Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Scenery

Kako Kreirati Misterioznu Šumsku Scenu u Adobe Photoshopu

by
Read Time:7 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

U ovom tutorialu ću vam pokazati kako izraditi misterioznu šumsku scenu sa jelenom. Prvo ćemo izgraditi bazu scene sa nekoliko slika šume i drveća. Kasnije ćemo dodati jelena i dekorirati mu glavu grančicama i lišćem. Nakon toga ćemo napraviti neke osnovne prilagodbe i naslikati svijetlo za scenu. Upotrijebiti ćemo nekoliko slojeva za podešavanje (adjustment layers) da istaknemo konačni efekt.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći resursi:

1. Kako Izgraditi Bazu Scene

1. korak

Izradite novi 2000 x 1130 px dokument u Photoshopu sa zadanim postavkama.

new filenew filenew file

2. korak

Otvorite sliku šume. Odvucite tu sliku na bijelu radnu površinu koristeći Move Tool (V). Upotrijebite Free Transform Tool (Control-T) sa Warp načinom da promijenite perspektivu ove slike sužavajući je na vrhu i povećavajući je na dnu.

add forestadd forestadd forest

3. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur i podesite Radius na 8 px:

forest gaussian blurforest gaussian blurforest gaussian blur

Na ovoj filter masci upotrijebite meki okrugli kist sa crnom bojom (meki crni kist) da obrišete pozadinu i ostavite mutni efekt vidljiv samo na prednjem dijelu. Ovim korakom se stvara dubina scene.

forest gaussian blur maskingforest gaussian blur maskingforest gaussian blur masking

4. korak

Moramo ukloniti tragove drveta na lijevom rubu (cilj nam je dodati još jedno stablo na taj rub, stoga taj dio mora biti čist kako bismo istaknuli tamnu stranu tog drveta). Napravite novi sloj iznad sloja šume i podesite ga kao Clipping Mask. Aktivirajte Clone Tool (S) da obrišete označene detalje.

forest cloningforest cloningforest cloning

5. korak

Idite na Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation (podesite kao Clipping Mask) smanjite Saturation vrijednost na -62.

forest hue saturationforest hue saturationforest hue saturation

6. korak

Izrdite Curves 'adjustment layer' (sloj za podešavanje) i smanjite svjetlinu. Na ovom maskiranom sloju (layer mask) upotrijebite efekt na sljedećim dijelovima, većinom na središnjem dijelu.

forest curvesforest curvesforest curves

2. Kako Importirati Drveće

1. korak

Otvorite sliku "drvo 1". Upotrijebite Polygonal Lasso Tool (L) da selektirate drvo i dio oko korijenja te smjestite selektirano stablo na lijevi rub radne površine. Odaberite Edit > Transform > Flip Horizontal da ga prebacite horizontalno.

add tree 1add tree 1add tree 1

Kliknite drugu ikonu na dnu Layers kartice da dodate tom sloju masku. Upotrijebite meki crni kist da uklonite oštre rubove i izblendajte korijenje drveta sa postojećim tlom.

tree 1 maskingtree 1 maskingtree 1 masking

2. korak

Upotrijebite Hue/Saturation 'adjustment layer' i podesite Saturation vrijednost na -95:

tree 1 hue saturationtree 1 hue saturationtree 1 hue saturation

3. korak

Izradite Curves 'adjustment layer' i smanjite svjetlinu. Na ovom maskiranom sloju slikajte na prednjoj strani drveta i potamnite ga na drugoj strani. Cilj nam je glavni izvor svjetlosti u sredini s prednje strane drveta učiniti svjetlijim od ostatka.

tree 1 curves 1tree 1 curves 1tree 1 curves 1

4. korak

Napravite još jedan Curves 'adjustment layer' i pojačajte svjetlinu za prednju stranu drveta. Slikajte na ostatku da ga još zadržite u sjeni.

tree 1 curves 2tree 1 curves 2tree 1 curves 2

5. korak

Ne sviđa mi se tekstura drveta 1, stoga ću koristiti drugo drvo da ga pokrijem. Otvorite sliku "Drvo 2". Selektirajte samo donje deblo i smjestite ga preko drveta. Upotrijebite Control-T sa Warp načinom da uredite drvo 2 tako da pristaje formi drveta 1.

add tree 2add tree 2add tree 2

Upotrijebite 'layer' masku i izblendajte drvo 2 sa postojećim drvetom te otkrijte detalje na korijenu drveta 1.

tree 2 maskingtree 2 maskingtree 2 masking

6. korak

Dodajte Color Balance adjustment layer i smanjite Saturation vrijednost na -67:

tree 2 hue saturationtree 2 hue saturationtree 2 hue saturation

7. korak

Napravite Curves 'adjustment layer' da posvijetlite prednji dio drveta 2. Upotrijebite crni kist da slikate na ostatku drveta kako bi ostao u sjeni.

tree 2 curvestree 2 curvestree 2 curves

8. korak

Dodajte Levels 'adjustment layers' sa istom namjenom. Selektirani dio pokazuje gdje da slikate na maskiranom sloju.

tree 2 levelstree 2 levelstree 2 levels

9. korak

Otvorite sliku "Drvo 3". Izolirajte drvo koristeći Polygonal Lasso Tool i dodajte ga s desne strane. Prebacite ga horizontalno.

add tree 3add tree 3add tree 3

Ovom sloju dodajte masku i upotrijebite meki crni kist da izblendate donji dio drveta sa tlom.

tree 3 maskingtree 3 maskingtree 3 masking

10. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite Clone Tool da uklonite granu sa lišćem na prednjoj strani korijena.

tree 3 cloningtree 3 cloningtree 3 cloning

11. korak

Napravite Hue/Saturation 'adjustment layer' i podesite Saturation vrijednost na -69.

tree 3 hue saturationtree 3 hue saturationtree 3 hue saturation

12. korak

Izradite Curves 'adjustment layer' i pojačajte svjetlinu. Slikajte s desne strane drveta koji je zaklonjen od svjetlosti.

tree 3 curvestree 3 curvestree 3 curves

3. Kako Primijeniti Osnovno Prilagođavanje

Napravite Curves 'adjustment layer' iznad svih slojeva da potamnite cijelu scenu. Upotrijebite meki crni kist sa smanjenom 'opacity' (20-25%) da malo smanjite efekt na sredini scene i nekim dijelovima drveća.

whole scene curves 1 - basic adjustmentwhole scene curves 1 - basic adjustmentwhole scene curves 1 - basic adjustment
curves 1 maskingcurves 1 maskingcurves 1 masking
curves 1 masking resultcurves 1 masking resultcurves 1 masking result

4. Kako Dodati Jelena

1. korak

Izrežite jelena iz pozadine i smjestite ga u središnji dio tla.

add deer add deer add deer

2. korak

Jelen izgleda previše oštro u maglovitom okruženju. Kako biste to popravili, napravite Color Fill 'adjustment layer' i odaberite boju #857771. Smanjite Opacity ovog sloja na 30%.

deer color filldeer color filldeer color fill

3. korak

Upotrijebite Hue/Saturation 'adjustment layer' i smanjite Saturation vrijednost na -40.

deer hue saturationdeer hue saturationdeer hue saturation

4. korak

Napravite Curves 'adjustment layer' da potamnite jelena. Slikajte na vanjskim rubovima jelena pošto su oni izloženi svijetlu.

deer curves 1deer curves 1deer curves 1

5. korak

Upotrijebite još jedan Curves 'adjustment layer' da promijenite kontrast jelena, malo ga potamnite i zamaglite.

deer curves 2deer curves 2deer curves 2

6. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite meki kist sa bojom #d1d9dd da naslikate više odsjaja na vanjskom rubu jelena. Promijenite način ovog sloja u Overlay 100%.

paint deers lightpaint deers lightpaint deers light

7. korak

Rubovi jelena još uvijek izgledaju previše oštro. Kako bismo ih popravili, primijenite Gaussian Blur od 8 px na sloj sa jelenom. Na ovoj filter masci upotrijebite meki crni kist da meki efekt učinite vidljiv samo na rubovima oko jelena.

deer gaussian blur deer gaussian blur deer gaussian blur
deer gaussian blur maskingdeer gaussian blur maskingdeer gaussian blur masking

8. korak

Željeli smo glavni izvor svjetlosti učiniti u sredini, na velikoj udaljenosti, stoga bi jelen na tlu trebao imati sjenu. Izradite novi sloj ispod onog s jelenom i učitajte selekciju jelena tako što ćete držati Control i kliknuti na sličicu (thumbnail) sloja s jelenom. Ispunite tu selekciju sa crnom i prebacite vertikalno. Upotrijebite Control-T da sjenu polegnete na tlo.

deer shadowdeer shadowdeer shadow

Smanjite Opacity ovog sloja na 60% i na ovaj sloj primijenite Gaussian Blur od 4 px.

