng damit at ideyal na kagamitan, makukuha natin ang magandang pinal na resulta. Maaari ba tayong makapagpakita ng istorya sa pigurang ito?


Magandang trabaho, Ikaw at tapos na!

Yun na yon! Dito ay ipinakita ang proseso sa pagguhit ng katawan sa estilong cartoon. Karagdagan pa roon, nalaman din natin kung paanong ang pabilog at pahabang hugis ay nagtatrabaho para makagawa ng katawan ng karakter. Nalaman din natin ang pagkakaiba na gumagawa ng mala-bayani/malakas/mapambuska na tipo at ng kawawa/mahinang tipo ng karakter, at paanong magdagdag ang teknik na pear para makuha ang ganitong resulta. Sa wakas, nalaman natin kung paano maglagay ng “magulong” teknik, sa tao man o sa hayop. Para tapusin ito ng maganda, gumawa tyo ng bayaning karakter mula sa wala!

cartoonbodies-25cartoonbodies-25cartoonbodies-25

Naniniwala ka na ba na maaari kang gumawa ng kumpletong cartoon na karakter mula sa ulo hanggang paa? Ako ay maghihintay na kita sila! Ibahagi ang iyong mga guhit sa amin sa ibaba at kung mayroon pang mga katanungan, masaya akong sasagot sa mga ito sa mga komento.

cartoonbodies-26_v2cartoonbodies-26_v2cartoonbodies-26_v2
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads