Learn Character Design

Learn character design from start to finish with these step-by-step tutorials. Pick up tips and tricks to help you create convincing characters in a range of styles.
  1. สร้างภาพชายจากการอ้างอิงภาพ

    สร้างภาพชายจากการอ้างอิงภาพ

    Tutorial Advanced

    ในหัดเล่น,ผมจะแสดงให้เห็นวิธีสร้างกล่องแสดงรายละเอียดชายรูปภาพจากรูปการอ้างอิงกับเล็กน้อยมากการ์ตูนปัก styling น...