1. Design & Illustration
  2. Add-Ons

Kako Izraditi Uzorak Prikladan za Kraljevstvo u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 9 min
Sponsored Content

This sponsored post features a product relevant to our readers while meeting our editorial guidelines for being objective and educational.

() translation by (you can also view the original English article)

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako izraditi kompleksan simetričan uzorak koristeći Adobe Illustrator zajedno sa dodatnim MirrorMe alatima, koji vam omogućuju da izradite trenutnu simetriju, Smart Remove Brush, koji vam omogućuje da uklonite suvišne točke sa jednim potezom i ColliderScribe koji vam pruža preciznost i brzinu kada smještate oblike usporedno. Pa, počnimo sa upoznavanjem nekih 'high-tech' aspekata u vektorskim grafikama!

Sponzorirani Sadržaj

Ovaj sadržaj je ovlašteno povjerio Astute Graphics i napisan je i/ili uređen od strane Tuts+ tima. Naš cilj sa sponzoriranim sadržajem je objaviti relevantne i objektivne tutoriale, studije, i inspirativne intervjue koji nude našim čitateljima autentičnu edukacijsku vrijednost i omogućuju nam da financiramo izradu dodatnog korisnog sadržaja.


1. Instalirajte Potrebne Plug-inove i Izradite Novi Dokument

U ovom tutorialu ćemo koristiti plug-inove od Astute Graphics koji će nam zaista pomoći da ubrzamo i pojednostavnimo proces rada. Preuzmite 14 dana besplatnog pokusnog roka za MirrorMe, ColliderScribe, i VectorScribe plug-inove. Ovi kratki videi pokrivaju proces instalacije, licenciranja i aktivacije. Kako prolazimo kroz tutorial učiti ćemo kako nam razni alati unutar tih plug-inova mogu pomoći u procesu dizajniranja.

Pokrenite Adobe Illustrator, zatim pritisnite Control-N da izradite novi dokument. U otvorenom dijaloškom okviru, podesite parametre radne površine (artboard) i odaberite način boje (color mode) ovisno o tome kako žete upotrijebiti svoj rad. Ako namjeravate tiskati svoj uzorak odaberite CMYK 'color mode', ali ako želite objaviti svoj rad isključivo na webu, tada odaberite RGB 'color mode'.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

2. Rad sa MirrorMe

1. korak

MirrorMe plug-in je dizajniran da doslovno u trenu zrcalno reflektira vaš vektorski rad. Možete zrcaliti svoj rad na samo jednoj osi ili nekoliko njih (do 72). Nakon što ste instalirali plug-in, vidjeti ćete da se u Tools kartici pojavila ikona alata. Kako biste otvorili plug-in karticu, idite na Window > MirrorMe > MirrorMe karticu.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Uzmite MirrorMe Tool alat i kliknite na radnu površinu (artboard) gdje će se nalaziti simetrična os. To će proizvesti sistem za anotacije. Sada možete pomaknuti simetrične osi i promijeniti im kut, pomičući centar simetrije i rotirajući osi koristeći MirrorMe.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

U MirrorMe kartici možete podesiti točne koordinate centra simetrije zajedno sa kutom i brojem osi. Podesite kut na 90 stupnjeva sa 4 osi simetrije.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

2. korak

Kliknite Apply to Layer u anotacijski sistem ili u MirrorMe kartici.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Time ćete postići da se svi objekti koje ste izradili u aktivnom sektoru trenutno pojave u drugim sektorima. Aktivni sektor je područje gdje ćemo crtati i označeno je sa dva trokuta na osima. Plug-in će ignorirati objekte izrađene u drugim sektorima.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

3. Izradite Bazu Uzorka Koristeći Alat za Produženje Putanje

1. korak

Koristeći Ellipse Tool (L) napravite krug u aktivnom sektoru. Ovaj krug ne bi se trebao presijecati sa osi simetrije. Uzmite Scissors Tool (C) i izrežite ga na točkama A i B.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Zatim obrišite ovaj segment kruga.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

2. korak

Nastavite putanju od točke A. Kao što ćete primijetiti, kada koristite Pen Tool (P), prilično je zeznuto izbjegavati prekid krivulje susjednog segmenta. Ovo je trenutak kada Extended Path Tool, jedan od alata u VectorScribe2 plug-inu zaista pomaže pošto vam omogućuje da skratite ili produžite putanju uzduž određene putanje. Nakon instalacije plug-ina, alati se pojavljuju na Tools kartici. Kliknite na PathScribe Tool ikonu i odaberite Extend Path Tool u otvorenoj kartici pod-alata.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Kada kliknete na točku A možete vidjeti anotaciju koja pokazuje putanju na koju možete produžiti putanju.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

3. korak

Postoje četiri načina produživanja : Single Bezier, Constant Radius, Straight, i Spiral. Možete prebacivati između ovih načina pritiskom na E prečac dok držite gumb miša. Također možete odabrati način produživanja u Extended Path Preferences dijaloškom okviru; kako biste ga otvorili, kliknite Return/Enter gumb ili kliknite dvaput na Extend Path Tool ikonu u Tools kartici. U ovom prozoru odaberite Constant Radius i Use Fixed Radius.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Anotacija nam sada prikazuje putanju u obliku kružnog luka.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Kako biste smanjili radijus, na tipkovnici upotrijebite tipku lijeve strelice i kako biste ga povećali, pritisnite tipku desne strelice.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Povećajte radijus i nastavite putanju pomičući pokazivač alata uzduž anotacije i ukrštavajući putanje simetrije.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Kada putanja prijeđe os simetrije, spaja se sa njezinom refleksijom.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

4. korak

Izradite zakrivljeni segment koristeći Pen Tool (P).