deer shadow gaussian blurdeer shadow gaussian blurdeer shadow gaussian blur

5. Kako Dodati Grančice i Lišće

1. korak

Izolirajte grančice od bijele pozadine i smjestite ih iznad jelenovih rogova. Upotrijebite Control-T sa Warp načinom da svinete grančice u smjeru koji prati oblik rogova.

add branchesadd branchesadd branches

Upotrijebite 'layer' masku da izblendate grančice sa rogovima.

branches maskingbranches maskingbranches masking

2. korak

Napravite grupu za ove grančice i upotrijebite Curves 'adjustment layer' da ih potamnite.

3. korak

Otvorite sliku lišća. Uzmite različite dijelove listova i aranžirajte ih preko grančica. Listove duplicirajte, izmjenjujte im veličinu i rotirajte ih kako bi izgledali različito.

add leavesadd leavesadd leaves

4. korak

Za listove napravite grupu. Dodajte Hue/Saturation 'adjustment layer' i promijenite Saturation vrijednost na -38:

leaves hue saturationleaves hue saturationleaves hue saturation

5. korak

Upotrijebite Curves 'adjustment layer' da potamnite listove.

leaves curvesleaves curvesleaves curves

6. korak

Napravite sjenu za grančice i listove kao što smo učinili sa jelenom. Smjestite ih iznad sjene jelenovih rogova i smanjite im Opacity na 30% pošto su više udaljeni od svijetla nego što je udaljena sjena rogova.

branches leaves shadowbranches leaves shadowbranches leaves shadow

6. Kako Napraviti Završno Prilagođavanje

1. korak

Izradite Color Fill sloj iznad svih slojeva i odaberite boju #909090. Smanjite Opacity ovog sloja na 20%.

whole scene color fill 1whole scene color fill 1whole scene color fill 1

Upotrijebite meki crni kist sa Opacity oko 40-45% da smanjite zamagljen efekt na sljedećim dijelovima, naročito na rubovima.

color fill 1 maskingcolor fill 1 maskingcolor fill 1 masking

2. korak

Izradite Curves 'adjustment layer' i pojačajte svjetlinu. Obrišite sredinu da zadržite svjetlinu na središnjem dijelu.

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

3. korak

Izradite novi sloj i upotrijebite meki kist sa bojom #f2f2f2 da naslikate svijetlo udaljeno do samog kraja na središnjem dijelu šume. Promijenite način ovog sloja u Soft Light 100% i upotrijebite 'layer' masku da smanjite svjetlinu na vrhu i dijelu oko jelenovih kopita.

paint middle lightpaint middle lightpaint middle light
middle light maskingmiddle light maskingmiddle light masking

4. korak

Napravite novi sloj i promijenite način u Overlay 100%. Upotrijebite isti kist da slikate uzduž rubova prednjeg dijela drveća.

tree lighttree lighttree light

5. korak

Izradite Gradient Map 'adjustment layer' i odaberite boje #6f5740 i #0082fb. Podesite način ovog sloja u Soft Light 90%.

whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1whole scene gradient map 1

6. korak

Napravite još jedan Gradient Map 'adjustment layer' i odaberite boje #996a65 i #c6e6d3. Promijenite način ovog sloja u Soft Light 100%.

whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2whole scene gradient map 2

7. korak

Dodajte Color Balance 'adjustment layer' i uredite Midtones vrijednosti.

whole scene color balancewhole scene color balancewhole scene color balance

8. korak

Izradite Color Fill sloj i odaberite boju #1f0107. Način ovog sloja podesite na Exclusion 100%.

whole scene color fill 2whole scene color fill 2whole scene color fill 2

9. korak

Upotrijebite drugi Gradient Map 'adjustment layer' i odaberite boje #847c74 i #62a0b5. Promijenite način ovog sloja na Soft Light 100%.

whole scene gradient map 3whole scene gradient map 3whole scene gradient map 3

10. korak

Dodajte Photo Filter 'adjustment layer' i odaberite boju #0149ec.

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

11. korak

Upotrijebite Vibrance 'adjustment layer' da pojačate konačni efekt.

whole scene vibrancewhole scene vibrancewhole scene vibrance

Čestitam, Završili Ste!

Nadam se da ste uživali u mojem tutorialu i naučili nešto novo. Ispod u komentarima možete ostaviti svoje komentare - voljela bih ih vidjeti. Uživajte u Photoshopiranju!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads