1. Design & Illustration
  2. Drawing/Illustration

Kako Izraditi Mračnu Batman Foto Manipulaciju u Adobe Photoshopu

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako kreirati dizajn nadahnut Batmanom koristeći razne tehnike foto manipulacije u Adobe Photoshopu. Upotrijebiti ćemo slike neba i zida da na početku izradimo osnovnu scenu i zatim ih izblendati zajedno koristeći slojeve za prilagođavanje (adjustment layers), maskiranje i kistove.

Zatim ćemo dodati mjesec i model te ponoviti iste tehnike da ih uklopimo kao dio scene. Nastaviti ćemo dodavati druge elemente poput grančica, dima, šišmiša i čestica. Dovršiti ćemo sa nekoliko 'adjustment layer' slojeva.

Tijekom ovog tutoriala također ćete naučiti kako pojačati svjetlinu i kontrast, primijeniti teksturu, kreirati mračnu atmosferu, dodati dubinu polja, itd.

Resursi za tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći elementi:

1. Izrada Temeljne Scene

1. korak

Izradite novi 1700 x 1500 px dokument u Photoshopu sa postavkama prikazanim ispod:

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku neba. Upotrijebite Rectangular Marquee Tool (M) da selektirate dio s nebom:

select skyselect skyselect sky

Povucite ga na bijelu radnu površinu za crtanje koristeći Move Tool (V). Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) da razvučete malo visinu.

adding skyadding skyadding sky

3. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite Radius na 6 px:

blur skyblur skyblur sky

4. korak

Izradite 'adjustment layer' sloj i podesite ga kao Clipping Mask da smanjite zasićenost boje neba. Idite na Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation i promijenite Saturation vrijednost u -96.

sky huesaturationsky huesaturationsky huesaturation

5. korak

Izradite Curves 'adjustment layer' sloj da potamnite nebo.

sky curves 1sky curves 1sky curves 1

Na ovom sloju maske upotrijebite meki okrugli kist sa crnom bojom (soft black brush) kojem Opacity podesite na oko 20-25% da smanjite efekt na gornjem središnjem dijelu neba. Evo rezultata na sloju maske i na slici:

sky curves 1 layer masksky curves 1 layer masksky curves 1 layer mask
sky curves 1 resultsky curves 1 resultsky curves 1 result

6. korak

Upotrijebite Levels 'adjustment layer' sloj da još malo potamnite nebo.

sky levelssky levelssky levels

Na ovom sloju maske, upotrijebite meki crni kist da obrišete strane neba pošto trenutno izgledaju previše tamno.

sky levels maskingsky levels maskingsky levels masking

7. korak

Otvorite sliku zida. Selektirajte dio sa zidom koristeći Polygonal Lasso Tool (L).

select wallselect wallselect wall

Smjestite ga u donji dio radnog dokumenta i upotrijebite Control-T da malo zarotirate zid.

adding walladding walladding wall

8. korak

Izradite Hue/Saturation 'Adjustment layer' sloj (podesite ga kao Clipping Mask) i smanjite Saturation vrijednost na -88.

wall huesaturationwall huesaturationwall huesaturation

9. korak

Upotrijebite Curves 'Adjustment layer' sloj (podesite kao Clipping Mask) da potamnite zid.

wall curveswall curveswall curves

Na ovom sloju maske upotrijebite meki crni kist da obrišete horizontalnu konturu na vrhu zida da ondje zadržite svjetlinu (cilj nam je stvoriti glavni izvor svjetlosti u gornjem središnjem dijelu).

wall curves masking wall curves masking wall curves masking

10. korak

Kreirajte novi sloj (podesite kao Clipping Mask), promijenite način u Overlay 100% i ispunite sa 50% sive:

wall dodge tool new layerwall dodge tool new layerwall dodge tool new layer

Aktivirajte Dodge Tool (O) sa Midtones Range, Exposure oko 30-40% da posvijetlite horizontalnu konturu zida. Možete vidjeti kako sam ja to učinila sa Normal načinom i rezultat sa Overlay načinom:

wall dodge tool normal modewall dodge tool normal modewall dodge tool normal mode
wall dodge tool overlay modewall dodge tool overlay modewall dodge tool overlay mode

11. korak

Kako biste odsjaj na konturi zida učinili snažnijim i vidljivijim, kreirajte novi sloj i aktivirajte Line Tool (U). Promijenite Foreground boju u #d9d9da i podesite Weight na 2 px. Povucite liniju uzduž ove horizontalne konture na zidu.

wall highlightwall highlightwall highlight

2. Dodavanje Mjeseca

1. korak

Otvorite sliku mjeseca i selektirajte mjesec koristeći Elliptical Marquee Tool (M).

select moonselect moonselect moon

Odvucite ga u gornji središnji dio radnog dokumenta i rotirajte koristeći Control-T.

adding moonadding moonadding moon

2. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite Radius na 6 px.

moon gaussian blurmoon gaussian blurmoon gaussian blur

3. korak

Izradite Hue/Saturation 'Adjustment layer' sloj (podesite kao Clipping Mask) da smanjite do kraja zasićenost boje mjeseca. Promijenite Saturation vrijednost na -94.

moon huesaturationmoon huesaturationmoon huesaturation

4. korak

Kako biste dodali mjesecu malo sjaja, dvaput kliknite mjeseca i odaberite Outer Glow i Inner Glow. Podesite boju sjaja na #fcfcfc.

moon outer glowmoon outer glowmoon outer glow
moon inner glowmoon inner glowmoon inner glow
moon layer styles resultmoon layer styles resultmoon layer styles result

5. korak

Mjesec, naročito njegov središnji dio, još uvijek izgleda malo previše tamno pa napravite novi sloj i upotrijebite meki bijeli kist i slikajte njime preko dijela mjeseca. Promijenite način ovog sloja u Soft Light 100%.

moon glowing light normal modemoon glowing light normal modemoon glowing light normal mode
moon glowing light soft light modemoon glowing light soft light modemoon glowing light soft light mode

3. Dodavanje Modela

1. korak

Otvorite sliku modela. Selektirajte ga koristeći Polygonal Lasso Tool i zatim ga smjestite na zid.

adding modeladding modeladding model

2. korak

Napravite novi sloj ispod sloja modela. Upotrijebite meki crni kist i podesite mu Opacity na 40% da naslikate sjenu modela na zidu.

model shadowmodel shadowmodel shadow

3. korak

Upotrijebite Curves 'Adjustment layer' sloj (podesite Clipping Mask) da potamnite model. Na ovom sloju maske upotrijebite meki crni kist da obrišete vanjski dio kako biste na tom mjestu zadržali svjetlinu.

model curvesmodel curvesmodel curves

4. korak

Izradite Hue/Saturation 'Adjustment layer' sloj i smanjite Saturation vrijednost na -75.

model huesaturationmodel huesaturationmodel huesaturation

5. korak

Kreirajte novi sloj, promijenite način u Overlay 100% i ispunite sa 50% sive:

model dodge and burn new layermodel dodge and burn new layermodel dodge and burn new layer

Aktivirajte Dodge and Burn Tool sa Midtones Range, Exposure oko 20-30% da fino obradite svijetlo i sjenu na modelu. Upotrijebite Dodge Tool da dodate više svjetla vanjskom dijelu i Burn Tool da pojačate sjenu.

model dodge and burn normal modemodel dodge and burn normal modemodel dodge and burn normal mode
model dodge and burn overlay modemodel dodge and burn overlay modemodel dodge and burn overlay mode

4. Dodavanje Grančica

1. korak

Otvorite sliku grančica. Upotrijebite Magic Wand Tool (W) da selektirate dio sa grančicama i zatim ga smjestite na radni dokument i izbjegnite prekrivanje bilo kojeg detalja na modelu.

adding branchadding branchadding branch

Dodajte masku ovom sloju i brišite grančice pokraj modela.

branch maskingbranch maskingbranch masking

2. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i promijenite Radius na 8 px.

branch gaussian blurbranch gaussian blurbranch gaussian blur

3. korak

Izradite Curves 'Adjustment layer ' sloj (podesite Clipping Mask) da posvijetlite grančice.

branch curvesbranch curvesbranch curves

Na ovom sloju maske upotrijebite meki crni kist da obrišete donji dio grančice kako biste uskladili njezino svjetlo i sjenu sa svijetlinom pozadine.

branch curves maskingbranch curves maskingbranch curves masking
branch curves masking resultbranch curves masking resultbranch curves masking result

4. korak

Izradite novi sloj, promijenite način u Overlay i ispunite sa 50% sive. Upotrijebite Doge Tool da pojačate svjetlinu na grančicama, osobito na donjim.

branch dodge tool normal modebranch dodge tool normal modebranch dodge tool normal mode
branch dodge tool overlay modebranch dodge tool overlay modebranch dodge tool overlay mode

5. Dodavanje Dima

1. korak

Otvorite opet sliku neba i smjestite je na donji dio našeg glavnog dokumenta. Upotrijebiti ćemo je za izradu dima.

adding smokeadding smokeadding smoke

Dodajte masku ovom sloju i upotrijebite meki crni kist da obrišemo oštre rubove i smanjimo intenzitet dima.

smoke masking smoke masking smoke masking

2. korak

Izradite Hue/Saturation 'Adjustment layer' sloj i povisite Saturation vrijednost na -100.

smoke huesaturationsmoke huesaturationsmoke huesaturation

3. korak

Izradite Curves 'Adjustment layer' sloj da potamnite dim.

smoke curvessmoke curvessmoke curves

Na ovom sloju maske upotrijebite meki crni kist sa vrlo niskom Opacity vrijednosti (oko 10%) kako bismo smanjili efekt na stranama dima da učinimo te dijelove malo više vidljivima.

smoke curves masking resultsmoke curves masking resultsmoke curves masking result

6. Dodavanje Šišmiša

1. korak

Otvorite sliku šišmiša i izrežite ih iz pozadine koristeći Magic Wand Tool.

cut out batscut out batscut out bats

Selektirajte različite šišmiše i smjestite ih oko modela, te duplicirajte ako je potrebno. Upotrijebite Control-T da im izmijenite veličine kako biste kreirali dubinu polja.

adding batsadding batsadding bats

2. korak

Na svakog šišmiša primijenite Gaussian Blur i Radius efekta podesite na 4 px.

bats gaussian blur 4 pxbats gaussian blur 4 pxbats gaussian blur 4 px

3. korak

Dodajte još jednog šišmiša s desne strane scene i zatim primijenite Gaussian Blur te promijenite Radius u 8 px.

right bat gaussian blur 8 pxright bat gaussian blur 8 pxright bat gaussian blur 8 px

4. korak

Dodajte još jednog šišmiša na dno slike i uvećajte ga koristeći Control-T. Primijenite Gaussian Blur sa Radius vrijednosti povećanom na 12 px. Ovaj korak je za povećanje dubine polja.

bottom bat gaussian blur 12 pxbottom bat gaussian blur 12 pxbottom bat gaussian blur 12 px

5. korak

Selektirajte sve slojeve šišmiša i pritisnite Control-G da ih sve zajedno grupirate. Promijenite način ovog sloja iz Pass Through (zadani način grupe) u Normal 100%. Izradite Hue/Saturation unutar ove grupe i smanjite Saturation vrijednost na -91.

bats huesaturationbats huesaturationbats huesaturation

6. korak

Izradite Curves 'Adjustment layer' sloj da posvijetlite šišmiše.

bats curvesbats curvesbats curves

Na ovom sloju maske upotrijebite meki crni kist da smanjite svjetlinu na donjim šišmišima koji su udaljeniji od mjeseca, pošto do njih dopire manje svijetla nego do drugih.

bats curves masking resultbats curves masking resultbats curves masking result

7. korak

Tijelo šišmiša u desnom kutu trebalo bi biti malo tamnije. Kako biste to popravili, izradite novi sloj (podesite kao Clipping Mask), promijenite način u Overlay i ispunite sa 50% sive. Upotrijebite Burn Tool da potamnite to indicirano područje.

right bat burn toolright bat burn toolright bat burn tool

7. Dodavanje Čestica

1. korak

Dodavati ćemo čestice kako bismo pojačali mračnu atmosferu za scenu. Odvucite teksturu čestica u naš glavni dokument i promijenite način u Multiply 100%.

adding particlesadding particlesadding particles

Ne brinite za crnu pozadinu - odmah ćemo je popraviti.

2. korak

Izradite Invert 'Adjustment layer' sloj (podešen kao Clipping Mask) da uklonite tamnu pozadinu i otkrijete čestice i scenu.

particles invertparticles invertparticles invert

3. korak

Dodajte masku sloju čestica i obrišite čestice koje prekrivaju mjesec i dio na kojem se nalazi model. Također, smanjite intenzitet čestica:

particles layer maskparticles layer maskparticles layer mask
particles masking resultparticles masking resultparticles masking result

4. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite Radius na 5 px da smekšate izgled.

particles gaussian blurparticles gaussian blurparticles gaussian blur

8. Završno Prilagođavanje

1. korak

Izradite Color Balance 'Adjustment layer' sloj na vrhu, iznad svih slojeva i promijenite Midtones postavke.

color balancecolor balancecolor balance

2. korak

Izradite Gradient Map 'Adjustment layer' sloj i odaberite boje #ae7272 i #c0dd97. Promijenite ovaj način sloja u Soft Light 100%.

gradient mapgradient mapgradient map

3. korak

Dodajte Curves 'Adjustment layer' sloj da potamnite scenu.

curvescurvescurves

Na ovom sloju maske, upotrijebite meki crni kist da obrišete područje mjesečine, model i vrh zida kako biste na tim mjestima zadržali osvjetljenje.

curves masking curves masking curves masking

4. korak

Upotrijebite Vibrance 'Adjustment layer' sloj da naglasite završni efekt.

vibrancevibrancevibrance

Čestitam, Završili Ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorialu i naučili neke nove tehnike. Voljela bih vidjeti vaše kritike i možete ih slobodno ostaviti ispod u komentarima.

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads