7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Kako Izraditi Nogometni Tekst Efekt u Adobe Illustratoru

Scroll to top
Read Time: 12 mins

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako izraditi tekst efekt nogometne lopte zajedno sa terenom. Na početku čete izraditi nogometni uzorak i oblik slova. Zatim ćete slovima dodati dimenziju i primijeniti uzorak, nakon čega ćete dodati sjene i odsjaj.

Ako volite nogomet ili sport općenito, ili možda tražite neki drugi tekst efekt, svakako provjerite Envato Market kako biste pronašli inspiraciju. Sigurno ćete pronaći baš ono što tražite. Počnimo!

Elementi potrebni za tutorijal

Kako biste završili ovaj tutorijal, trebati ćete sljedeće elemente:

1. Započnite Novi Projekt

Otvorite Illustrator i idite na File > New da otvorite prazan dokument. upišite ime vašeg dokumenta, podesite dimenzije, i zatim odaberite Pixels kao Units RGB kao Color Mode. Provjerite je li vam označeno Align New Objects to Pixel Grid, i u tom slučaju uklonite oznaku.

Zatim idite na Edit > Preferences > General i podesite Keyboard Increment na 1 px i dok ste već ovdje idite na Units i provjerite jesu li postavke podešene kao na sljedećoj slici. Ja obično radim sa ovim postavkama, stoga će i vama pomoći tijekom cijelog procesa crtanja.

open new illustrator documentopen new illustrator documentopen new illustrator document

2. Izradite Nogometni Uzorak

1. korak

Prvo uzmite Polygon Tool, kliknite na radnu površinu i unesite postavke koje su prikazane kako biste nacrtali mali šesterokut. Dok je oblik još uvijek selektiran, idite na Object > Path > Add Anchor Points kako biste dodali još jednu dodatnu točku na sredini svake strane.

draw a hexagondraw a hexagondraw a hexagon

2. korak

Umnožite šesterokut i poredajte ih sveukupno pet, jedan ispod drugog čime ćete napraviti prvi red. (1). Za drugi red, posložite šest novi šesterokuta s desne strane prvog reda (2). Selektirajte i napravite duplikat prva dva reda i posložite ih s desne strane (3). Napravite duplikat posljednja dva reda i posložite ih s desne strane (4).

Selektirajte neke šesterokute i ispunite ih crnom bojom. Ostatku šesterokuta podesite Stroke na 1 pt. Sada kada je uzorak završen, možete pomoću funkcije Group (Control-G) stavti sve oblike u jednu grupu (5).

compose the football patterncompose the football patterncompose the football pattern

3. Pripremite Slova

1. korak

Uzmite Type Tool (T) i napišite "Sport" na radnoj površini. Za tekst upotrijebite font Geist Knt sa veličinom od 145 pt. Nakon toga odaberite Expand u Object meniju i zatim Ungoup (Shift-Control-G).

Pogledajte Appearance karticu i provjerite jesu li slova putanje (paths) ili složene putanje (compound paths). Ako je odgovor složena putanja (compound path), idite na Object > Compound Path > Release.

type and expand the texttype and expand the texttype and expand the text

2. korak

Rasporedite slova kako biste između njih imali što više mjesta i obrišite slovo "O". Umjesto njega sa alatom Ellipse Tool (L) nacrtajte krug dimenzija 119 x 119 px.

create letter Ocreate letter Ocreate letter O

4. Uskladite Slova sa Uzorkom

1. korak

Usredotočite se na slovo "S" i pomaknite uzorak preko slova. Prvo uskladite donju desnu točku slova sa točkom u kutu crnog šesterokuta kao što je prikazano na slici. Još trebate podesiti neke sitnice, stoga uzmite Direct Selection Tool (A) i pomaknite neke od točaka na ispravno mjesto.

Svrha ovoga je da poravnamo točke u kutu od slova, sa kutom srednjih točaka crnih šesterokuta. Nemojte modificirati uzorak, samo slovo.

match letter S with the football patternmatch letter S with the football patternmatch letter S with the football pattern

2. korak

Napravite kopiju uzorka i pomaknite je preko slova "P". Uskladite donju lijevu točku slova sa rubnom točkom šesterokuta, kao što je prikazano. Nakon toga, napravite dodatna potrebna podešenja. Upotrijebite alat Direct Selection Tool (A) da pomaknete i poravnate druge točke sa rubovima šesterokuta.

