7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

روش ساخت یک ترکیب عکس جنگل رویایی با ادوبی فتوشاپ

Scroll to top
Read Time: 7 mins

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چطور با استفاده از تکنیک‌های ترکیب تصویر در ادوبی فتوشاپ یک صحنه رویایی با جنگلی آرام و یک فانوس درخشان بسازید.

ابتدا ساختار اصلی صحنه را با استفاده از تصویر پلکان و تصاویری از جنگل شروع میکنیم. سپس رودخانه، پرنده، طاق، و فانوس را اضافه میکنیم و آنها را با لایه تنظیمی adjustment و ماسک کردن و براش ترکیب میکنیم. ما از چند لایه تنظیمی adjustment استفاده میکنیم و نور لامپ را میکشیم تا افکت نهایی را تکمیل کنیم.

فایل‌های آموزش

فایل‌های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شدند:

1. چطور ساختار اصلی صحنه را ایجاد کنیم

مرحله 1

یک سند جدید با اندازه 2000 در 2000 پیکسل در فتوشاپ با این تنظیمات بسازید:

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر پلکان را باز کنید. از ابزار Polygonal Lasso (کلید L) استفاده کنید تا ناحیه پلکان را انتخاب کنید و آنرا با استفاده از ابزار Move (کلید V) وارد صفحه طراحی سفید کنید. آنرا در نیمه‌ی پایین قاب قرار دهید.

add stairadd stairadd stair

مرحله 3

چند تا ناحیه ناخواسته نوری روی پلکان قرار دارد. برای اصلاح آن، یک لایه جدید بالای لایه پلکان بسازید و آنرا روی Clipping Mask (ماسک چینش) قرار دهید. ابزار Clone (کلید S) را فعال کنید تا جزییات نمایش داده شده را حذف کنید.

unwanted light detailunwanted light detailunwanted light detail
remove unwanted light detailremove unwanted light detailremove unwanted light detail

مرحله 4

به منوی Layer بروید و در New Adjustment Layer ، گزینه Hue/Saturation را انتخاب کنید (آنرا بصورت Clipping Mask تنظیم کنید). مقدار Saturation را تا 67- کاهش دهید.

stair hue saturationstair hue saturationstair hue saturation

مرحله 5

با ابزار Move تصویر جنگل 1 را بکشید و وارد سند اصلی کنید. روی آیکون دوم در پایین پنل Layers کلیک کنید و یک ماسک به این لایه اضافه کنید. یک براش گرد سافت با رنگ سیاه (براش سیاه سافت) انتخاب کنید تا بخش پایین را پاک کنید و پله‌ها را نمایان کنید.

add forest 1add forest 1add forest 1
forest 1 maskingforest 1 maskingforest 1 masking

مرحله 6

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت curves ایجاد کنید تا جنگل را کمی تاریک کنید.

forest 1 curves forest 1 curves forest 1 curves

مرحله 7

به پلکان برگردید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves در بالای لایه adjustment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید. روی این ماسک لایه، از یک براش سافت سیاه استفاده کنید و Opacity را تا حدودا 15 تا 30 درصد کاهش دهید.

stair curves 1stair curves 1stair curves 1
stair curves 1 maskingstair curves 1 maskingstair curves 1 masking
stair curves 1 masking resultstair curves 1 masking resultstair curves 1 masking result

مرحله 8

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves بسازید تا نور روی پلکان را کاهش دهید. روی این ماسک لایه، روی بخش بالای پلکان بکشید، چون این بخش نور بیشتری از زمینه دریافت میکند تا بخش پایینی. بنابراین باید کمی روشنتر باشد.

stair curves 2stair curves 2stair curves 2

مرحله 9

یک لایه جدید اضافه کنید، حالت ترکیبی لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری 50% پر کنید.

stair DB new layerstair DB new layerstair DB new layer

ابزار Dodge و Burn (کلید O) را فعال کنید و مقدار Midtones Range برای Exposure را حدودا 15 الی 20 درصد قرار دهید تا بالاترین پله را روشن کنید و ناحیه سایه پله پایینی را تاریک کنید. همینطور سایه را برای یکی از پله‌های پایینی بکشید. میبینید من چطور این کار را در حالت Normal انجام دادم و نتیجه ای که با حالت Overlay بدست آوردم.

stair D B normal modestair D B normal modestair D B normal mode
stair D B overlay modestair D B overlay modestair D B overlay mode

2. چطور زمینه جنگل را تکمیل کنیم

مرحله 1

تصویر جنگل 2 را وارد سند اصلی کنید و یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا بخش پایینی، دو طرف و بخش میانی مه آلود را پاک کنید تا نتیجه ترکیب شده بصورت زیر شود:

add forest 2add forest 2add forest 2
forest 2 maskingforest 2 maskingforest 2 masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید و مقدار Saturation را تا حداکثر ممکن کاهش دهید.

forest 2 hue saturationforest 2 hue saturationforest 2 hue saturation

مرحله 3

تصویر جنگل 3 را به طراحی اضافه کنید و زمینه مه آلود تصویر را با بخش میانی جنگل موجود ترکیب کنید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا فقط ناحیه مه آلود را قابل نمایش کنید.

add forest 3add forest 3add forest 3
forest 3 maskingforest 3 maskingforest 3 masking

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید و مقدار Saturation را تا 100- کم کنید.

forest 3 hue saturationforest 3 hue saturationforest 3 hue saturation

مرحله 5

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا این بخش از جنگل را کمی تاریک کنید.

forest 3 curves forest 3 curves forest 3 curves

3. چطور رودخانه را وارد کنیم

مرحله 1

تصویر رودخانه (stream) را در ناحیه پایین صحنه اضافه کنید و آنرا در راستای افق معکوس کنید (در منوی Edit و در Transform ، گزینه Flip Horizontal را انتخاب کنید). از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخش بالا را از ماسک خارج کنید و رودخنه و سنگ‌ها و دنباله‌های آب در پایین نمایان باشند.

add streamadd streamadd stream
stream maskingstream maskingstream masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید تا اشباع رنگ رودخانه، سنگ‌ها و دنباله‌های آب را کاهش دهید.

stream hue saturationstream hue saturationstream hue saturation

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا روشنایی رودخانه را کاهش دهید.

stream curves stream curves stream curves

مرحله 4

یک لایه جدید اضافه کنید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری 50% پر کنید. از ابزار Burn استفاده کنید تا سنگ‌ها را بیشتر تاریک کنید.

stream D B resultstream D B resultstream D B result

4. چطور پرنده را اضافه کنیم

مرحله 1

پرنده را از زمینه جدا کنید و انرا به بخش میانی بالا اضافه کنید. از ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T) استفاده کنید تا آنرا خیلی کوچکتر کنید و ادراک فاصله را ایجاد کنید.

add birdadd birdadd bird

مرحله 2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید تا اشباع رنگ پرنده را کم کنید.

bird hue saturationbird hue saturationbird hue saturation

مرحله 3

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا قابلیت دیدن پرنده را کاهش دهید و کاری کنید که در زمینه مه آلود فید شود.

bird curvesbird curvesbird curves

5. چطور طاق را ترکیب کنیم

مرحله 1

طاق را از تصویر اصلی ببرید و در بالای پلکان قرار دهید. از یک ماسک لایه استفاده کنید تا بخش پایین را پاک کنید و آنرا با زمین موجود ترکیب کنید.

add archadd archadd arch
arch maskingarch maskingarch masking

مرحله 2

یک افکت Hue/Saturation اعمال کنید و مقدار Saturation را تا مقدار حداقل کم کنید.

arch hue saturationarch hue saturationarch hue saturation

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا نور روی طاق را کاهش دهید. روی ماسک لایه، از یک براش سیاه سافت استفاده کنید تا اثر تاریکی روی آن نواحی که خیلی تاریک هستند را کاهش دهید.

arch curves 1arch curves 1arch curves 1

مرحله 4

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا نور بیشتری به برجستگی طاق بدهید. روی بقیه‌ جاها براش بکشید تا از این لایه تنظیمی تاثیر نگیرند.

arch curves 2arch curves 2arch curves 2

مرحله 5

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay با 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با خاکستری 50% پر کنید. از ابزار Dodge استفاده کنید تا نور بیشتری روی برجستگی بکشید و از ابزار Burn استفاده کنید تا سایه و جزئیات داخل طاق را بهتر کنید.

arch D B normal modearch D B normal modearch D B normal mode
arch D B overlay modearch D B overlay modearch D B overlay mode

6. چطور فانوس را اضافه کنیم

مرحله 1

فانوس را از زمینه جدا کنید و آنرا بالای پلکان قرار دهید.

add lanternadd lanternadd lantern

مرحله 2

فانوس باید محوتر باشد تا با زمینه مه آلود متناسب شود. یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید و مقدار کنتراست روشنایی را کاهش دهید.

lantern curveslantern curveslantern curves

مرحله 3

یک لایه جدید زیر لایه فانوس بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با یک خاکستری 50% پر کنید (بدون اینکه Clipping Mask باشد). از ابزار Burn استفاده کنید تا سایه ای برای فانوس روی پله‌ها بکشید.

lantern shadowlantern shadowlantern shadow

7. چطور تنظیمات بنیادی را اعمال کنیم

مرحله 1

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت channel mixer بالای همه لایه‌ها بسازید و تنظیمات Red را تغییر دهید.

whole scene channel mixerwhole scene channel mixerwhole scene channel mixer

مرحله 2

یک لایه رنگ Fill ایجاد کنید و رنگ #21031e را انتخاب کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Exclusion با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

whole scene color fill whole scene color fill whole scene color fill

مرحله 3

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا به لبه‌ها و کناره‌ها یک کنتراست قوی بدهید. دور طاق ورودی و جنگل مه آلود براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی قرار نگیرند.

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

8. چطور نور را بکشیم

مرحله 1

برای کشیدن نور بیشتر برای فانوس، یک لایه جدید بالای لایه‌های دیگر ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #210402 استفاده کنید تا روی فانوس و نواحی اطراف آن براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Linear Dodge با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

 light 1 normal mode light 1 normal mode light 1 normal mode
light 1 linear dodgelight 1 linear dodgelight 1 linear dodge

مرحله 2

از یک لایه جدید و یک براش سافت با رنگ #d7a650 استفاده کنید تا هایلایت برای لامپ، پله‌ها، جزئیات روی زمین و برجستگی طاق بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

light 2light 2light 2

مرحله 3

روی یک لایه جدید، از یک براش سافت با رنگ #ee9463 استفاده کنید تا هایلایت را داخل فانوس قوی تر کنید. حالت ترکیبی این لایه را به Hard Light با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

light 3light 3light 3

تبریک میگویم، کار شما تمام است!

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و چیزی جدید برای پروژه‌های خودتان یاد گرفته باشید. در صورت تمایل حتما نتایج خود را با ما به اشتراک بگذارید یا در بخش پایین نظر خود را با ما مطرح کنید. از فتوشاپ کردن لذت ببرید!

final resultfinal resultfinal result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.