Learn Patterns

Create eye-catching designs with our pattern tutorials. Create seamless patterns and backgrounds in Photoshop, Illustrator, and a variety of other applications.
  1. วิธีวาดและใช้ลายพืชเมืองร้อนแบบไร้รอยต่อใน Adobe Photoshop

    วิธีวาดและใช้ลายพืชเมืองร้อนแบบไร้รอยต่อใน Adobe Photoshop

    Tutorial Intermediate

    ไอแดดในสวงสรรค์เขตร้อน! จะมีอะไรดีกว่านี้อีก? ในบทความนี้เราจะสร้างลายพืชเมืองร้อนกัน ทำแบบไร้รอยต่อ เราจะใช้รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานและรูปทรงที่วาดเอง...