Napravite još jednu kopiju uzorka i pomaknite ja preko slova "O". Njemu ćemo se vratiti kasnije.

match letters P and O with the football patternmatch letters P and O with the football patternmatch letters P and O with the football pattern

3. korak

Učinite isto za slova "R" i "T".

match letters R and T with the football patternmatch letters R and T with the football patternmatch letters R and T with the football pattern

4. korak

Ako je potrebno, razmaknite slova zajedno sa njihovim uzorcima kako biste bolje vidjeli. U ovoj fazi možda imate neke redove šesterokuta u uzorku koji se ne dodiruju sa slovima. Njih selektirajte i obrišite kako biste napravili malo više mjesta.

delete extra hexagons in the football patterndelete extra hexagons in the football patterndelete extra hexagons in the football pattern

5. Dodajte Slovima Dimenziju

1. korak

Idite na Layers karticu i nakratko sakrijte pet grupa sa uzorcima (klikom na ikonu oka). Ispunite slova sa linearnim gradijentom kao što je prikazano, i podesite mu Angle na 90°.

Prije nego što nastavite napravite kopije slova jer ćete ih kasnije trebati.

color the letterscolor the letterscolor the letters

2. korak

Dok je svih pet slova selektirano, idite na Object > Path > Offset Path i primijenite Offset od -8 px. Kao rezultat ćete dobiti pet manjih slova sprijeda.

Ispunite manja slova sa linearnim gradijentom kao što je prikazano ispod, i podesite mu opet Angle na 90° te nakon toga slova pomaknite 2 px ulijevo i 2 px prema gore pritiskom na tipku Lijeve strelice i Desne strelice na tipkovnici.

create and move smaller letterscreate and move smaller letterscreate and move smaller letters

3. korak

Nacrtajte tri elipse dimenzija 40 x 38 px ispunjene bijelom bojom i poravnajte ih sa gornjom lijevom stranom slova “P”, “O”, i “R”. Za slovo "S" nacrtajte elipsu dimenzija 14 x 72 px, i za slovo "T" nacrtajte manju elipsu dimenzija 10 x 60 px.

Povucite odabir preko slova "S" da selektirate sva tri oblika, i idite na  Object > Blend > Blend Options. Odaberite 30 Specified Steps i kliknite OK; zatim idite natrag na Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Ponovite isto za druga slova.

blend the lettersblend the lettersblend the letters

6. Primijenite Uzorak na Slova

1. korak

Podesimo sada slovo "O". Selektirajte grupu sa uzorkom (1); zatim idite na Effect > Warp i primijenite Inflate i Fisheye efekte kako biste postigli obli izgled.

Zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform i rotirajte uzorak oko 25°. Odaberite Expand Appearance u Object meniju da ekspandirate primijenjene efekte i zatim premjestite uzorak tako da je crni šesterokut u sredini, okružen sa svih strana sa šest šesterokuta (3).

distort football pattern over letter Odistort football pattern over letter Odistort football pattern over letter O

Evo postavki za Inflate, Fisheye, i Transform efekte:

Inflate FIsheye Transform settingsInflate FIsheye Transform settingsInflate FIsheye Transform settings

2. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da odaberete samo crne šesterokute (1) i zatim idite na Select > Same > Fill Color. Kao rezultat, ilustrator će za vas selektirati sve šesterokute crne boje (2). Zamijenite crnu boju ispune sa sivom nijansom, kao što je prikazano (3).

recolor the black hexagons in football patternrecolor the black hexagons in football patternrecolor the black hexagons in football pattern

3. korak

Sada uzmite kopije originalnih slova koje ste ranije izradili i podesite ih bez boje i bez ispune. Idite na Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]) da ih smjestite sprijeda (ispred svega).

Selektirajte kopiju slova “S” zajedno sa grupom uzorka i idite na Object > Clipping Mask > Make (Control-7). Ponovite isto i sa ostalim slovima.

mask the football patternmask the football patternmask the football pattern

4. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da selektirate samo jedan od šesterokuta sa rubom/linijom u uzorku (1) i zatim idite na Select > Same > Stroke Color. Sada će ilustrator za vas odabrati sve šesterokute istog tipa (2). Kopirajte (Copy) i zatim kliknite Paste in Place (Shift-Control-V) te u Stroke kartici, povećajte Weight na 2 pt i odaberite Align Stroke to Inside. Kako biste mogli bolje vidjeti, ja sam promijenila boju linije u plavu (3).

create highlight shapes create highlight shapes create highlight shapes

5. korak

Selektirajte sve plave šesterokute ispod slova "S" i kliknite Group (Control-G) kako biste ih stavili u jednu grupu. Ostavite grupu selektiranu, odaberite Expand Appearance Object meniju kako biste linije pretvorili u ispune. Ponovite isto za ostala slova (1).

Ispunite pet novih grupa oblika sa linearnim gradijentom prikazanom na slici i podesite mu Angle na -45°. Svaku grupu nazovite "hexagon highlights".

color highlight shapescolor highlight shapescolor highlight shapes

6. korak

U Layers kartici selektirajte samo "hexagon highlights" grupu iznad slova "S" i povucite je ispod maske koju ste ranije izradili i ispod uzorka. Napravite istu stvar sa svakim slojem zasebno.

mask highlight shapesmask highlight shapesmask highlight shapes

7. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da selektirate samo veće šesterokute ispunjene sivom bojom koji se nalaze ispod maske. Zatim kliknite Copy, pa Paste in Place (Shift-Control-V), i na kraju odaberite drugu boju ispune. Sa selektiranim plavim oblicima, idite na File > Scripts > Round Any Corner i primijenite Radius od 3 kako biste zadržali oble rubove.

create new big hexagonscreate new big hexagonscreate new big hexagons

8 korak

Sa još uvijek selektiranim plavim oblicima, promijenite boju ispune u crnu. Dodajte New Fill (novu sipunu) iznad i upotrijebite linearni gradijent kao što je prikazano te podesite Angle na 45°. Zatim idite na Effect > Distort & Transform > Transform i pod Scale utipkajte 95%.

apply settings to new big hexagonsapply settings to new big hexagonsapply settings to new big hexagons

9. korak

Sada moramo maskirati nove šesterokute, ali samo gdje je potrebno. Uzmite kopiju slova "S", idite na Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]), da je stavite ispred svega i podesite joj liniju/rub (stroke) i ispunu (fill) bez boje. Zatim selektirajte nove šesterokute iznad slova "S" zajedno sa kopijom slova "S" i idte na Object > Clipping Mask > Make (Control-7). Ponovite isto sa slovima "R" i "T".

mask new black hexagonsmask new black hexagonsmask new black hexagons

10. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da selektirate sve manje šesterokute sive boje ispod maske, i zatim kliknite Copy, pa Paste in Place (Shift-Control-V). Kako biste bolje vidjeli, ja sam promijenila boju ispune u zelenu.

create new small hexagonscreate new small hexagonscreate new small hexagons

11. korak

Dok su zeleni oblici još selektirani, promijenite boju ispune u crnu. Dodajte New Fill (novu ispunu) iznad i upotrijebite linearni gradijent kao što je prikazano. Zatim idite na Effect > Path > Offset Path i primijenite Offset od -1 px.

apply settings to new small hexagonsapply settings to new small hexagonsapply settings to new small hexagons

12. korak

Vrijeme je da zamaskiramo nove šesterokute. Uzmite kopiju slova "P", na primjer, idite na Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]) da je smjestite sprijeda i podesite boju ruba (stroke) i ispune bez boje. Sada selektirajte tri nova šesterokuta iznad slova “P” zajedno sa kopijom slova “P” i idite na Object > Clipping Mask > Make (Control-7). Sa svakim slojem zasebno učinite istu stvar.

mask new small hexagonsmask new small hexagonsmask new small hexagons

7. Dodajte Slovima Teksturu

1. korak

U ovoj fazi možete pomaknuti slova bliže jedna drugima kako biste im odredili konačnu poziciju. Uzmite kopiju svakog slova i smjestite ih ispred svega. Dok su kopije selektirane, idite na Object > Compound Path > Make (Control-8) i ispunite dobivene složene putanje (compound path) sa crnom.

create a compound path from letterscreate a compound path from letterscreate a compound path from letters

2. korak

Dok su složene putanje još selektirane, idite na Effect > Sketch > Note Paper i primijenite postavke prikazane ispod. Podesite Blending Mode na Soft Light i smanjite Opacity na 40%.

U Layers kartici pomaknite ovu složenu putanju ispod svih crnih šesterokuta jer želimmo da tekstura bude vidljiva samo na "bijelim" dijelovima slova.

create texture on the letterscreate texture on the letterscreate texture on the letters

8. Dodajte Odsjaj na Crnim Šesterokutima

1. korak

Upotrijebite Direct Selection Tool (A) da selektirate samo najveće crne šesterokute ispod maski, i zatim kliknite Copy, pa Paste in Place (Shift-Control-V). Dok su kopije još selektirane, odaberite Expand AppearanceObject meniju i zatim kliknite Ungroup (Shift-Control-G). Kao rezultat, dva postojeća crna šesterokuta će se pretvoriti u dva odvojena oblika. Kako biste mogli bolje vidjeti, ja sam promijenila boje u plavu i ružičastu.

Selektirajte sve plave oblike i idite na Object > Compound Path > Make (Control-8). Nakon toga selektirajte manje ružičaste oblike i idite na Object > Compound Path > Make (Control-8). Prije nego što nastavite, napravite kopiju dvije složenih putanji za kasniju upotrebu.

create new compound paths from hexagonscreate new compound paths from hexagonscreate new compound paths from hexagons

2. korak

Stavite plavu složenu putanju iznad ružičaste i pomaknite je 2 px dolje tako što ćete na tiokovnici dvaput pritisnuti tipku Strelica Dolje i 1 px udesno jednim pritiskom na tipku Strelica Desno.

Sada selektirajte dvije složene putanje i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici. Kao rezultat ćete dobiti uske oblike u gornjoj lijevoj strani crnih šesterokuta. Sve ih selektirajte i kliknite Group (Control-G) da ih zajedno grupirate i nazovite grupu "up highlights".

create highlight shapes in the upper leftcreate highlight shapes in the upper leftcreate highlight shapes in the upper left

3. korak

Ispunite sve uske oblike koje ste dobili u prijašnjem koraku sa linearnim gradijentom kao što je prikazano i podesite Angle na 45°.

color the highlight shapes in the upper left color the highlight shapes in the upper left color the highlight shapes in the upper left

4. korak

Sada trebate kopije plavih i ružičastih složenih putanji koje ste izradili ranije. Stavite plavu složenu putanju ispred ružičaste i na tipkovnici dvaput pritisnite tipku Strelica Gore kako biste je pomaknuli 2 px gore, te zatim jednom pritisnite tipku Strelica Lijevo da je pomaknete 1 px ulijevo.

Selektirajte dvije složene putanje i kliknite Minus Front u Pathfinder kartici. Kao rezultat ćete dobiti uski oblik u donjem desnom dijelu crnih šesterokuta. Selektirajte ih i kliknite Group (Control-G) da ih sve zajedno stavite u jednu grupu i nazovite je "down highlights".

create highlight shapes in the lower rightcreate highlight shapes in the lower rightcreate highlight shapes in the lower right

5. korak

Ispunite uske oblike koje ste dobili u prijašnjem koraku sa linearnim gradijentom i podesite Angle na -60°.

color highlight shapes in the lower rightcolor highlight shapes in the lower rightcolor highlight shapes in the lower right

6. korak

Napravite kopiju složene putanje koju ste upotrijebili ranije za teksturu i uklonite sve postojeće "apparance" podešene postavke. Idite na Object > Arrange > Bring to Front (Shift-Control-]) (1) da stavite kopiju sprijeda.

Sada selektirajte ovu kopiju zajedno sa grupom "up highlights" i "down highlights" i idite na Object > Clipping Mask > Make (Control-7) (2). Rezultat možete vidjeti na slici ispod (3).

mask all highlight shapesmask all highlight shapesmask all highlight shapes

7. korak

Zumirajte i fokusuriajte slovo "S". Uzmite Pen Tool (P) i nacrtajte oblik preko crnog šesterokuta kao što je prikazano ispod na primjeru izbliza (1). Multiplicirajte narančasi oblik i poravnajte kopiju preko drugog crnog šesterokuta ali samo na one koji su vidljivi u cijelosti. Za slovo "O" promijenite veličinu i zarotirajte oblik kako bi mu pristajao.

Ispunite sve ove oblike sa linearnim gradijentom kao što je prikazano i podesite Angle na 90°. Sve ih zajedno selektirajte i kliknite Group (Control-G) kako biste ih sve stavili u jednu grupu, i grupi zatim podesite Blending Mode Screen i Opacity 40% (3).

add shine to black hexagonsadd shine to black hexagonsadd shine to black hexagons

9. Izradite Pozadinu

1. korak

Izradimo nogometno igralište za pozadinu. Prvo izradite novi sloj u Layers kartici, iza sloja sa efktom teksta.

Uzmite Rectangle Tool (M) i napravite pravokutnik dimenzija 850 x 600 px koji je ujedno veličina radne površine. Ispunite ga radijalnim gradijentom kao što je prikazano ispod. Dodajte novu ispunu (New Fill) iznad prve, ostavite isti gradijent i idite na Effect > Texture> Grain. Primijenite prikazane postavke i nakon toga promijenite Blending Mode u Soft Light.

create the grass football field backgroundcreate the grass football field backgroundcreate the grass football field background

2. korak

Nacrtaje osam prvokutnika dimenzije 55 x 600 px ispunjena crnom bojom, sve ih zajedno selektirajte i kliknite Group (Control-G) da ih stavite u grupu te smanjite Opacity grupe na 10%.

create stripes on football field backgroundcreate stripes on football field backgroundcreate stripes on football field background

3. korak

Selektirajte veliki pravokutnik i zatim kliknite Copy pa Paste in Place (Shift-Control-V). Ispunite novi pravokutnik sa radijalnim gradijentom od bijele do crne boje i zatim ga podesite u Blending Mode Multiply i Opacity 20%.

create new background rectanglecreate new background rectanglecreate new background rectangle

4. korak

Upotrijebite Line Segment Tool (\) da nacrtate četiri ravne putanje oko okvira pozadine i pritom Stroke podesite na 4 pt. Nakon toga u sredini na polovici nacrtajte liniju, i krug dimenzija 182 x 182 px u samoj sredini terena.

draw the lines on the football field background draw the lines on the football field background draw the lines on the football field background

5. korak

Zatim sa svake strane nacrtajte dva pravokutnika dimenzija 116 x 314 px, i dva manja, dimenzija 35 x 142 px koji će predstavljati kazneni prostor. Njima podesite Stroke na 2 pt.

Nastavite sa dijelom gdje se nalazi gol, koji je izrađen od nekoliko vertikalnih i horizontalnih linija kojima podesite Stroke na 0.5 pt i nakon toga, pozadina je završena.

draw the goal area on the football field backgrounddraw the goal area on the football field backgrounddraw the goal area on the football field background

10. Izradite Sjenu

Napravite kopiju složene putanje (compound path) koju ste upotrijebili za teksturu i uklonite sve postojeće primijenjene 'appearance' postavke. Pomaknite složenu putanju na novi sloj iza tekst efekta, ali ispred pozadine.

Ispunite složenu putanju sa crnom bojom, idite na Effect > Stylize > Drop Shadow i primijenite ovaj efekt četiri puta.

add shadow to lettersadd shadow to lettersadd shadow to letters

Evo postavki za Drop Shadow efekte:

drop shadow settingsdrop shadow settingsdrop shadow settings

Čestitam! Završili ste

Nogometni efekt za tekst je sada završen. Nadam se da ste uživali u ovom tutorijalu i ne zaboravite mi pokazati svoje rezultate ovog efekta. Uvijek mi je drago vidjeti vaše radove.

football text effect final imagefootball text effect final imagefootball text effect final image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.