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Ovaj puta ću ga produžiti uzduž spirale. Odaberite Spiral extension mode i kliknite na završnu točku.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Kao i sa Constant Radius načinom, možemo promijeniti radijus spirale koristeći tipke sa lijevom i desnom strelicom. Dodatno možemo promijeniti Winding Constant spirale koristeći tipku sa strelicom gore da povećamo i tipku sa strelicom dolje da smanjimo ovaj parametar.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Kada oblik izgleda onako kako želite, tada produžite putanju.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

5. korak

Nastavite ispunjavati aktivan sektor elementima uzorka stvarajući početke putanja sa Pen Tool (P) alatom i produžujući ih koristeći Extend Path Tool.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Zahvaljujući Extend Path Tool alatu, lako je kreirati spiralu putanje i ispuniti prostore između drugih putanja točno kako želite. Pomaže vam izbjeći neplanirana sjecišta i također nas štedi od zamornog editiranja. Mislim da ovo ne bi bilo lako činiti sa standardnim Spiral Tool alatom pošto on ne dozvoljava da glatko nastavite putanju dodajući spiralu na kraju. MirrorMe pruža trenutnu refleksiju putanja koje ste izradili tako da imate vizualnu kontrolu nad cijelim uzorkom dok ga zapravo kreirate.


4. Konvertirajte Uniformirane Putanje u Varijabilne Širine Putanje

1. korak

Promijenite širinu putanji tako da se postupno povećava od početne do krajnje točke. Selektirajte jednu od putanja i zatim na nju primijenite trokutasti profil u Stroke kartici. Ovdje joj također možete kontrolirati širinu.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

2. korak

Upotrijebite Width Tool (Shift-W) da lokalno upravljate širinom putanje. Približite pokazivač alata željenoj točki. Kada kliknite-povučete, promijeniti ćete joj širinu.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Dvostruki klik na odabranu lokaciju otvoriti će dijaloški okvir u kojem možete podesiti točne vrijednosti širine.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Sada promijenite širinu svih dostupnih putanja.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

5. Obrišite Suvišne Točke Koristeći 'Smart Remove Brush Tool'

1. korak

Selektirajte sve putanje, zatim idite na Object > Path > Outline Stroke. Kao što možete vidjeti objekti koje smo postigli imaju veliku količinu suvišnih točaka. Ustvari, moj uzorak sadrži masivnih 2263 točaka!

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Dobra vijest je da većinu njih možemo brzo ukloniti koristeći Smart Remove Brush Tool alat iz VectorScribe2 plug-ina. Kliknite na PathScribe Tool ikonu i u otvorenoj kartici pod-alata odaberite Smart Remove Brush Tool.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Otvorite Smart Remove Brush Tool Preferences prozor pritiskom na Return/Enter tipku. Podesite veličinu kista, označite Only Remove Points if Path Changes Within Tolerance i podesite vrijednost tolerancije na 15.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Sada kliknite gumb miša da prijeđete kistom na mjestima gdje se nalaze suvišne točke. Crvena linija anotacije pokazuje nam kakvog će oblika biti putanja nakon brisanja točaka. Možete primijetiti koliko mnogo točaka smo uklonili samo jednim prijelazom kista, bez značajnije promjene oblika putanje! Ove promjene dešavaju se unutar tolerancije koju smo odredili.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

2. korak

Možete nastaviti brisati točke na odabranim segmentima, onemogućavajući opciju Only Remove Points if Path Changes Within Tolerance. U ovom slučaju sve točke preko kojih ste prešli kistom biti će uklonjene. To znači da možete imati potpunu kontrolu nad time koje točke ćete brisati a koje ostaviti kako biste zadržali točno onakav oblik putanje kakav želite. Mislim da bi obje ove metode trebale biti primijenjene kako biste prvo upotrijebili mjeru tolerancije da uklonite većinu točaka na svim putanjama koje bismo mogli nazvati "grubom obradom". Zatim onemogućite mjeru tolerancije i radite sa kistom na svakoj putanji zasebno.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Smart Remove Brush Tool je brzo očistio moj uzorak. Umjesto 2263 točaka sada imam samo 207 točaka, što je 11 puta manje nego što ih je bilo prije editiranja! Još impresivnije od toga je što mi je za to trebalo samo tri minute!

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

6. Precizno Pozicioniranje Elemenata Uzorka sa ColliderScribe plug-inom

1. korak

ColliderScribe je jednostavan set alata za Adobe Illustrator koji vam omogućuje da precizno pozicionirate oblike smještajući bilo koji objekt točno pored drugog kada ga dotakne. Nakon što instalirate plug-in, možete pronaći nove alate u Selection Tool (V) grupi u Tools kartici. To su Snap To Collisions Tool i Rotate At Collisions Tool.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Izradite krug koristeći Ellipse Tool (L).

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Za demonstraciju performansi alata, uzmite Snap To Collisions Tool i kliknite bilo gdje na krug te ga odvucite na susjedni objekt. Kada se objekti dotaknu, desiti će se trenutno pripajanje, kao da se stvarna fizička tijela sudaraju. Crvena oznaka za koliziju će se pojaviti na tangentnoj točki.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Možete micati objekte jednog oko drugog bez da im prekinete kontakt ako se nalazi unutar Snap Tolerance raspona.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Snap Tolerance vrijednost je podešena u Snap To Collisions Preferences dijaloškom prozoru. Kako biste ga otvorili, kliknite na Return/Enter tipku ili ga otvorite dvostrukim klikom na ikonu alata.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

2. korak

Rotate At Collisions Tool vam omogućuje ne samo da kolidirate oblike, već i da rotirate selektirani objekt oko putanje drugog objekta. Kada koristite Rotate At Collisions Tool morate uhvatiti objekt na rubu putanje.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Koristeći ova dva alata, bio sam u mogućnosti precizno pozicionirati postojeće i nove elemente na uzorku. Na primjer, na završetak spiralnih elemenata smjestio sam krug koristeći Rotate At Collisions Tool.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Sada možete ukloniti neželjene dijelove uzorka koristeći Shape Builder Tool (Shift-M).

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Nakon što to učinite, elementi uzorka će se pojaviti kao na slici ispod.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

3. korak

Hajde da napravimo nekoliko jednostavnih elemenata koristeći Pen Tool (P). Ovi objekti će ispuniti praznine koje imamo.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Selektirajte sve kreirane objekte i zatim kliknite na Unite u Pathfinder kartici.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

7. Obojite i Usavršite Uzorak

1. korak

Selektirajte sve objekte i ispunite ih svijetlo smeđom bojom R=213 G=159 B=76.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

U donjem dijelu elemenata uzorka izradite zakrivljene putanje koristeći Pen Tool (P), bez ispune i sa rubom (stroke) smeđe boje R=180 G=97 B=42. Za ove putanje odaberite Width Profile 1 u Stroke kartici. U toj kartici možete također podesiti širinu ruba.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Sada smo izradili sjene na uzorku čime smo mu dodali više dubine.

2. korak

Oblik nekih sjena bi mogao biti kompleksniji. Za njih, izradite objekt smeđe boje ispune i bez ruba kao što je prikazano ispod.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Uklonite dio sjene koji prelazi izvan ruba uzorka. Selektirajte sjenu i uzorak, uzmite Shape Builder Tool (Shift-M), zatim držeći Option/Alt, kliknite na dio sjene koji ćemo ukloniti.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Koristeći ove korake, nastavite raditi sjene na svim elementima uzorka unutar aktivnog sektora MirrorMe.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

3. korak

Tehnika koju ćemo upotrijebiti za izradu odsjaj je ista kao kada smo radili sjene. Ali ovaj puta ćemo za ispunu i rub upotrijebiti žutu boju R=246 G=234 B=109. Smjestite odsjaje iznad svih elemenata.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Sada kada su završeni svi elementi uzorka, kliknite na Remove Axes gumb u MirrorMe kartici. Tako ćete izići iz simetričnog načina.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

4. korak

Uzmite Rectangle Tool (M) i izradite pravokutnik ispunjen smeđom bojom R=77 G=37 B=28. Veličina pravokutnika trebala bi odgovarati veličini vaše radne površine (artboard).

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Zaključajte ovaj objekt u Layers kartici.

5. korak

Grupirajte sve objekte uzorka (Control-G). Pomaknite uzorak u gornji lijevu kut radne površine držeći pritom Option/Alt i Shift. To će udvostručiti uzorak.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

U Layers kartici zaključajte grupu sa uzorkom na sredini radne površine.

6. korak

Selektirajte gornji uzorak, zatim uzmite MirrorMe Tool i podesite centar simetrije u sredinu radne površine. Odaberite dvije osi simetrije u MirrorMe kartici, zatim kliknite na Apply to Selection u anotacijskom sistemu.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

7. korak

Koristeći Rectangle Tool (M), izradite pravokutnik sa vrhovima koji se paralelno podudaraju sa sredinama uzoraka na rubovima radne površine.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Selektirajte ove uzorke i pravokutnik, zatim idite na Object > Clipping Mask > Make.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial

Čestitam! Završili ste.

Sada možete koristiti ovaj uzorak u svojim budućim projektima.

Astute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in TutorialAstute Graphics Plug-in Tutorial
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads